Leiden LEIDSE VOOROUDERS UIT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN

KWARTIERSTAAT van Johanna Maria Willemse
geb. Aarlanderveen - ged. Alphen a/d Rijn 30-4-1775
dv. Jacobus Willemse en Jacoba Cornelia de Groot

BLAUW verwijzing naar ouders en naar het kwartier van het kind

Samenstelling: Vic. Poolen
Aanpassing 4-12-2012

www.vicpoolen.nl
Free counter and web stats
Aarlanderveen

LEIDSE VOOROUDERS UIT DE ZUIDELIJKE NEDERLANDEN
Deelkwartierstaat #9-JOHANNA MARIA WILLEMSE uit de kwartierstaat van Willem Hendricus Poolen.


In de kwartierstaat zijn de volgende verkortingen gebruikt:
geb.-geboren ged.-gedoopt zv.-zoon van ev.-echtgeno(o)t(e)van ^-wonende/verblijvende te
ovl.-overleden bgr.-begraven dv.-dochter van wed.-weduwe van
otr.-ondertrouw tr.-getrouwd kv.-kind van wedn.-weduwnaar van

  Generatie I
  INDEX van familienamen
 1. JOHANNA MARIA WILLEMSE, ged. Alphen a/d Rijn 30-4-1775 (^Aarlanderveense Rijnbuurt, get. Johanna Wilhelmina de Groot), ovl. Rotterdam 15-8-1853.
  Johanna Maria Willemse otr./tr. (schepentrouwboek) Rotterdam 9/24-5-1801 met Jan Poolen, ged. Rotterdam 8-8-1779 (^Zandstraat, doopget. Maria de Bosson), schoolhouder, ovl. Rotterdam 11-6-1817 (^Gortmolenstraat N346), zv. Pieter Poolen, timmermansknecht, en Sibilla van den Garnaij
  • Jan Poolen is -als enige met deze familienaam- in de Liste Civique uit 1811 opgenomen en wordt hij aangeduid als onderwijzer, oud 32 jaar<1>.
  • Jan Poolen, jm. ^Rotterdam X Johanna Maria Willemse, jd. van Alphen ^Rotterdam, pro deo.
  Uit het huwelijk van Johanna Maria Willemse en Jan Poolen:
  1. Pieter Jan Poolen, geb./ged. Rotterdam 15/17-1-1802 (^Molestraat, doopget. Sibilla van de Garnaaij), hoofdonderwijzer, ovl. Rotterdam 27-12-1873 (oud 71 jaar en 11 maanden, ^Oostplein).
   Pieter Jan Poolen tr. Rotterdam 9-4-1834 met Trijntje Verheul, geb. Giesendam 14-12-1799, ovl. Rotterdam 3-10-1879, dv. Dirk Verheul, dijkwerker, en Annigje Verschoor.
  2. Jacoba Cornelia Poolen, geb./ged. Rotterdam 15/20-11-1803 (^Molestraat, doopget. Jacoba Cornelia de Groot), ovl./begr. Rotterdam 8/10-4-1807 (^Molestraat M346, oud 3ª jaar).
  3. Cornelis Pieter Poolen, geb./ged. Rotterdam 14/16-2-1806 (^Molenstraat, doopget. Sara Poolen), kantoorbediende, beëdigd klerk aan het kantoor der Hypotheken, ovl. Delft 28-4-1886.
   Cornelis Pieter Poolen tr. Rotterdam 30-5-1835 met Wilhelmina Beijerman, geb. Rotterdam 15-11-1809, ovl. Delft 5-7-1900, dv. Christiaan Beijerman, commissaris v/h Schippersveer, en Elizabeth van Hoboken<2>.
   • Het gezin Poolen-Beijerman vestigde zich in juni 1882 te Delft.
  4. Jacoba Christina Cornelia Poolen, geb./ged. Rotterdam 22-11/11-12-1808 (^Molestraat N246, doopget. Christina Cornelia Willemsen), dienstbode, ovl. Haarlem 14-2-1890.
   • Jacoba Christina Cornelia Poolen was diensbode in Haarlem, als laatste op het adres Kruisstraat 57/812, vanwaar zij werd overgeschreven naar het Gestichtenregister<3>.
   • Van haar overlijden op het adres Gasthuisvest 47 te Haarlem, maar gewoond hebbende Nieuwegracht NZ, werd aangifte gedaan door een huismeester en portier (van welke instelling?). In een familieadvertentie werd haar overlijden bekend gemaakt door F.C. Hos, executeur-testamentair wonende aan de Kruisweg 48. In een volgende annonce verzocht hij dat wie iets te vorderen had of verschuldigd was aan de nalatenschap van Mejuffrouw J.C.C. Poolen daarvan opgaaf te doen<4>.
  5. Jan Poolen, geb. Rotterdam 24-3-1815, nederl.herv., inspecteur van politie, later kunstdraaier, ovl. Rotterdam 23-4-1870 na een kortstondig doch smartelijk lijden<5>.
   • Bij zijn huwelijk in 1843 met Adriana Bastiaanse werd Jan Poolen genoemd als commies der stedelijke belasting. Op 1 april 1846 trad hij als Inspecteur 2e Klasse in dienst bij de Rotterdamse politie, die hij wegens "ligchaamszwakte" op eigen verzoek per 1 februari 1867 met eervol ontslag verliet. Gedurende zijn dienstperiode vonden er 11 aantekeningen plaats in het Register van Discipline betreffende hem opgelegde disciplinaire straffen, variërende van berisping, strafnachtwachten, intrekking vrije zondagen en tot twee keer toe inhoudingen van zijn tractement over respectievelijk een halve maand cq. 8 dagen<6>.
   • Bij het overlijden van zijn zoon Anton Francisus in mei 1868 en bij het huwelijk van zijn zoon Willem Jan Frederik met Anna Koster in diezelfde maand werd Jan Poolen als Kunstdraaijer<7> aangeduid, evenals bij zijn overlijden in 1870.
   Jan Poolen tr. Rotterdam 15-2-1843 met Adriana Elisabeth Bastiaanse, geb. Rotterdam 5-1-1825, rooms katholiek, ovl. Amsterdam 11-5-1912, dv. Willem Reijnart/Bastiaanse, schipper, en Maria Johanna Bouwman, turftonster.
   • Adriana Elisabeth Bastiaanse was van katholieke huize en zijn de kinderen uit haar huwelijk met Jan Poolen in het bevolkingsregister van Rotterdam als Rooms Catholiek ingeschreven.
   • Na het overlijden van Jan Poolen ging Adriana Elisabeth Bastiaanse op 16 februari 1872 naar Delft en nam zij haar minderjarige zoon Jan Carel Alexander met haar mee. In april 1878 kwamen zij weer terug in Rotterdam en hertrouwde Adriana Elisabeth Bastiaanse op 1 mei dav. met Hendrik van Lis.
   • Op 5 april 1895 werd zij van Rotterdam uitgeschreven naar Hellevoetsluis, maar in de overlijdenakte van haar dochter Maria Johanna Poolen (overleden op 22 mei 1899 te Delft) werd genoemd dat Adriana Elisabeth Bastiaanse woonde in Amsterdam. Zij overleed daar in 1912 ten huize van haar dochter Adriana Elizabeth Poolen, weduwe van Jacobus Adrianus Verhaert.

  Generatie II
  INDEX van familienamen
 2. JACOBUS WILLEMSE, ged. Leiden 27-5-1742 (Loodskerk, get.: Jan van den Emden en Jakoba Verburg), beeldhouwersknecht, ovl. Rotterdam 18-4-1815
  Jacobus Willemse otr./tr. Leiden 17-5/4-6-1770 (Pieterskerk) met
 3. JACOBA CORNELIA DE GROOT, ged. Leiden 13-4-1749 (Hooghlandschekerk, get. Jan Willem de Groot en Adriana Buijs), ovl. Rotterdam 7-12-1830
  • Jacobus Willemse, beldhouwersknecht jm van Leiden ^Pleijn van 's Gravensteijn, geass. met Andries Willemse zijn vader ^Pleijn van 's Gravensteijn, % Jacoba Cornelia de Groot, jd. van Leiden ^Pleijn van 's Gravensteijn, geass. met Marie Cheviel haar moeder ^Pleijn van 's Gravensteijn.
  • Carolus Reeling, behanger, en Jacobus Willemse, beeldhouwersknecht, stelden zich op 2-3-1772 voor 5 jaar garant voor Frederik Bobbel, tabaksverkoper geboren te Northausen en wonende te Leiden, indien deze behoeftig en tot armoede zou komen te geraken<8>.
  • Jacobus Willemse en Jacoba Cornelia de Groot vertrokken in oktober 1773 van Leiden naar Aarlanderveen. In het attestatieboek van de Pieterskerk is dd. 10-10-1773 opgenomen dat zij naar Alphen zouden vertrekken, maar de plaatsnaam is doorgehaald en gewijzigd in Aarlanderveen.<9>.
  • Op 20-6-1774 werd door de diaconie van Leiden een akte van cautie [=borgstelling] verleend aan de echtelieden Jacobus Willemsen (oud 32 jaar) en Jacoba Cornelia de Groot (oud 27 jaar), vertrokken naar Aarlanderveen, op 24-10-1774 gevolgd door een borgbrief voor hun dochter Catharina Jacoba Willemsen (oud 2 jaar)<10>.
  • Aangehouden is dat er in Aarlanderveen nog 4 kinderen uit dit huwelijk zijn geboren. Het gezin zal dan vermoedelijk in de Aarlanderveense Rijnbuurt hebben gewoond die kerkelijk onder Alphen aan de Rijn viel<10a> en waar de kinderen ook werden gedoopt.
  Uit het huwelijk van Jacobus Willemse en Jacoba Cornelia de Groot:
  1. Catharina Jacoba Willemse, ged. Leiden 30-12-1770 (Pieterskerk, get.: Andries Willemse en Hagar Verburg), ovl. Leiden ca. 16-5-1772 (begr. in de week van 16-23 mei 1772, Valke Bolwerk).
  2. Catharina Jacoba Willemse, ged. Leiden 20-9-1772 (Pieterskerk, get.: Andries Willemse en Hagar Verburg), ovl./begr. Rotterdam 9/11-8-1809 (^Heerestraat I32, minderj.k.: 2).
   Catharina Jacoba Willemse otr./tr. Rotterdam 18-1/3-2-1795 met Jan Fransi, ged. Rotterdam 25-9-1774 (get.: Jan Franci en Maria Franci), ovl. Rotterdam (verm.) na 1820 (1-11-1820 huwelijk van zijn zoon Wouter Fransi met Petronella van Driel), zv. Wouter Franci en Ida van Kesteren.
   • Jan Franssi, jm. van Rotterdam ^Groenendaal X Catharina Jacoba Willemse, jd. van Leiden ^Raamstraat.
  3. Johanna Maria Willemse, ged. Alphen a/d Rijn 30-4-1775 [kwnr. 1].
  4. Christina Cornelia Willemse, ged. Alphen a/d Rijn 5-4-1778 (^Aarlanderveense Rijnbuurt, get. Cornelia de Groot), ovl. Rotterdam 17-5-1860 (^Oost Cingel 13-507).
   Christina Cornelia Willemse tr. Rotterdam 6-10-1813 (get.: haar zwagers Jan Poolen en Willem Willemse) met Paul Coenraad Görlitz, ged. Den Haag 12-1-1785, bij huwelijk onderwijzer te Rotterdam, later directeur der Vormschool voor onderwijzers aldaar, ovl. Rotterdam 16-11-1861 (^Oost Cingel 13-507), zv. Paul Coenraad Görlitz en Margaretha Sartor.
  5. Willem Willemse, ged. Alphen a/d Rijn 26-11-1780 (^Aarlanderveense Rijnbuurt), directeur over den arbeid en het huis van Correctie te Rotterdam, ovl. Rotterdam 13-4-1852 (^Spui 5).
   Willem Willemse otr./tr. (schepentrouwboek) Rotterdam 29-8/13-9-1807 met Maria Poolen, ged. Rotterdam 18-9-1785 (^in de Zandstraat, doopget. Nicolaas Poolen en Maria de Bosson), ovl. Rotterdam (verm.) tussen 1852 en 1867 (ovl. voor het 2e huwelijk van haar zoon Pieter Jan Willemse op 28-8-1867), dv. Pieter Poolen, timmermansknecht, en Sibilla van den Garnaij.
   • Willem Willemse, jm. van Alphen X Maria Poolen, jd. van Rotterdam.
  6. Hermanus Lodewijk Willemse, ged. Alphen a/d Rijn 4-1-1784 (^Aarlanderveense Rijnbuurt, get.: Isaac Willemse en Maria van der Steenweg).
  Generatie III
  INDEX van familienamen
 4. ANDRIES WILLEMSE, ged. Leiden 3-5-1711 (Hooglandschekerk, get.: Willem Wolf en Catrina de Vink), greinwerker,, ovl. Leiden ca. 8-7-1782 (wedn. Maria van der Post, begr. in de week van 8-15 juni 1782, Valke Bolwerk).
  Andries Willemse otr. 1x Leiden 25-6-1734 met Elisabeth van den Berg, ged. Leiden 12-6-1708 (Hooglandschekerk, get.: Pieter van den Bergen en Maria Sterckenburgh), ovl. Leiden ca. 18-6-1735 (begr. in de week van 18-25 juni 1735, Hooglandschekerk), dv. Jan van den Bergen en Wilhelmina Sterckenburgh
  • Andries Willemse, greijnwerker, jm. van Leijden ^Oranjegraft, geass. met Abraham Willemse zijn vader ^Oranjegraft, % Lijsbet van den Berg, jd. van Leijden ^Haarlemmerstraat omtrent de Backersteeg, geass. met Wilhelmina Starkenberg haar moeder ^Haarlemmerstraat.
  Andries Willemse otr./tr. 3x Leiden 9/25-4-1779 (Pieterskerk) met Maria van der Post, ged. Delft 12-1-1721 (get.: Vrank van der Post, Maria van Es en Annetie van der Post), ovl. Leiden 23-10-1780 (huisvr. van Andries Willemse, begr. in de week van 21-28 oktober 1780, Valke Bolwerk), dv. Jan van der Post en Marijtie Deckers, eerder ev. Jan van Tol de jonge, glazenmakersknecht
  • Andries Willemse, wedn. Hagar Verburg (2 kind.) ^Plein van 's Gravenstein, vergz. met Jacobus Willemse zijn zoon ^Alphen, % Maria van der Post, wed. Jan van Tol (1 kind.) ^Vestestraat, vergz. met Maria van Tol haar dochter ^Vestestraat en Aleida van Tol mede haar dochter ^Hoogewoerd. Bij haar eerste huwelijk op 15-8-1744 te Leiden met Jan van Tol, waarbij haar vader Jan van der Post getuige was, werd bij Maria van der Post vermeld: jd. van Delft, ^Buijten de Rhijnsburgerpoort in de Vrijdomme deser Stad.
  • Maria van der Post overleed op 23-10-1780 en liet vier kinderen na uit haar eerdere huwelijk met Jan van Tol, t.w. de meerderjarigen Maria, Alida en Lena van Tol en de minderjarige Johanna van Tol, oud 19 jaar. De ene helft van haar nalatenschap zij liet na aan haar man Andries Willemse en de andere helft aan haar genoemde kinderen. Daartoe vond op 8-11-1780 een inventarisatie van haar nalatenschap plaats en vond er op 1-12-1780 een overeenkomst plaats tussen Andries Willemse en de voogden over de kinderen uit haar eerste huwelijk<11>.
  • Notaris Hendrick Isacq Kreet wordt op 1-4-1741 genoemd als curator over ene Andries Willemse, betreffende diens schulden aan de impostmeester Kouwenhoven en Begram over resp. zout- en zeepgeld en koffie- en theegeld en verder aan Jacobus van den Aardweg over grutten en aan Johannes Hofman over 1/2 jaar huishuur<12>.
  • In een notariele akte van 5-4-1741 is een lijst opgenomen van de verkoop van enige kruidenierswaren, die in het openbaar waren geveild en verkocht en die 70:2 gldn hadden opgebracht<13>. NOOT: Gezien het ontbreken van een huisadres en/of aanvullende informatie was het niet na te gaan of deze beslaglegging de hier genoemde kwartierouder Andries Willemse betreft. Volledigheidshalve hier toch vermeld.
  Andries Willemse otr. 2x Leiden 11-10-1737 met
 5. HAGAR VERBURG, ged. Leiden 17-3-1715 (Hooglandschekerk, get.: Cornelis de Vries en Hagar Boerhaave), ovl. Leiden ca. 28-12-1778, begr. Leiderdorp (Hagal Verburg, huysvrouw van Andries Willemse; van het Gerecht naar Leiderdorp, 28 december 1778; fl 4:-:-)
  • Andries Willemse, wedn. Elisabeth van den Berg ^Haarlemmerstraat over de Duijsenddraedsteeg, vergz. met Abraham Willemse zijn vader ^Oranjegragt, % Hagar Verburg, jd. van Leijden ^Oranjegragt, vergz. met Elisabeth Verburg haar suster ^Kleijstraet.
  • Notaris Hendrick Isacq Kreet wordt op 1-4-1741 genoemd als curator over ene Andries Willemse, betreffende diens schulden aan: Impostmeester Kouwenhoven over zout- en zeepgeld, april 1737 9-12- gld. en april 1738 9-12, in total 19-4- gld.; Jacobus van den Aardweg over grutten ect.: 90-19- en Johannes Hofman over 1/2 jaar huish. 31-0- gld. Doorgehaald is: Impostmeester Begram over koffie- en theegeld, october 1740 4-4-3 gldn.<14>. In een notariele akte van 5-4-1741 is een lijst opgenomen van verkoop van enige cruijdeniers winkelwaren, die in het openbaar waren geveilt en verkocht en die 70:2 gldn hadden opgebracht<15>. NOOT: Welk huisadres betreft deze aangelegenheid? Mogelijk betreft het een andere Andries Willemse!
  • Andries Willemse, laken bereider, kocht op 9-6-1763 een huis aan de oostzijde van de Korte Schoolsteeg die hij in 1780 weer verkocht<16>.
  • NOOT: Het woonadres van Andries Willemse aan het Plein van 's-Gravenstein (thans Gerecht) doet aan maatschappelijke verbetering denken; ook zijn zoons Jacob en Isa„c hebben hun beroepen (resp. beeldhouwersknecht en zilversmid) niet in de textielnijverheid gevonden. Het lijkt daarom niet onmogelijk dat Andries Willemse, gehuwd met Hagar Verburg, naar het kruideniers vak is overgestapt en dezelfde is die in 1741 onder curatele werd gesteld.
  • Op 13-9-1767 lieten Andries Willemse en Hagar Verburg wonende te Leiden bij notaris Jan Nolet te Den Haag een wederzijds testament opstellen en benoemden elkaar als enige erfgenamen en voogden met uitsluiting van de Weeskamer<17>. Na het overlijden van Hagar Verburg bevestigde Andries Willemse op 19-3-1779 dit testament voor de Weeskamer<18>.
  • Per notariële van 19-4-1779 droeg Andries Willemse de voogdij over zijn jongste zoon Isa c over aan zijn oudste zoon Jacobus Willemse, wonende onder het ambacht van Alphen, en aan Johannes Hoeksteen<19>. Diezelfde dag aanvaardden zij voor de Weeskamer te Leiden deze voogdijschap met uitsluiting van de weeskamer<20>.
  • In het voornemen van een nieuw huwelijk liet Andries Willemse gelijktijdig een akte opstellen, waarin hij zijn twee in leven zijnde kinderen Jacobus en Isaac Willemse, naast hun moederlijke erfdeel, ook nog een gezamenlijke som van 25,- gldn. toekende, uit te keren bij het bereiken van de meerderjarigheid van zijn jongste zoon, of bij diens huwelijk indien dat eerder zou plaatsvinden<21>.
  Uit het 1e huwelijk van Andries Willemse met Elisabeth van den Berg:
  1. Jaapje Willemse, ovl. Leiden ca. 4-6-1735 (kv. Andries Willemse begr. in de week van 4-11 juni 1735, Bolwerk; de moeder 14 dagen later in de Pieterskerk).
  Uit het 2e huwelijk van Andries Willemse met Hagar Verburg:
  1. Abram Willemse, ged. Leiden 13-8-1738 (Pieterskerk, get.: Abram Willemsz en Catrina Willems), ovl. Leiden ca. 23-8-1738 (begr. in de week van 23-30 augustus 1738, Bolwerk).
  2. Abram Willemse, ged. Leiden 30-8-1739 (Marekerk, get.: Abram Willensze en Trijntje Willemsze), ovl. Leiden ca. 18-5-1743 (begr. in de week van 18-25 mei 1743, Bolwerk).
  3. Jacobus Willemse, ged. Leiden 27-5-1742 [kwnr. 2].
  4. Jaapje Willemse, ged. Leiden 17-1-1745 (Hooglandschekerk, get.: Jakobus van Hutten en Maria van den Berg), ovl. Leiden ca. 28-1-1747 (begr. in de week van 28 januari-3 februari 1747, Dubbele Bolwerk).
  5. Abram Willemse, ged. Leiden 3-10-1747 (Pieterskerk, get.: Paulus Aalbersberg en Jannetje van Wijdvliet), ovl. Leiden ca. 20-1-1748 (begr. in de week van 20-27 januari 1748, Bolwerk).
  6. Abram Willemse, ged. Leiden 1-12-1748 Sondag savonds (Pieterskerk, get.: Pieter van der Velde en Elisabeth van Meurs), ovl. Leiden (verm.) voor 1779.
  7. Femmetje Willemse, ged. Leiden 31-1-1751 (Hooglandsche kerk, get.: Frederik van Niel en Femmetjen de Vreij), ovl. Leiden ca. 5-5-1752 (begr. in de week van 5-12 mei 1752, Valke Bolwerk).
  8. Femmetje Willemse, ged. Leiden 11-4-1753 (Pieterskerk, get.: Frederik van Niel en Femetje de Vrij), ovl. Leiden ca. 4-11-1753 (begr. in de week van 4-11 november 1753, Valke Bolwerk).
  9. Frederik Willemse, ged. Leiden 15-4-1754 (Marekerk, get.: Frederik van Niel en Femmetje de Vreij), ovl. Leiden (verm.) voor 1779.
  10. Isa c Willemse, ged. Leiden 14-9-1757 (Pieterskerk, get.: Abraham van Dijk en Elisabet Ingo), zilversmit, ovl. Leiden 24-11-1822 (wedn. Maria van der Steenweg ^in het Minnehuis, oud 66j.).
   Isa c Willemse otr./tr. Leiden 28-5/13-6-1784 (Pieterskerk) met Maria van der Steenweg, ged. Leiden 17-12-1758 (Pieterskerk, get.: Hermanus van der Steenweg en Jacoba van den Crabden), ovl./begr. Leiden 16/20-2-1812 (oud 53j, huysvrouw van Isaac Willemse ^Haarlemmerstraat), dv. Hermanus Lodewijk van der Steenweg, letterzetter, en Maria Losier.
   • Isaac Willemsen, silversmit jm. van Leijden ^Zonneveldsteeg, vergz. met Jacob Willemsen zijn broeder ^Alphen, % Maria van der Steenweg ^Zonneveldsteeg, vergz. met Maria Lozier haar moeder ^Zonneveldsteeg.
   • In het wederzijds testament dd. 5-1-1781 van de ouders van Maria van der Steenweg wordt haar vader Hermanus Lodewijk van der Steenweg genoemd als letterzetter<22>.
   • Bij de volkstelling in 1811 is in de Liste Civique van Leiden onder volgnummer 5432 vastgelegd: Isaac Willemse, orfèvre [=goudsmid], geboren 13-9-1755 (doop 14-9-1757?)<23>.
 6. WILLEM DE GROOT, ged. Leiden 11-5-1688 (Hooglandlandschekerk, get.: Pieter van den Hoven, Cornelia Pietersdr en Jacomijntje Thijsdr), letterzetter, ovl. Leiden ca. 23-6-1770 (ev. Maria Ziviel, begr. in de week van 23-30 juni 1770, Engelse Kerk).
  Willem de Groot otr. 1x Leiden 27-10-1707 met Cornelia van der Haak, ovl. Leiden ca. 15-11-1727 (begr. in de week van 15-22 november 1727, Pieterskerk), dv. Hendrick van der Haak en Elisabeth van der Elst, (verm. ouders), eerder ev. Rutger Steeman
  • Willem de Groot, jm. van Leiden letterzetter ^Nieuwesteeg, geass. met Arij Zeeman zijn goede bekende ^Kraijerstraat % Cornelia van der Haack, wed. Rutger Steeman (2 kind.) ^FalideBagijnhof, geass. met Johanna van der Haack haar zuster ^FalideBagijnhof en Annetje van der Burgh haar goede bekende ^Kraijerstraat.
  • Cornelia van der Haak huwde eerder op 5-11-1700 als Cornelia van Haar met Rutger Steeman, waarbij haar moeder Lysbeth van der Elst als getuige optrad. Haar zuster Johanna van der Haack is zeer zeker dezelfde die als Anna op 15-4-1674 werd gedoopt, met als ouders Hendrick van den Haar en Elisabeth van der Elst. Dit ouderpaar was ook getuige bij de doop van de 2e zoon uit haar 1e huwelijk met Rutger Steeman. Hieruit zijn de ouders van Cornelia van der Haak/Haar geconcludeerd.
  Willem de Groot otr. 2x Leiden 13-1-1735 met
 7. MARIA CIVIEL, ged. Leiden 22-12-1711 (Hooglandschekerk, dv. Jacobus Beleeft en Grietje Baptist, get.: Jan Baptist en Marij van der Laan), begr. Leiderdorp 2-4-1784 ovl. Leiden (wed. Willem de Groot, 1-4-1784 uitgeschreven van de Kijfhoek naar Leiderdorp)
  • Willem de Groot, wedn. Cornelia van der Haar ^Nouwsteeg, vergz. met Abraham Tureluer de jonge zijn goede bekende ^Doelachtergracht, % Maria Civiel, jd. van Leijden ^Levendael, vergz. met Anna Becaer haar stiefmoeder ^Zijtgracht.
  • Op 5-4-1735 lieten Willem de Groot, winkelier, en Maria Civiel echtelieden ^Levendaal op de hoek van de St.Janssteeg, hun testament opmaken. Willem de Groot benoemde in gelijke delen tot zijn enige erfgenamen zijn vrouw Maria Civiel, zijn voorzoon Jan Willem de Groot en eventuele na te laten kinderen uit hun huwelijk<24>. Na het overlijden van haar echtgenoot bevestigde Maria Civiel op 11-8-1770 voor de Weesmeesters van Leiden dat zij dit testament met de daarin opgenomen bepalingen conform aanvaardde, inclusief de uitsluiting van de Weeskamer<25>.

  Gerecht Gerecht, voorheen Plein van 's-Gravenstein, met zicht op de oostzijde
  waar de families Willemse en De Groot woonden.
  Karen van Essen - www.fotoleiden.nl

  • In 1730 had Willem de Groot op 25 maart een huis in de Nonnensteeg gekocht<26>. 36 jaar later kocht hij op 5-4-1766 kocht hij een huis en erf staande en gelegen aan de oostzijde van 't Plein van 's-Gravenstein, belendend aan de ene zijde Hendrik Fullink en aan de andere zijde Andries Willemse, strekkende tot achteraan, voor de somma van 500 gldn, staande met 250 gldn gereed en voorts met partijen van 50 gldn 's-jaars en interest van 3 gldn, 10 stuivers per honderd, vanaf 18-4-1767<27>. In hetzelfde jaar 1766 kocht Willem de Groot op 21 mei ook nog een huis aan de Voldersgracht<28>.
  • In de eerder genoemde attestatie dd. 6-12-1781 verklaarde Willem Andries de Groot dat hij betreffende het huis aan de Nonnensteeg en bij het Paleis van Sgravensteijn [thans Gerecht] afzag van zijn recht op de nalatenschap van zijn vader. Dit ten gunste van zijn grootmoeder Maria Civiel, die deze huizen op 15-2-1782 liet verkopen<29>. Het pand in de Nonnensteeg -tegenover de Academie, belendend aan de ene zijde Cornelis Haak en aan de andere zijde d'Heer Mr. Cornelis Schrevelius- bracht 425 gldn op<30>.
  Uit het 1e huwelijk van Willem de Groot met Cornelia van der Haak:
  1. Jan Wilhelm de Groot, ged. Leiden 1-5-1709 (Pieterskerk, get.: Arij Zeeman en Anna van der Burgh), boekdrukker, ovl. Leiden (verm.) na 1770.
   • Jan Willem de Groot , boekdrukker ^Nonnensteeg, kocht op 13-1-1735 van zijn vader Willem de Groot diens Boekdrukkerije met alle kasten, lettercasten en gereedschappen. Hij verklaarde aan zijn vader wekelijks verschuldigd te zijn drie gulden gedurende diens leven en niet langer<31>.
   • Jan Willem de Groot legde op 25-3-1738 een verklaring af inzake Dick Haak sr. en Geertrtuid IJzendijk als zijnde de enige erfgenamen van hun zoon Dirk Haak jr. Gezien de voornaam is deze Dirk Haak jr. mogelijk een neef [tantezegger] van zijn moeder Cornelia van der Haak. Dirk Haak vertrok op 28-4-1735 vanaf de rede van Goeree als botteliersmaat aan boord van het schip Patmos van de VOC kamer Rotterdam; aankomst te Batavia 26-11-1735. Dirk Haak overleed direct na de aankomst op 30-11-1735, ongehuwd en zonder testament<32>.
   Jan Wilhelm de Groot otr./tr. Leiden 17-12-1734/12-1-1735 (Hooglandsekerk) met Adriana Buijs, ged. Leiden 26-8-1703 (Marekerk, get.: Pieter Simson, Helena Langepe en Maria de Vlieger), ovl. Leiden (verm.) voor 1770, dv. Adrianus Buijs, mr. broodbacker<33>, en Rebecca de Groot.
   • In 1727 had Adriana Buijs omgang met Willem Meul, zv. boekbinder Jacob Meul, wat kennelijk aanleiding was dat 6 personen, waaronder Samuel Dury, med. dr., en Willem de Groot [haar toekomstige schoonvader?] op 8/9-6-1728 een verkaring aflegden dat Willem Meul en Adriana Nuijs in september 1727 naar de zaagmolen buiten de Witte Poort waren gegaan<34>.
   • Jan Willem de Groot, boekdrukker jm. van Leiden ^Nouwesteeg, vergz. met Willem de Groot zijn vader ^Nouwesteeg, % Adriana Buijs, jd. van Leijden ^Kloksteeg, vergz. met Maria de Groot haar moeij ^OudeVest omtrent Maren. Behoorlijk Consent van haar moeder vertoont en overgelevert.
   • In een akte van de weeskamer te Leiden wordt Adrianus Buijs, de vader van Adriana Buijs, in 1701 genoemd als bakkersknecht<35>, en Rebecca de Groot.
   • Jan Willem de Groot en Adriana Buijs lieten op 10-2-1735 een gezamenlijk testament opstellen en benoemden elkaar wederzijds als erfgenaam en als voogd over eventuele kinderen. Bij kinderloos overlijden van een van hen werd bij eerst overlijden door Jan Willem de Groot een legitieme portie toegekend aan zijn vader Willem de Groot en door Anna Buijs aan haar moeder Rebecca de Groot<36>.
   • Jan Willem de Groot werd in mei 1749 onder curatele gesteld van notaris Scheerker en werd in het schuldboek van de stad Leiden op 13-5-1749 een opsomming van zijn schulden en schuldeisers opgenomen. Deze lijst omvat schulden op zijn huis, tuin en inboedel, op de complete inventaris van zijn drukkerij en niet uitbetaald loon, vanaf 1746 niet betaalde rekeningen voor onderhoud en reparatie en vanaf 1742 niet voldane belastingen (zout- en zeepgeld), doktersrekeningen, schoolgeld, het minnen van het kind, geleend geld en verschuldigde renten. Het totaal omvat een bedrag van 2282:12:10 gldn<37>.
   • Op 19-2-1770 werd door Leiden een borgbrief naar Rotterdam uitgeschreven voor Jan Willem de Groot (61j). Volgens aantekening werd deze kennelijk kort daarna in zijn geheel doorgestreept<38>.
  Uit het 2e huwelijk van Willem de Groot met Maria Civiel:
  1. Susanna Adriana de Groot, ged. Leiden 24-4-1735 (Hooglandschekerk, get. Jan Willem de Groot en Maria Buijs), ovl. Leiderdorp (verm.) na 1755 (20-6-1755 getuige bij de doop van haar zuster Cornelia).
   • Ene Susanna de Groot uit de Nonnensteeg vertrok met attestatie dd. 26-7-1761 van Leiden naar Leiderdorp.
  2. Maria de Groot, ged. Leiden 18-8-1737 (Hooglandschekerk, get.: Jan Willem de Groot en Maria de Groot), ovl. Leiden ca. 7-12-1737 (begr. in de week van 7-14 december 1737, Engelse Kerk).
  3. Johanna Wilhelmina de Groot, ged. Leiden 8-1-1739 (Hooglandschekerk, get.: Jan Willem de Groot en Adriana Buis), ovl. Leiden 27-9-1802.
   Johanna Wilhelmina de Groot otr./tr. Leiden 11/27-11-1774 (Hooglandsekerk) met Rutger te Boekhorst, geb. Gendringen, schrijver aan de Hoogewoerdse poort, begr. Leiderdorp 22-10-1795 (3e klasse), zv. Wander te Boekhorst en Johanna NN (verm. ouders).
   • Rutgert te Boekhorst, schrijver aan de Hogewoerdse Poort dezer stad jm. van Gendringen in Gelderland ^Nieuwsteeg, vergez. met Harmen te Boekhorst zijn broeder ^Rapenburg, % Johanna Wilhelmina de Groot, jd. van Leijden ^op 't Plein van 's-Gravenstein, vergz. met Maria Sieviel haar moeder ^als vooren. Uit dit huwelijk 3 kinderen tw. Johanna (ged. 31-8-1775, verm. vernoemd naar zijn moeder), Willem (ged. 30-1-1777/begr. in de week van 15 tot 22 maart 1777) en Katrina (ged. 26-7-1778).
   • Op 26-7/11-8-1765 was zijn broer Harmen te Boekhorst gehuwd met Jannetje Rijks, uit welk huwelijk de volgende 3 oudste kinderen (van totaal 8 kinderen): Wander (ged. 24-6-1767, verm. vernoemd naar zijn vader), Willemina (ged. 11-10- 1769, verm. vernoemd naar haar moeder), Johanna (ged. 24-11-1771, verm. vernoemd naar zijn moeder). Uit de volgorde van de benoemingen van de oudste kinderen uit beide huwelijken zijn de ouders van Rutger en Harmen te Boekhorst geconcludeerd.
   • Op 19-2-1777 laten Rutger te Boekhorst, schrijver aan de Hoogenwoerdpoort, en Johanna Wilhelmina de Groot ^op de hoek van de Binnenvestegragt omtrent het Utrechtse Veer hun gezamenlijk testament opmaken en benoemen elkaar wederzijds als enige erfgenamen. Mocht Johanna Wilhelmina de Groot kinderloos overlijden, dan laat zij aan haar moeder Maria Civiel -indien nog in leven- een legitieme portie in haar erfenis na<39>. Direct na het overlijden van Rutger te Boekhorst werd op 12-11-1795 dit testament in de vergadering van de Provisionele Gecomitteerden de stad Leiden getoond en verklaarde Johanna Wilhelmina de Groot dat zij overeenkomstig dit testament de voogdij zal regelen<40>.
   • Met attestatie van de Pieterskerk dd. 21-4-1799 vertrokken Johanna Wilhelmina de Groot en Catherina te Boekhorst, wonende op de Koepoortsgracht, van Leiden naar Utrecht, alwaar geen verdere gegevens zijn gevonden. Op dezelfde datum is vermeld dat van hetzelfde adres Johanna te Boekhorst vertrokken was naar Jutphaas<41>. Op dezelfde datum 21-4-1799 waarop de attestatie naar Jutphaas was afgegeven trouwde Johanna te Boekhorst, jd. geboren te Leiden, echter te Voorschoten met Dirk Hanzon, jm. geboren te Haastrecht. In Wageningen werd hun zoon Dirk Rutger geboren (1804) en te Genemuiden in 1808 en in 1810 hun 2 andere bekende kinderen<42>.
   • Overeenkomstig het gezamenlijke testament van Johanna Wilhelmina de Groot en Rutger te Boekhorst, gepasseerd op 19-2-1777 bij notaris Frans van Stipriaan Jacobszoon te Leiden<43> werd op 30-9-1802 het huis en erf aan de westzijde van de Binnen Vestegracht verkocht tegen 350 gldn. te voldoen in XL (=40) Groten 't stuk in gereed geld<44>.
  4. Maria de Groot, ged. Leiden 5-3-1741 (Pieterskerk, get.: Johannes Cieviel en Johanna Cieviel), ovl. Leiden ca. 11-4-1767 (vr. van Johannes van Aagten, begr. in de week van 11-18 april 1767, Pieterskerk).
   Maria de Groot otr./tr. Leiden 12/29-6-1766 (Pieterskerk) met Johannes van Aagten, ged. Leiden 3-2-1737 (Hooglandschkerk, get.: Jan Witbols en Johanna van Oijen), kleermaker, ovl. na 1775, zv. Jacobus van Aagten, matroos VOC, en Cornelia Witbols.
   • Per akte dd. 7-10-1749 deelde Johannes van Aagten, samen met zijn zusters Johanna Elisabeth, Jacoba, Cornelia en Maria voor de ene helft en hun moeder Cornelia Witbols voor de andere helft in de nalatenschap van Jacobus van Aagten. Aan boord van de Kleverskerk was deze in 1747 als matroos voor de VOC, kamer van Amsterdam, naar Oostindië vertrokken en op de terugreis overleden<45>.
   • Johannes van Aagten, kleermaker jm. van Leijden ^ KortePieterskerkChoorsteeg, vergz. met Jacoba van Aagten zijn zuster ^Rapenburg, % Maria de Groot, jd. van Leijden ^Plein van 's Gravensteijn, vergz. met Maria Civiel haar moeder ^Plein van 's Gravensteijn. Maria de Groot werd binnen een maand na de geboorte van hun eerste kind Jacobus begraven en die volgde in de week van 4-11 november 1767. Op 15-4-1768 ging Johannes van Aagten opnieuw in ondertrouw met Jacoba Jolie en werd er in 1775 uit dat huwelijk het laatst bekende kind geboren.
  5. Hugo de Groot, ged. Leiden 15-7-1744 (Pieterskerk, get.: Jan Vergouw en Johanna Civiel), letterzetter, ovl. Amsterdam (verm.) na 1792.
   Hugo de Groot otr./tr. Leiden 14/31-5-1773 (Pieterskerk) met Cornelia van Panne, ged. Leiden 7-4-1754 (Pieterskerk, get. Cornelia de Planken), begr. Amsterdam 7-10-1792 (Westerkerk, huijsvrouw van Hugo de Groot ^in de Blomstraat, 5 onmond. kinderen), dv. Abraham van Panne en Maria de Planken.
   • Hugo de Groot, letterzetter jm. van Leijden ^Pleijn van 's Gravesteijn, vergz. met Maria Cheviel zijn moeder ^Pleijn van 's Gravesteijn, % Cornelia van Panne, jd. van Leijden ^Steenschuur omtrent de Cellenbroedersgragt, vergz. met Marijtje de Planke haar moeder ^Steenschuur omtrent de Cellenbroedersgragt.
   • Hugo de Groot met nog twee andere letterzettersknegts ten drukkerije van de heer Cornelis van Hoogendoorn senior verstrekten op 21-11-1778 een machtiging aan procureur Isaac Elias Luzac om namens hen als gedaagden getuigenis af te leggen jegens Johannes le Ferancq van Berkhey(?), medicine docter en lector in de Natuurlijke Historie aan 's-Lands Universiteit, eiser in een niet nader omschreven aangelegenheid<46>.
   • Op 24-6-1781 werd aan Hugo de Groot een attestatie naar Buiksloot verleend<47>, maar daar is geen binnenkomst of vestiging teruggevonden. Wel werden er te Amsterdam in de periode van 11-1781 tot 11-1791 6 kinderen uit het huwelijk van Hugo de Groot en Cornelia van Panne gedoopt.
  6. Jacoba Cornelia de Groot, ged. Leiden 13-4-1749 [kwnr. 3].
  7. Cornelia de Groot, ged. Leiden 22-4-1750 (Pieterskerk, get.: Cornelis Baillij en Marietje Vlotbergen), ovl. Leiden ca. 28-10-1752 (begr. in de week van 28 oktober-4 november 1752, Papegaie Bolwerk).
  8. Cornelia de Groot, ged. Leiden 20-6-1755 (Pieterskerk, get. Susanna Adriana de Groot), ovl. Leiden 2-11-1823 (oud 67j. wed. Pieter Molenbroek ^in het St.Anna's Hofje op het leste).
   Cornelia de Groot tr. Leiden (verm.) na 1782 met Pieter Molenbroek (Meulenbroek), ged. Delft 10-5-1739 (get. Jozina Meulenbroek), ovl./begr. Leiden 14/18-6-1806 (65 j. man van Cornelia de Groot), zv. Jan Molenbroek en Elsje de Groot, eerder ev. Johanna Adriana Versteeven, wed. Adrianus Doornbag.
   • Pieter Molenbroek werd op 26-3-1782 genoemd als man van Adriana Versteven. Zij was mede-erfgenaam in de nalatenschap van haar zoon Willem Doornbag. Deze vertrok op 4-11-1775 van de rede van Texel als jong matroos aan boord van het schip Vrijheid voor de kamer Amsterdam van de VOC naar Oost-Indië, die op 3-6-1776 in Batavia aankwam<48>.
   • Pieter Molenbroek is in Leiden de enige persoon met deze familienaam. Daarom is verondersteld dat hij dezelfde is die als lijfknecht en jm. van Delft, op 14-5-1778 te Leiden in ondertrouw ging met Johanna Adriana Versteeven, wed. Adrianus Doornbag, waarbij zijn vader Jan Moolenbroek ^Delft als getuige werd vermeld. In de DTB van Delft is -als enige in aanmerking komende- gevonden Pieter Meulenbroek zoon van Jan Meulenbroek en Elsje de Groot.

  Generatie IV
  INDEX van familienamen
 8. ABRAHAM WILLEMSE, ged. Leiden 13-3-1672 (Hooglandschekerk, get. Abraham Kortgras), greinwerker, ovl. Leiden ca. 31-12-1745 (wedn. Jaapje van den Bergh, begr. in de week van 31 december 1745-8 januari 1746, Valke Bolwerk)
  Abraham Willemse otr./tr. Leiden 25-5/16-6-1697 (Pieterskerk) met
 9. JAAPJE VAN DEN BERG, ged. Leiden 2-3-1670 (Marekerk, Jaepie Fransdr en Jacquemijntje Fransdr), ovl. Leiden ca. 31-10-1733 (ev. Abraham Willemse, begr. in de week van 31 oktober-7 november 1733, Hooglandschekerk)
  • Abram Willems, jm. van Leiden, greinwerker ^Nieuwe Heeregraft, vergz. met Hendrick Willems zijn vader ^Nieuwe Heeregraft, % Jaapje van den Bergh jd. van Leiden ^Nieuw Levendael, vergz. met Catharina van den Bergh haar schoonzuster ^Kleystraat.
  • Abraham Willemse kocht op 19-12-1720 een huis aan de oostzijde van de Oranjegraft. Na zijn overlijden werd dit huis op 18-6-1746 verkocht door zijn kinderen Andries en Trijntje Willemse, meerderjarig en ongehuwd, namens henzelf en als voogden over de nagelaten kinderen van hun broer Jan Willemse, te samen met kinderen en kindskinderen de nagelaten erfgenamen<49>.
  Uit het huwelijk van Abraham Willemse en Jaapje van den Berg:
  1. Hendrik Willemse, ged. Leiden 13-7-1698 (Loodskerk, get.: Hendrik Willemse en Katrina Jans), greinwerker, ovl. Leiden (verm.) tussen 1741 en 1755.
   Hendrik Willemse otr. Leiden 23-4-1722 met Johanna Muergouw, ovl. Leiden ca. 3-5-1755 (Johanna Murgan, wed. Hendrik Willemse, begr. in de week van 3-10-1755, Pieterskerk).
   • Hendrik Willemse, greijnwerker jm. van Leijden ^Oranjegraft, vergz. met Abraham Willems zijn vader ^Oranjegraft, % Johanna Muergouw, jd. van Leijden ^OudeRhijn, vergz. met Maria de Clercq haar moeder ^Coepoortsgraft. In de week van 1-8-1741 werd hun dochter Marie begraven; er zijn geen andere kinderen achterhaald.
  2. Pieter Willemse, ged. Leiden 9-10-1701 (Hooglandschekerk, get.: Pieter van de Berg en Catharijn Harmense), ovl. Leiden ca. 2-1-1745 (^gasthuis, begr. in de week van 2-9 januari 1745, Bolwerk).
  3. Trijntje Willemse, ged. Leiden 5-9-1703 (Pieterskerk, get. Abigael Alderdisse), ovl. Leiden na 1739 (30-8-1739 is zij samen met haar vader getuige bij de doop van Abram zv. haar broer Andries.
   • Mogelijk is zij de weduwe Hendrik Vos, die in de week van 29 april-6 mei 1752 begraven werd op het Papegaaie Bolwerk
   Trijntje Willemse tr. met Hendrik de Vos, ovl. Leiden (verm.) voor 1752.
  4. Johannes Willemse, ged. Leiden 6-12-1705 (Hooglandschekerk, get.: Johannes Schintje en Geesje Lamberts), greinwerker, ovl. Leiden ca. 21-9-1743 (ev. Anna van der Linden, begr. in de week van 21-28 september 1743, Bolwerk).
   Johannes Willemse otr./tr. Leiden 6/21-5-1730 (Pieterskerk) met Anna van der Linden, ged. Leiden 4-9-1707 (Loodskerk, get. Lijsbet Hazen), ovl. Leiden ca. 1-5-1784 (huisvrouw van Jan Petiet, begr. in de week van 1-8 mei 1784, Valke Bolwerk), dv. Huibert van der Linden en Petronella de Klerk.
   • Johannes Willemse, greinwerker jm. van Leijden ^Orangegragt, vergz. met Abraham Willemse zijn vader ^Orangegragt, % Johanna van der Linden, jd. van Leijden ^Orangegragt, vergz. met Pieternela de Clercq haar moeder ^Orangegraft. Anna van der Linden, ^Langstraat 3 kinderen, hertrouwde op 2-8-1749 met Jean Petit, jm. van Leiden soldaat van de Binnewagt.
  5. Abraham Willemse, ged. Leiden 23-7-1709 (Hooglandschekerk, get.: Willem de Wolf en Catrina de Vinck).
  6. Andries Willemse, ged. Leiden 3-5-1711 [kwnr. 4].
 10. JACOBUS VERBURG, ged. Rotterdam 21-10-1665 (get.: Pieter Wouterse Kerf en Grietge Jacobs), kuiper, ovl. Leiden ca. 20-9-1727 (bgr. in de week van 20-27 september 1727, Bolwerk)
  Jacobus Verburg otr./tr. Leiden 23-4/9-5-1700 (Pieterskerk) met
 11. CATRINA HEMMERS, ged. Leiden 6-3-1680 (Pieterskerk, dv. Jan Jansz en Catrina Jansdr, get.: Abraham Jansz en Catrina Gillisdr), ovl. Leiden ca. 12-11-1729 (Catharina van Hemert, begr. in de week van 12-19 november 1729, Bolwerk)
  • Jacob Verburgh, jm. van Rotterdam kuiper ^MarendorpseAchtergraft, geass. met Jan van den Baanhoff zijn bekende ^Berkelstraat, % Catrina Hemmer, jd. van Leijden ^Bredestraat, geass. met. Marijtge van Sonnevelt, haar bekende ^Haerlemstraat.
  Uit het huwelijk van Jacobus Verburg en Catrina Hemmers:
  1. Elisabeth Verburg, ged. Leiden 11-11-1700 (Hooglandschekerk, get.: Jan Hemerds en Maria van Sonneveld), ovl. na 1756.
   Elisabeth Verburg otr. Leiden 17-10-1727 met Klaas Laman, ged. Leiden 27-1-1706 (Marekerk, get.: Johannes Leideboer en Neeltje Dirks), droogscheerder, ovl. Leiden ca. 17-4-1756 (Nicolaas Laman ev. Elisabeth Verbirgh, bgr. in de week van 17-24 april 1756, Papegaaie Bolwerk), zv. Klaas Lamant en Catharina Leideboer.
   • Klaas Laman, droogscheerder jm. van Leijden ^OudeBeestenmarkt, vergz. van Jan Mulder zijn stiefvader ^OudeBeestenmarkt, % Elisabeth Verburgh, jd. van Leijden ^Ickersteegje, vergz. van Catharina Hemmers haar moeder ^Ickersteegje.
  2. Johannes Verburg, ged. Leiden 23-5-1702 (Hooglandschekerk, get.: Johannes Heemers en Maartje Jacobs).
  3. Cornelis Verburg, ged. Leiden 29-8-1704 (Pieterskerk, get.: Jan Hemmer en Maria Versevel [=van Sonneveld?]).
   • In de week van 13-20 april 1706 is vermeld dat Jacobus Verburgh op het Bolwerk werd begraven, maar vermoedelijk werd bedoeld dat er een kind (Johannes of Cornelis?) van Jacobus Verburgh was begraven.
  4. Santina Verburg, ged. Leiden 27-6-1706 (Marekerk, get.: Pieter Cemp en Maria van Wingen).
   • In de week van 28 augustus-4 september 1706 werd een kind van Jacobus Verburgh begraven op het Bolwerk. Niet aangegeven is of dat Santina of een van haar oudere broers Johannes of Cornelis betrof.
  5. Catharina Verburg, ged. Leiden 26-8-1708 (Marekerk, get.: Pieter de Koning en Jannetje Nievaar), ovl. Leiden ca. 3-5-1727 (begr. in de week van 3-10-1727, Bolwerk). In de week van 1-8 januari 1729 werd eveneens, maar dan bij de Hooglandsekerk, een Catharina Verburg begraven. Aangezien alle verwanten op het Bolwerk werden begraven, is geopteerd voor de eerdere vermelding.
  6. Johanna Verburg, ged. Leiden 3-10-1710 Leiden ontset (Marekerk, get.: Pieter de Koningh en Johanna Nievaar), ovl. Leiden ca. 15-7-1752 (ongetrouwd, bgr. in de week van 15-22 juli 1752, Hooglandschekerk).
  7. Jacoba Verburg, ged. Leiden 30-11-1712 (Marekerk, get.: Johannes Perdoe en Jannetje Blom), ovl. na 1742.
   Jacoba Verburg otr./tr. Leiden 2/18-5-1738 (Pieterskerk) met Jan van Embden, ged. Utrecht 31-3-1711 (Catharina Kerk, de vader overleden), drukkersknecht, ovl. na 1753, zv. Johannes van Embden en Lijsbeth Bijlaart, ^Strooijsteegh.
   • Jan van den Embden, drukkersknecht, jm. van Utrecht ^Scheijstraat, vergz. van Lodewijk Marcellis zijn stifvader ^Scheepsmakersteeg, % Jacoba Verburgh, jd. van Leijden ^Scheepsmakersteegh, vergz. van Lijsbeth Verburgh haar suster ^Galgstraat.
   • Vermoedelijk is de genoemde Lodewijk Marcellis de gewezen voogd of leermeester van Jan van Embden. Lodewijck Marcelis huwde in 1730 te Leiden met Cornelia van Sitteren en overleed in 1766 als echtgenoot van haar. Van een huwelijk met zijn moeder Elisabeth Byldert kan dus geen sprake geweest zijn. Bij haar overlijden/begraven te Utrecht op 17/26-11-1753 wordt zij vermeld als weduwe van Jan van Emden en nalatende een mondige zoon.
   • Jan van Embden en Jacoba Verburg worden voor het laatst samen vermeld op 27-5-1742 als zij getuigen zijn bij de doop van Jacobus Willemse, dochter van haar zuster Hagar Verburg.
  8. Hagar Verburg, ged. Leiden 17-3-1715 [kwnr. 5].
 12. JOHANNES WILLEMS DE GROOT, geb. Leiden (verm.), flaker, ovl. Leiden ca. 23-4-1689 (^Mare, begr. in de week van 23-30 april 1689, Bolwerk)
  Johannes Willems de Groot otr./tr. Leiden 18-7/3-8-1687 (Pieterskerk) met
 13. HESTER FRANS VAN HUIJSVESTINGH, ged. Leiden 26-2-1664 (Hooglandschekerk, dv. Frans Huijsvester, get.: Jacob van Huijsvester en Hester de Rooje), ovl. Leiden ca. 14-11-1733 (vr. van Cornelis Wigman, begr. in de week van 14-21 november 1733, Bolwerk)
  • Johannes Willems de Groot, geb. Leijden flaker ^Camp, vergz. van Pieter Lucasz Langepe zijn schoonvader [=zwager] ^Falydebagijnhof % Hester Frans van Heusfesdel, geb. Leijden ^Vliet, vergz. van Cornelia Frans van Heusfesdel haar moeder ^Vliet.
  Hester Frans van Huijsvestingh otr./tr. 2x Leiden 22-9/8-10-1690 (Pieterskerk) met Simon van Beverwijk, geb. Leiden, dekenwever, ovl. Leiden ca. 11-7-1722 (begr. in de week van 11-18 juli 1722, Bolwerk), eerder ev. Susanna van Houten
  • Simon van Beverswijck, geb. Leijden dekenwever ^Duijsentraetsteegh, vergz. van Passchier van Eijck zijn schoonvader ^Paradijssteeg, % Hester van Huysveste, wed. Jan de Groot (1 kind) ^St.Jorissteeg, vergz. van Cornelia Pieters haar moeder ^St.Jorissteeg en Cornelia van Huysveste haar zuster ^OudeVest.
  • Simon Cornelisz van Beverwijk had kennelijk schulden gemaakt voor zijn levensonderhoud, want op verzoek van Elias de Triet werd Sijmon Cornelis -in huwelijk hebbende Hester van Wessinghuijsen, laatst weduwe van Jan de Graef- bij vonnis van de Vredemakers op 1-10-1708 verplicht tot de betaling van 46:10:8 gldn. voor geleverde koek<50> en moest hij zijn meubels verkopen. In het schuldboek van de stad Leiden is op 15-10-1709 een overzicht opgenomen van zijn schuldeisers en zijn schulden waaronder de kosten van het proces, achterstallige belasting vanaf 1708 (zout- en zeepgeld), huishuur en geleverde levensmiddelen, totaal omvattende 344:16:19 gldn.<51>.
  • Simon van Beverwijk en Hester van Huisvesting vertrokken met attestatie dd. 30-4-1712 van Leiden naar Amsterdam<52>.
  Hester Frans van Huijsvestingh otr./tr. 3x Leiden 16-4/2-5-1723 (Pieterskerk) met Cornelis Wigtmans, eerder ev. Annetje Hijtmans
  • Cornelis Wigtmans, wedn. Annetje Hijtmans ^St.Jacobsgraft, vergz. met Abraham Wijnbeek zijn bekenede ^St.Jacobsgraft, % Hester van Huijsvestingh, laast wed. Simon van Beverwijk ^Spilsteeg, vergz. van Leia van Huijsvestingh haar suster ^Langegraft ende Marijtje Lijsaint(?) haar bekende ^Spilsteeg.
  Uit het huwelijk van Johannes Willems de Groot en Hester Frans van Huijsvestingh:
  1. Willem de Groot, ged. Leiden 11-5-1688 [kwnr. 6].
  2. Frans de Groot, ged. Leiden 29-5-1689 (Hooglandschekerk, get.: Pieter van den Hooven, Cornelia van Huijsfestin en Jacomijntje Tijse), ovl. Leiden ca. 6-3-1694 (kv. Johannis de Groot, begr. in de week van 6-13 maart 1694, mogelijk eerder in de week van 8-15 oktober 1698, Bolwerk).
  Uit het 2e huwelijk van Hester Frans van Huijsvestingh met Simon van Beverwijk:
  1. Catharina van Beverwijk, ged. Leiden 28-8-1691 (Hooglandschekerk, get.: Caspar Mulder, Cornelia van Huijsvesten en Engeltje van Beverwijk), ovl. Leiden ca. 6-10-1691 (kv. Simon van Beverwijck, begr. in de week van 6-13 oktober 1691, Bolwerk).
  2. Cornelis van Beverwijk, ged. Leiden 10-9-1692 (Pieterskerk, get.: Jacobus Setten en Cornelia van Huijsvestingh), ovl. Leiden voor 1695.
  3. Cornelia van Beverwijk, ged. Leiden 29-10-1693 (Hooglandschekerk, get.: Pieter van Peene en Cornelia Huijsvesting), ovl. Leiden ca. 29-10-1695 (kv. Simon van Beverwijck, begr. in de week van 29 oktober-5 november 1695, Bolwerk).
  4. Cornelis van Beverwijk, ged. Leiden 16-2-1695 (Hooglandschekerk, get. Grietje van Beverwijk).
 14. JACOBUS CIVIEL/SIVIL, ged. Haarlem 2-11-1689 (zv. Jan Jansen Sevil van Leijden en Maria van der Laan, get. Maria Maartens), 1711/'28: spinder/verwersknegt, ovl. Leiden ca. 20-3-1734 (begr. in de week van 20-27 maart 1734, Bolwerk).
  Jacobus Civiel/Sivil otr./tr. 2x Leiden 9/25-1-1728 (Hooglandsekerk) met Anna Bellaar, ged. Leiden 14-12-1707, ovl. na 1728, dv. Nicolaas Bellaar en Anna Schrenen
  • Jacobus Seviel (in index vermeld als Swiel), wedn. Grietje Martijn ^Geeregragt, vergz. van Anthonij Martijn sijn swager ^LaetsteGerstestraat, % Anna Bellaar, jd. van Leijden ^intHofjeopdeZijtgragt, vergz. van Jannetje Luijpaert haar bekende ^intHofjeopde Zijtgragt.
  • Jacobus Seviel en Anna Belaart zijn op 22-2-1728 getuigen bij de doop van Jacobus, zv. zijn zwager Anthonij Martijn en Maria Boudwijns.
  Jacobus Civiel/Sivil otr./tr. 1x Leiden 17-1/2-2-1711 (Pieterskerk) met
 15. GRIETJE BAPTIST MARTIJN, verm. van Artois, ovl. Leiden ca. 26-4-1727 (begr. in de week van 26 april-3 mei 1727, Bolwerk)
  • Jacobus Chiviel, spinder jm. van Leijden ^Doelagtergragt, vergz. van Ysack Robbert sijn schoonvader ^Doelagtergragt, % Grietge Babtist, jd. van Leijden ^Doelagtergragt, vergz. van Maria Malle haar moeder [=haar stiefmoeder] ^Doelagtergragt.
  • Op 12-1-1728 aanvaardden Anthonij Martijn en Pieter Martijn, greinwevers en ooms, het voogdijschap over Johannes oud 10 jaar, Jacobus 6 jaar. Maria 16 jaar. Helena 14 jaar en Johanna 12 jaar, nagelaten minderjarige kinderen van Grietgen Martijn, gewonnen bij Jacobus Civil, verwersknegt ^Geergracht. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd [=niet aanvaard als waarborg: had vermoedelijk geen waarde]<53>.
  • In Ons Voorgeslacht jrg. 1973, blz. 45 ev. publiceerde ir. H.J. Werner te Haarlem zijn kwartierstaat, waarin onder kwnrs. 148 en 149 Jacobus Civiel en Grietge Martijn als zijn voorouders worden genoemd. De eigen onderzoeksbevindingen zijn met deze publicatie vergeleken en kon als aanknoping voor verificatie dienen. Met kws. Werner wordt naar deze publicatie verwezen.
  Uit het 1e huwelijk van Jacobus Civiel/Sivil met Grietje Baptist Martijn:
  1. Maria Civiel, ged. Leiden 22-12-1711 [kwnr. 7].
  2. Lena Civiel, ged. Leiden 9-1-1714 (Hooglandschekerk, dv. Jacobus Sijviel en Grietje Marse, get.: Antoine Marse en Maria Bauduvin), ovl. Den Haag (verm.) na 1752.
   • Op 28-9-1750 werd een borgbrief naar 's-Gravenhage uitgeschreven voor Lena Civil, oud 36 jaar<54>. In Den Haag is geen inschrijving terug gevonden, maar wel een vermelding dat ene Helena Civil ^Ammunitiehaven in 1758 op belijdenis toetrad tot de Gereformeerde Kerk.
   Lena Civiel tr. met Sijmen Boha, ovl. na 1752.
  3. Johanna Civiel, ged. Leiden 3-3-1716 (Hooglandsche kerk, get.: Pieter Martijn en Marij Martijn), ovl. na 1752.
   Johanna Civiel otr./tr. Leiden 30-4/16-5-1745 (Pieterskerk, abusievelijk 16-4-1745 vermeld) met Jan Vergouw, ged. Leiden 28-3-1720 (Hooglandschekerk, get.: Baart Vergouw en Catharina Vergouw), ovl. na 1752, zv. Cornelis Vergouw en Dina Boucher.
   • Jan Vergouw, greijnwerker jm. van Leijden ^Midde1weg vergz. van Anthonij Boesje zijn oorn ^Vestestraat % Johanna Civiel, jd. van Leijden ^Oude Hogewoert vergz. van Maria Civiel haar suster ^Nonnensteeg. In 1752 vond te Leiden de doop plaats van het aldaar laatst bekende kind uit dit huwelijk.
   • Op 10-1-1731 aanvaardden Anhonij Bouché, schoenmaker, en Leendert van de Laan, noodhulp van de Waag, ooms, het voogdijschap over Jan (11 jaar en 9 maanden) en Cornelis (4 jaar en 2 maanden), nagelaten kinderen van Dina Bouch en Cornelis Vergouw, opperman op de Uijterstegraft. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<55>.
  4. Johannes Civiel, geb. Leiden ca. 1718, matroos bij de VOC, ovl. Oost-Indië (verm.) voor 1752.
   • Op verzoek van Maria Ceviel ev. Willem de Groot, Lena Ceviel ev. Sijmen Boha, Anna Ceviel ev. Jan Vergouw en Jacobus Ceviel werd op 10-2-1752 door Anthonij Martijn en Jan Martijn, beiden van competente ouderdom, een verklaring afgelegd dat de genoemden de enige zusters en broer waren en daarmee erfgenamen van Johannes Civiel. Johannes Civiel vertrok op 9-12-1744 als matroos voor de kamer Amsterdam van de VOC aan boord van de Spanderswoud naar Batavia, aankomst 4-7-1745 [maar onbekend wanneer hij in Oost-Indië is overleden]. Willem de Groot kreeg machtigingen om de afdoening van diens inboedel te regelen en het opvragen van het tegoed aan gage<56>.
  5. Jacobus Civiel, geb. Leiden 6-9-1721, ovl. Amsterdam (verm.) voor 1779.
   Jacobus Civiel otr. Amsterdam 6-8-1751 met Jannetje van Marle, geb. Kampen ca. 1724, ovl. Amsterdam (verm.) voor 1779.
   • Jacobus Civiel en zijn huwelijk met Jannetje van Marle zijn oorpronkelijk onleend aan de kwartierstaat Werner (OV-1973), waar dit echtpaar onder de kwnrs. 74+75 is vermeld. Als geboortedatum en -plaats van Jacobus Civiel is opgegeven 6-9-1721 te Leiden. Nazoekingen ook in de originele doopboeken hebben echter geen doopinschrijvingen van Jacobus Civiel te Leiden opgeleverd.
   • Ondertrouw te Amsterdam: Jacobus Siviel van Leijden, oud 30 jaar ^Negelantiersstraat oudr. doot, geass. met Willem Brander, %(6-8-1751) Jannetje van Marle van Campen, oud 27 jaar, ^Negelantiersstraatals oudr. doot, geass. met haar suster Maria van Marle.
   • Uit het huwelijk van Jacobus Civiel en Jannetje van Marle werd op 14-5-1753 een tweeling Yda en Wilhelmina Siviel te Amsterdam gedoopt. Hierbij traden als doopgetuigen op haar (vermoedelijke) broers Jacobus en Frederik van Marle en haar zuster Maria van Marle. Yda Civiel huwde op 26-3-1779 te Amsterdam met zilversmid David Weijer. (In de kws. Werner komen zij voor onder de kwnrs. 36+37). Hun zoon Jacobus werd op 4-8-1779 gedoopt, met als doopgetuigen Frederik van Marl en haar zuster Wilhelmina Civiel. Hieruit is verondersteld dat Jacobus Civiel en Jannetje van Marle, hun ouders, voor 1779 zijn overleden.
  6. Philippus Civiel, ged. Leiden 1-7-1725 (Hooglandschekerk, get.: Philip der Rissou en Magdalena Graefschaps), ovl. Leiden ca. 18-8-1725 (begr. in de week van 18-25 augustus 1725, Bolwerk).
  Generatie V
  INDEX van familienamen
 16. HENDRIK WILLEMSE, ged. (waals geref.) Leiden 19-9-1649 (ged. Henrij, get.: Anthoine Willems en Anne Pamelle), greinwerker, ovl. Leiden ca. 26-11-1718 (begr. in de week van 26 november-3 december 1718, Bolwerk).
  Hendrik Willemse otr./tr. 2x Leiden 29-8/14-9-1692 (Pieterskerk) met Catarijna Jans Sijnje, ged. Leiden 2-1-1648 (Hooglandschekerk, dv. Jans Janse, geen getuigen), ovl. Leiden tussen 1702 en 1708 (op 28-5-1702 get. bij het huwelijk van haar stiefdochter Sara Willems), dv. Jan Jansz (Sinje), lakenwerker, geb. Bologne, en Catharyna Urias, eerder ev. Daniël Gillesz
  • Bij haar eerdere huwelijk te Leiden op 5-3-1671 met Daniel Gillisz -wedn. Marija van den Berch geass. met Gillis Gillisz zijn broeder- wordt Catharijna Jans genoemd als Catharijna Sijne, jd. van Leiden ^Ververstraat en geass. met Teuntje Coenraets haar moij in de Clarasteegh.
  • Heijndrik Willemsz, wedn. Maria du Saer (6 kind) ^OostHavenstraat, geass. met Abraham Kortgras zijn vader ^Haarlemstraat % Catarijn Jans, wed. Daniel Gillesz (2 kind) ^OostHavenstraat, get. Annetge Jans haar zuster ^Kamp en Jannetge Simenet haar zuster ^Paradijssteegh. Daniël Gillisz was in de week van 17-23 maart 1691 begraven bij de Hooglandschekerk.
  • Dochter Martha of zijn jongste zoon Joannes uit het 1e huwelijk van Hendrik Willemse met Maria du Saer was mogelijk reeds overleden voordat het wederzijdse 2e huwelijk tussen Hendrik Willemse en Catharina Jans op 30-8-1692 plaats vond.
  • Dat 2e huwelijk op die datum valt ruim een jaar later dan de doopdatum van hun 1e kind Willem op 29-7-1691 (dus kort na het overlijden van de 1e echtgenoot van Catharina Jans). Dit kind moet spoedig daarna zijn overleden, want er wordt geen voorkind uit dit huwelijk vermeld. 2 maanden na hun huwelijk werd hun 2e kind Johannes geboren en 2½ jaar later het 3e kind Hendrik. Ook deze kinderen zijn vermoedelijk jong overleden, want bij het 3e huwelijk van Hendrik Willemse met Neeltje Pensier worden geen (minderjarige) kinderen vermeld.
  • Benadering van exactere data van het overlijden van de genoemde kinderen is niet mogelijk omdat in de periode van 12-1686 t/m 5-1708 een tiental kinderen werden begraven met als vermelding dat het een kind was van Hendrik Willemse.
  Hendrik Willemse otr. 3x Leiden 24-8-1708 met Neeltje Arents Pensier, ged. Leiden 31-1-1657 (get. Pieter Jans Effenop en Adriaentje Arents), ovl. Leiden ca. 3-8-1726 (begr. in de week van 3-10 augustus 1726, Bolwerk), dv. Arent Claesz van Pensier en Neeltje Pieters, eerder ev. Pieter Blommendal
  • Hendrick Willems, wedn. Cathalina Jans ^Langegraft in 't Weijtje, get. Johannes Hemant zijn goede bekende ^Langegraft in 't Weijtje % Neeltje Arents Pensier, wed. Pieter Blommendal (1 kind) ^Langegraft in 't Weijtje, get. Fijtje Pensier haar zuster ^Veststraat en Grietje Jans haar bekende ^Langegraft in 't Weijtje.
  Hendrik Willemse otr./tr. 1x Leiden 5/20-12-1671 (Hoogduitsekerk) met
 17. MARIETJE DU SAER, ged. Leiden 8-4-1646 (Hooglandschekerk, get.: Jakob Bebender, Klaas Joris, Guurke Bebender en Mary Jans), ovl. Leiden ca. 14-10-1690 (ev. Hendrick Willemse, begr. in de week van 14-20 oktober 1690, Hooglandschekerk)
  • Heijndrick Willems, jm. van Leiden, wolkammer ^OudeVoldersgraft geass. met Abraham Cortgras zijn vader ^OudeVoldersgraft, % Maria du Saer, jd. van Leiden ^MaerendorpseAchtergraft ass. met Maria Pieter haar bekende ^Oude Cingel.
  • In de publicatie Onze Voorouders deel I -in 1989 uitgegeven door de afd. Rijnland van de NGV- is opgenomen de kwartierstaat Van Egmond-Labree (blz. 51 ev.), samengesteld door J. van Egmond. Hierin worden Hendrik Willemse en Maria du Saer onder kwnrs. 1518+1519 als zijn voorouders genoemd. Met "kwst. Egmond (OV-I)" wordt naar deze publicatie verwezen.
  • In de publicatie Onze Voorouders deel IV -in 2001 uitgegeven- is opgenomen de kwartierstaat Selier-Plug (blz. 209 ev.), door J. Selier samengesteld. Hierin worden Hendrik Willemse en Maria du Saer onder kwnrs. 638+639 als zijn voorouders genoemd. Met "kwst. Selier (OV-IV)" wordt naar deze publicatie verwezen. De eigen onderzoeksbevindingen zijn met deze publicaties vergeleken en kon als aanknopingspunt voor verificatie dienen. Data die niet geverifi‰erd kon worden, is volledigheidshalve toch opgenomen ter commentaar en aanvulling
  Uit het 1e huwelijk van Hendrik Willemse met Marietje du Saer:
  1. Abraham Willemse, ged. Leiden 13-3-1672 [kwnr. 8].
  2. Sara Willemse, ged. Leiden 1-8-1674 (Hooglandschekerk, get.: Abram Kortegrasse en Sara Kortegrasse), ovl. Leiden ca. 17-9-1746 (wed. Mattijs Drogeveen, begr. in de week van 17-24 september 1746, Bolwerk).
   Sara Willemse otr./tr. Leiden 13/28-5-1702 (Pieterskerk) met Matthijs Drogeveen, ged. Leiden 17-1-1672 (get. Annetje Pieters), schrobbelaar, ovl. Leiden ca. 3-3-1731 (begr. in de week van 3-10 maart 1731, Bolwerk), zv. Mattheijs Jacobs van Drogeveen, lakenbereider, en Jannetje Pieters.
   • Mattheijs Drogeveen, jm. van Leiden schrobbelaar ^Middelwegh, geass. met Abraham Willemse zijn bekende ^Waertgragt, % Sara Hendrix, jd. van Leiden ^Kijfgragt, geass. met Cataria Jans haar [stief-]moeder ^Kijfgragt boven.
   • Uit een akte dd. 4-10-1714 blijkt dat Matthijs Drogeveen als halfbroer de enige erfgenaam is van de ongehuwde Jan Janse Tijke, die omstreeks 1688 met het schip Nieuland als soldaat voor de kamer van Zeeland van de VOC naar Oostindië voer, alwaar hij was overleden. De ouders waren al eerder gestorven<57>.
   • Mattheijs Drogeveen en Sara Willemsen worden onder kwnrs. 758+759 genoemd in kwst. Egmond en onder nrs. 318+319 in kwst. Selier.
  3. Jacobus Willemse, ged. Leiden 21-2-1677 (Marekerk, get.: Abraham Kortgras en Rachel Pot).
   Jacobus Willemse tr. (huwelijk nader verifiëren) met Adriana Pieterson.
   • NOOT: Het huwelijk van Jacobus Willemse en Adriana Pieterson is in Leiden niet teuggevonden.
  4. Abigaël Willemse, ged. Leiden 24-12-1679 (Hooglandschekerk, get.: Abraham Blanckaert en Sara Cortgras), ovl. Leiden ca. 6-1-1753 (wed. Aarnoud Florisse, begr. in de week van 6-13 januari 1753, Papegaye Bolwerk).
   Abiga l Willemse otr./tr. Leiden 26-11/13-12-1711 (Pieterskerk) met Aarnoud Florisse, ovl. Leiden ca. 14-1-1730 (begr. in de week van 14-21 januari 1730, Bolwerk), zv. Claas Florisse en NN.
   • Aernout Florison, jm. van Leijden caardemakersknegt ^Kijfgragt, geass. met Claas Florison zijn vader ^Kijfgragt, % Abigael Willens, jd. van Leijden ^Kijfgragt, geass. met Catharina Jans haar moeder [=verm. Neeltje Arents Pensier, haar stiefmoeder] ^Kijfgragt.
  5. Martha Willemse, ged. Leiden 20-12-1682 (Marekerk, get.: Jacobus Noweè en Rebecca du Saer).
  6. Maria Willemse, ged. Leiden 5-12-1686 (Hooglandsekerk, get. Pieter Bonte en Maria Bonte), ovl. Leiden ca. 13-8-1746 (wed. Dirk van den Berg, begr. in de week van 13-20 augustus 1746, Dubbele Bolwerk).
   Maria Willemse tr. met Dirk van den Berg, ovl. Leiden (verm.) voor 1746.
   • NOOT: Een huwelijk van Dirk van den Berg met Maria Willemse is in Leiden niet teruggevonden, evenmin als zijn overlijden of kinderen uit dat huwelijk.
  7. Joannes Willemse, ged. Leiden 20-9-1690 (Hooglandschekerk, get. Rebecca du Saer), ovl. Leiden tussen 5-3-1692 en 12-4-1692 (kv. Hendrik Willemse, mog. begr. in de week van 8-14 maart 1692 of anders in de week van 12-19 april 1692, Hooglandschekerk).
  Uit het 2e huwelijk van Hendrik Willemse met Catarijna Jans Sijnje:
  1. Willem Willemse, ged. Leiden 29-7-1691 (Hooglandschekerk, get. Lambert Jansz, Marij Jacobs en Marij Willemsdr), ovl. Leiden tussen 8-3-1692 en 12-4-1692 (kv. Hendrik Willemse, mog. begr. in de week van 8-14 maart 1692 en anders in de week van 12-19 april 1692, Hooglandschekerk).
  2. Johannes Willemse, ged. Leiden 19-10-1692 (Hooglandschekerk, get.: Lambert Janse en Marij Jordaan).
  3. Hendrik Willemse, ged. Leiden 5-5-1695 (Hooglandschekerk, get.: Lambert Jansen en Maria Gordaan).
 18. ANDRIES VAN DEN BERG, ged. Leiden 11-12-1641 (Hooglandschekerk, get.: Daniel van der Linden, Lambert Willemsen van Dam en Christijntje Teunis), kleermaker, ovl. Leiden ca. 13-12-1692 (begr. in de week van 13-19 december 1692, Hooglandschekerk).
  Andries van den Berg otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 8/25-11-1663 (Vrouwekerk) met Jannetgen Willems Gentil, geb./ged. (waals geref.) Leiden 25/29-1-1643 (vermoedelijke geb./doopdatum, l'enfant de Guillaume Gentil, get.: Jan Polis, Laurens le Saché, Catelijne Thomas et Dorcas le Fortineu), begr. Leiden 1-9-1666 (Jannetke Willems, Hooglandschekerk), dv. Guillaume Gentil, drapier uyt den Pals, en Jenne Hansvelt, uyt den Pals
  • Guillaume Gentil en Jenne Hansvelt, de ouders van Jannetge Willems Gentil, worden genoemd als afkomstig 'uyt den Pals' en bij de hieronder genoemde Suanne le Petit is bij haar huwelijk zelfs vermeld dat zij afkomstig is 'uyt den Neder Pals'. Niet duidelijk is welke plaats of streek daarmee bedoelt is.
  • De vier oudste kinderen uit het huwelijk van Guillaume Gentil en Jenne Hansvelt werden in de Waalsekerk gedoopt als l'Enfant de Guilleaum Gentil. De respectievelijke getuigen bij de doop op de navolgende data waren:
  • 20-1-1641: Abram Teunis, Daniel Roquet, la femme de Thomas Baudwijn et 'la fille de villen Bauvuijn(?)'
  • 25/29-1-1643: Jan Polis, Laurens le Saché, Catelijne Thomas et Dorcas le Forteneu.
  • 27-8-1645: Paulus Bauduin, Hans Fe, Susanne Petit et Elisabeth le Blanc.
  • 19-5-1647: Arnould Polis, Willem le Quin, Susanne Petit et Elsbeth Pierre
  • Gezien de gangbare huwlijksleeftijd is vermoedelijk de 2e dopeling -maar ook mogelijk de eerst vermelde- de hier genoemde Jannetgen Willems.
  • Andries van den Berch, jm. van Leijden kleermaker ^JanVossesteech, geass. met Pieter van den Berch zijn vader ^JanVossesteech, % (Waalse Kerk) Jannetgen Jentis, jd. van Leijden ^MaerendorpscheAchtergraft geass. met Marija Noe haar nicht ^Backersteech. Marija Noé was in 1643 de echtgenote van Loreijn de Sack, die n van de getuige was bij de vermoedelijke doop van haar op 25/29-1-1643.
  • Op 24-6-1667 aanvaardden Boudewijn van de Haan, koperslager, en Henrick van Delder, kleermaker, het voogdijschap over Pieter oud 3 jaar en Willem 3/4 jaar, nagelaten kinderen van Jannetje Willems, gewonnen bij Andries van den Berge, kleermaker. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd [=niet aanvaard als waarborg; had vermoedelijk geen waarde]<58>.
  Andries van den Berg otr. 3x Leiden 4-3-1681 met Elizabet le Sainct, ged. (waals geref.) Leiden 28-11-1638 (get.: Jean le Sainct, Jan Lardinois, Cathelijne Guillaume et Geertrud des Quin), ovl. Leiden (verm.) na 1688 (13-6-1688 getuige bij de doop van Lysbeth, dv. van haar stiefzoon Willem van den Berg en Mary Thomas), dv. Henri le Sainct, drapier van Stavelle, en Anne l'Ardennois, van Limborch, eerder ev. Lambert Joris de jonge, lakendrapier, uit Limborch
  • Elizabeth le Sainct huwde eerder in de Waalse Kerk te Leiden op 28-12-1655 met Lambert Joris de jonge, jm. uit lant van Limborch lakendrapier ^Oude Vest geass. met Gillis Jacobs zijn zwager ^Princestraat. Zij werd toen Elysabeth le Seijn genoemd, jd. van Leyden ^Oude Vest geass. met Anna Hardenoys haar moeder ^Oude Vest. Nog later werd zij vermeld als Lysbeth Lesingh.
  • Andries van den Bergh, wedn. Trijnje Jans Doe ^Langegraft geass. met Claes Simonsz Verhaaf zijn bekende ^Langegraft % Lijsbeth Lesingh, wed. Lambert Joris ^Langegraft geass. met Annetje Lesing haar zuster ^Voldergraft en Marya Lesing haar zuster ^Langegraft.
  Andries van den Berg otr. 2x Leiden 9-6-1667 met
 19. TRIJNTGE JANSDR DOE, ged. Leiden 17-12-1636 (Pieterskerk, get. Jannetgen Cornelisdr), ovl. Leiden ca. 1-11-1680 (begr. in de week van 2-9 november 1680, PK-Bolwerk. ^Langegracht)

  Jan Janvossensteeg,
  waar diverse familieleden hebben gewoond.
  Karen van Essen - www.fotoleiden.nl

  • Andries van den Berch, wedn. Jannetge Willems ^JanVossensteech, geass. met Pieter van den Berch zijn vader ^JanVossensteech, % Trijntje Jans, jd. van Leijden ^GroenHasegraft, geass. met Jaepge Frans haar moeder ^GroenHasegraft.
  Uit het 1e huwelijk van Andries van den Berg met Jannetgen Willems Gentil:
  1. Pieter van den Berg, ged. Leiden 15-6-1664 (Marekerk, get.: Pieter van den Berge, Jannetgen Hantsvelt en Are Jans Passevant), greinwerker, ovl. na 1700.
   Pieter van den Berg otr./tr. Leiden 25-4/11-5-1687 (Pieterskerk) met Catrijn Harmens, jd. van Wijk, ovl. na 1700.
   • Pieter van den Berg, jm. van Leijden greinwerker ^Langgegraft, geass. met Andries van den Berg zijn vader ^Langgegraft, % Catrijn Harmens, jd. van Wijk ^Kamp, geass. met Neeltje Pieters haar bekende ^OudeBeestenmarkt. In 1700 werd te Leiden het laatst bekende kind uit dit huwulijk gedoopt.
  2. Willem van den Berg, ged. Leiden 29-8-1666 (Marekerk, get.: Willem Sentijel en Ariaentje Passevant), lakenwever, ovl. Leiden ca. 19-9-1707 (begr. in de week van 10-17 september 1707, Bolwerk).
   Willem van den Berg otr./tr. Leiden 15/30-5-1688 (Pieterskerk) met Marija Thomas, geb. Wilsveen, ovl. Leiden ca. 31-10-1699 (begr. in de week van 31 oktober-7 november 1699, Bolwerk).
   • Willem Andries, jm. van Leiden lakenwever ^Speksteeg, geass. met Pieter van den Berg zijn broeder ^Bouwelouwesteeg % Marijs Thomas, jd. van Wilsveen, geass. met Maria Metheus haar meuy ^Middelstegraft.
   • Op 29-9-1706<59> verklaarde Pieter Anthonisch (alias Piet Clomp), oud 36 jaar ^Verruwerstraat te Leiden wolspinner dat hij op 15-9-1706, tijdens een wandeling met de broers Willem en Johannis van den Berg en nog enige andere personen, een vrouwenmuil gevonden had die hij aan schout en schepenen heeft vertoond. Voorts getuigde hij dat hij aan de waterkant een vrouw heeft gezien die, naar later bleek, volgens eigen zeggen van Willem van den Berg door hem in het water is gegooid na een poging om gemeenschap met haar te hebben<60>.
   • En op 1-10-1706 verklaarden 2 personen dat zij op 15-9-1706 ten huize van Johannes van den Berg door Willem van den Berg hebben horen zeggen: "Ik heb daarbuiten de stad int water gelegen en ik heb daar een hoer int water gesmeten en haar dicken ogen geslagen", waarna Pieter Clomp gezegd zou hebben dat het een eerzame vrouw van omstreeks 50 jaar betrof<61>.
   • Aanvullend verklaarde Trijntje Jans, oud 60 jaar en wonende op een kamer bij Johannes van de Berg in de Looierstraat, op 2-10-1706 dat bij hem in huis waren gekomen Pieter Anthonisz (alias Piet Clomp) en Willem van de Berg (alias Willem Asch) broer van Johannes. Willem vertelde toen dat hij aan de Hoge Rijndijk een hoer in het water had gegooid, waarbij hij er zelf ook in gevallen was (hij was nog drijfnat!) <62>.
  Uit het 2e huwelijk van Andries van den Berg met Trijntge Jansdr Doe:
  1. Jacquemijntje van den Berg, ged. Leiden 10-7-1668 (Hooglandschekerk, get.: Willem Sentijel en Grietge Jacobs van der Lep), ovl. Leiden ca. 1682 (kv. Andries van den Berg, begr. in de week van 10-16 september 1679, Hooglandschekerk of begr. in de week van 21-28 oktober 1685, PK-Bolwerk).
  2. Jaapje van den Berg, ged. Leiden 2-3-1670 [kwnr. 9].
  3. Adriaentgen van den Berg, ged. Leiden 16-10-1672 (Marekerk, get. Claes van Oostenrijck), ovl. Leiden ca. 1682 (kv. Andries van den Berg, begr. in de week van 21-28 oktober 1684, PK-Bolwerk of in de week van 10-16 september 1679, Bolwerk).
  4. Johannes van den Berg, ged. Leiden 19-1-1676 ('s-avonds Hooglandschekerk, get.: Jan Briliant en Fijtje van Vollervelde), lakenwerker, ovl. na 1706.
   Johannes van den Berg otr./tr. Leiden 24-7/8-8-1700 (Pieterskerk) met Jannetje Jans, geb. Leiden (verm.), ovl. na 1703.
   • Johannes van den Berg, jm van Leiden lakenwerker ^Verwerstraat, geass. met Abraham Willemsz zijn zwager ^Waertgraft % Jannetge Jans, jd. van Leiden ^Verwerstraat, geass. met Lijsbet [=Trijntje?] Jans haar schoonmoeder ^ Vest. Op 23-9-1703 werd het enig bekende kind van Jan van den Berg en Jannetje Jans Betwaar te Leiden gedoopt (get.: Lodwijk Jans en Maria Oree).
  5. Andries van den Berg, ged. Leiden 23-7-1679 (Marekerk, get.: Pieter Willems van Couwenhove en Abigael Michiels), ovl. Leiden (verm.) ca. 26-1-1704 (verm. begr. in de week van 26 januari-2 februari 1704).
 20. JOHANNIS VERBURG
  Johannis Verburg tr. met
 21. CENTINA VAN DIESENDONK.
  Uit het huwelijk van Johannis Verburg en Centina van Diesendonk:
  1. Jacobus Verburg, ged. Rotterdam 21-10-1665 [kwnr. 10].
 22. JOHANNES HEMMERS, ovl. na 1704 (als Jan Hemmer mog. bgr. in de week van 16-22 januari 1707, Bolwerk).
  Johannes Hemmers otr./tr. 2x Leiden 23-4/9-5-1683 (Pieterskerk) met Maertge Jacobs Berendrecht, ovl. na 1702
  • Jan Hemmers, wedn. Cathalyn Jans ^Vossensteegh, get. Jan Baanhoff zijn neef ^Kuijpersteegh, % Maertge Jacobs Berendrecht, jd. van Leijden ^Bredestraat, get. Ermpie Jacobs haar zuster ^Claresteegh.
  • Als Johan Heemers waren hij en Maartje Jacobs op 23-5-1702 getuigen bij de doop van Johannes Verburg, zv. Jacobus Verburg en Catrina Hemmers. En verder was hij op 11-11-1700 als Jan Hemerds en op 29-8-1704 als Jan Hemmer getuige bij nog 2 andere kinderen van dit echtpaar.
  Johannes Hemmers tr. 1x met
 23. CATHALYNA JANS, ovl. Leiden ca. 11-7-1682 (begr. in de week van 11-18 juli 1682 ^Jan Vossensteeg, PK-Bolwerk)
  • Jan van de Baanhoff, saaiwerker en neef, en Henric Zoute, schoenmaker, aanvaardden op 21-4-1683 het voogdijschap over Catarijna, oud ca. 31/2 jaar, nagelaten weeskind van zaliger Catarijna Jans gewonnen bij Jan Hemmers. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<63>.
  Uit het 1e huwelijk van Johannes Hemmers met Cathalyna Jans:
  1. Catrina Hemmers, ged. Leiden 6-3-1680 [kwnr. 11].
 24. WILLEM DE GROOT, begr. Leiden 23-10-1667 (^Kerkgracht, Hooglandschekerk)
  Willem de Groot tr. met
 25. NN<64>
  Uit het huwelijk van Willem de Groot en NN:
  1. Jannetge Willems (de Groot), ovl. Leiden ca. 29-4-1684 (^Zijdgracht, begr, in de week van 29 april-6 mei 1684, Bolwerk).
  2. Grietje Willems (de Groot), geb. Leiden (verm.), ovl. Leiden ca. 8-5-1683 (^Garstestraat, begr. in de week van 8-16 mei 1683, PK-Bolwerk).
   Grietje Willems (de Groot) otr./tr. Leiden 25-7/16-8-1682 (Pieterskerk) met Pieter Lucasz Longespee, ged. (waals geref.) Leiden 1-11-1637 (get.: Pierre Longuespee, Pierre Hosbaulix, Marthe Linde et Elizabeth Dage), lakenbereider, ovl. na 1687 (18-7-1687 getuige bij het huwelijk van zijn zwager Johannes Willems De Groot met Hester Frans van Heusfesdel [kwnrs. 44+45]), zv. Lucas Pietersz Longespee, koordwerker, en Lijntgen Gijsbertsdr, eerder ev. Marytie Jans Boumans, daarvoor ev. Jannetge Benoy.
   • Pieter Lucasz Langepee, wedn. Marytie Boumans ^Cleijstraat, vergz. van Lucas Pietersz Langepee zijn vader ^Cleijstraat, % Geertie Willems, jd. van Leijden ^Cleijstraat, vergz. van Jannetge Willems haar zuster ^Cleijstraat.
   • Pieter Lucasz Langepee huwde voor de 1e maal op 24-10-1659 met Jannetgen Abrahams Steen. Op 4-11-1671 trad hij met Jannetge Benoy voor de 2e maal in het huwelijk en op 27-4-1680 met Marijtie Jans Bouwman voor de 3e maal. Als wedn. Geertje Willems trouwde Pieter Lucasz Langepee op 19-6-1683 voor de 5e maal met Lijsbeth Persoon, wed. Jacob Joppe ^Falijdebagijnhof. Zijn vader Lucasz Pieterse Langepee trad bij al deze huwelijken als getuige op.
  3. Johannes Willems de Groot, geb. Leiden (verm.) [kwnr. 12].
 26. FRANS LODEWIJKSZ (VAN HUIJSVESTINGH), geb. Leiden (verm.), verversgast, ovl. na 1671
  Frans Lodewijksz (van Huijsvestingh) otr./tr. Leiden 20-6/19-7-1656 (Pieterskerk) met
 27. CORNELIA PIETERSDR, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. Leiden ca. 10-6-1713 (begr. in de week van 10-17 juni 1713 Cornelia Huysvesting ^Oude Vest, Pieterskerk)
  • De schrijfwijze van de familienaam Huijsvesting wordt op diverse wijze aangetroffen: Huysvestingh, Huijsveste, Huijsfestin en Heusfesdel. Huijsvestingh werd het meest aangetroffen en is als naam aangehouden.
  • Frans Lodewycen van de Huijsvesting, verversgast, jm. van Leijden ^Heeresteeg, vergz. met Jan van Eycke zijn oom ^Vlieth. % Cornelia Pieters jd. van Hontschote ^CrommeElleboogsteeg, vergz. met Dorothea Frans haar bekende ^CrommeElleboogsteeg.
  • Op 15-10-1666 (^Looyerstraat) en in de weken van 7-13 april 1686 en van 1-8 juli 1702 zijn kinderen van Frans Lodewijcks te Leiden begraven.
  Uit het huwelijk van Frans Lodewijksz (van Huijsvestingh) en Cornelia Pietersdr:
  1. Lodewijck van Huijsvestingh, ged. Leiden 30-5-1657 (Pieterskerk, get.: Jan Jansen van der Bet, Jan Jans van Vuijck en Maria Jans).
  2. Cornelia van Huijsvestingh, geb. Leiden, ovl. na 1732.
   Cornelia van Huijsvestingh otr. 1x Leiden 24-9-1689 (24-10-1689 attestatie gegeven) met David Schrijver, ged. Leiden 2-4-1657 (Marekerk, get.: Jacobus van Aerdenstof en sijn huisvrouw, David Vaken en sijn huisvrouw), mr. chirurgijn, ovl. Leiden ca. 23-6-1691 (begr. in de week van 23-30 juni 1691, Hooglandschekerk, ^Langegracht), zv. Gerrit Schrijver en Janneke Bout, eerder ev. Geertie Heugelenbergh.
   • David Schrijver, wed. Geertie Heugelenbergh ^OudeCingel, vergz. van Johannis Smit zijn zwager ^OudeRijn % Cornelia Huysvestingh geb. Leijden ^Langegraft, vergz. van Cornelia Pieters haar moeder ^Langegraft.
   • David Schrijver was op 11-9-1661 in het bezit van het huis aan de Oude Singel, dat eerder aan zijn vader (begr. 14-7-1659) en zijn moeder toebehoorde<65>. Een maand voor zijn overlijden kocht David Schrijver op 15-5-1691 een pand aan de Langegraft noordzijde, dat door de erfgenamen op 30-4-1704 aan zoon Gerrit uit zijn 1e huwelijk werd verkocht<66>.
   Cornelia van Huijsvestingh otr./tr. 2x Leiden/Hoogmade 22-5/7-6-1693 (Marekerk, 7-6-1693 consent verleend om te Hoogmade te tropuwen) met Pieter van Peenen, geb. Noordwijkerhout (verm.), ovl. Leiden 22-7-1727 (begr. in de week van 19-26 juli 1727), zv. Daniël van Peenen, predikant te Noordwijkerhout, en Geertruid Theunemans.
   • Pieter van Peenen, jm. van Noortwijckerhout ^Sonneveltsteegh, vergz. van Simon van Beverswijck zijn bekende ^JanVossesteeg % Cornelia van Huijsvesting, wed. David Schrijver ^Maresteeg, vergz. van Cornelia Pieters haar moeder ^Coppenkincksteeg en Hester Huijsvesting haar zuster ^JanVossensteeg. Consent verleend om te Hoogmade te trouwen 5 junij 1693.
   • In een akte dd. 2-9-1728 waarin het "Geslachtregister van Ambrosius Theunemans, in zijn leven predicant te Warmond [ovl. 1670], en Ermpje of Emerentia van Dorp", wordt hun op 22-7-1727 overleden kleinzoon Pieter van Peenen die gehuwd was met Cornelia ... [=van Huijsvestingh], genoemd als zoon van Geertruid Theunemans en David van Peenen, predikant te Noordwijkerhout (ovl. 6-12-1680). Verder wordt vermeld dat kleinzoon Pieter van Peenen een zoon Daniel [ged. 29-8-1696 te Leiden] had, die in 1726 in Oost-Indië was overleden. [Niet gevonden in VOC-registers]<67>.
   • Pieter van Peenen kocht op 11-5-1724 een pand in de Levendaal<68> en op 11-5-1729 een pand in Marendorp. Als zijn enige erfgename verkocht Cornelia van Huijsvesting op 17-5-1732 het laatste genoemde pand - een huis met erf aan de zuidzijde van de Haarlemmerstraat omtrent de brouwerij van de Roskam - tegen de somma van 750 gldn, te betalen staande 150 gldn gereed en voorts met partijen van van 75 gldn 's-jaars + rente van 4 gldn van 't Honderd, ingaande 1-5-1733<69>.
  3. Jannetje van Huijsvestingh, ged. Leiden 22-1-1662 (Hooglandschekerk, get.: Guiljamus van der Bergen, Claes van der Bergen, Sara van der Bergen en Lijsbet Bedeijn).
  4. Hester Frans van Huijsvestingh, ged. Leiden 26-2-1664 [kwnr. 13].
  5. Jerijntjen van Huijsvestingh, ged. Leiden 28-3-1666 (Hooglandschekerk, get.: Pieter Pieters, Jaspar Abrahamsz, Lijsbet Prun en Jannetjen Jansdr).
  6. Francijntgen van Huijsvestingh, ged. Leiden 28-7-1669 (Hooglandschekerk, get.: Barbara Jacobs, Hendrik Keijser en Grietgen Meijnderts).
  7. Leah/Lidia van Huijsvestingh, ged. Leiden 15-3-1671 (Hooglandschekerk, get.: Jan Souveneau, Jannetje Edigel, Touhajn la Rose en Rachel van Peene), ovl. Leiden ca. 24-7-1723 (begr. Lidia Huysvestingh in de week van 24-31 juli 1723, Pieterskerk).
   Leah/Lidia van Huijsvestingh otr./tr. Leiden 24-4/9-5-1700 (Pieterskerk) met Jacobus Bavelaer, geb. Leiden (verm.), wieldraaier, ovl. Leiden ca. 31-7-1723 (begr. in de week van 31 juli-7 augustus 1723, Bolwerk), zv. Daniel Bavelaar en Catharina Baack.
   • Jacobus Bavelaer, jm. van Leijden wieldraaier ^OudeBeestemarkt, vergz. van Marcus Bavelaar zijn neef ^OudeVest % Lidia van Huysvestingh, geb. Leijden ^OudeVest, vergz. van Cornelia Jansoon haar moeder ^Vismarct.
   • Johannes Bavelaar wordt in een akte dd. 4-11-1705, samen met zijn ouders David Bavelaar en Catherina Baack en zijn broer Johannes, genoemd als erfgenaam van zijn jongste, ongehuwde broer Isacq Bavelaar. Deze was op 6-5-1702 voor de VOC kamer Hoorn met het schip Schoondijck naar Oostindië vertrokken en aan boord overleden<70>.
   • Lidia van Huijsvesting en Jacobus Bavelaar zijn kort na elkaar overleden. In het Schuldboek van Leiden is over de door hen nagelaten schulden het volgende opgenomen en geauthoriseerd door bode De Koning op 10-8-1723<71>:
    • Jan van Swanenburg comt voor 't maken van doodkist van vrouw en ook voor de man,
    • samen: 15-0- .
    • Jan Doude comt over huishuur: 20-0- .
    • Johannes Prout comt over raseren [=scheren]: 6-9- .
    • Daniel Lokkens over brood: 23-4- .
    • Dr. Trioen over visite in de laatste ziekte: 4-4- .
    • Cornelis Starreveld over brood: 5-7- .
    • Staate over schoolgeld: 3-10- .
    • Catrina Muijer uts [=ut supra = zie boven]: 3-12- .
    • Jan van Warendorp winkelwaar: 3-0- .
    • Francijntge van Nui, Naaijloon: 2-7- .
    • J. v. Trappe over medicamenten in de laatste ziekte: 5-0- .
 28. JAN BAPTIST CIVIEL, ged. (rooms katholiek) Leiden 1-8-1663 (fils de Jean Bapt. Swil et de Susanne Volkers, parains: Jean Fabien et Anne van Barrekens; parochie De Zon), lakenwerker, ovl. na 1711 (22-12-1711 zijn Jan Baptist en Marij van de Laan getuigen bij de doop van hun kleindochter Maria Civiel).
  Jan Baptist Civiel otr./tr. 1x Leiden 1/30-5-1683 (Pieterskerk) met Maria Hendricx, ovl. Leiden (verm.) ca. 30-11-1687 (mog. als Maertie Hendricks begr. in de week van 30 november-6 december 1687, Hooglandschekerk)
  • Jan Patist Civil, jm. van Leiden lakenwever ^Hoygraft, geass. met Jan Patist Civil zijn vader ^Hoygraft, % 1-5-1683 Maria Hendricx jd. van Leiden ^Vleresteeg, geass. met Elske Dale haar nicht ^Oraniegraft.
  Jan Baptist Civiel otr./tr. 2x Leiden/Amsterdam 16-9/3-10-1688 met
 29. MARIA VAN DER LAAN, ged. Leiden 19-10-1659 (Hooglandsekerk, get.: Jasper Jans, Trijntgen Mattheusdr en Maria Cornelisdr), ovl. Leiden ca. 4-2-1713 (begr. in de week van 4-11 februari 1713, Bolwerk, onder aanname dat deze vermelding de hier genoemde Maria van der Laan betreft, die na 1711 niet meer als doopgetuige wordt vermeld)
  • Getuigen bij de ondertrouw te Amsterdam van Jan Batist Sijvil de jonge van Lijden, lakenwever oud 25 jaar, won. Passeerdersstraet en Maria van de Laen van Leijden oud 28 jaar won. Loyersgracht: zijn vader Jan Baptist Sijvil en S... Jans.
  • Ondertrouw te Leiden: Jan Batist Syvil, jm. spinder won. Amsterdam en Maria van der Laen jd. won. Amsterdam; zijn niet gecompareerd, maar is behoorlijke attestatie van harentwege opgebracht. Attestatie afgegeven om te Amsterdam te trouwen op 3 oktober 1688<72>.
  • Jan Baptist en Marij van der Laan waren op 22-12-1711 getuigen bij de doop van hun kleindochter Marie uit het huwelijk van hun zoon Jacobus "Beleeft" met Grietje Baptist.
  • NOOT:Jan Baptist Civiel en Maria van der Laan worden onder kwnrs. 296+297 genoemd in kwst. Werner, met Dirck Leenderts van der Laen en Metgen Daniels van der Hage als haar ouders. Daarin is er evenwel van uit gegaan dat Maria van der Laan en Maria Hendricx, de eerst genoemde echtgenote van Jan Baptist Civiel, een en dezelfde persoon zouden zijn.
  • OVERWEGING: Deze veronderstelling strookt niet met de verschillende trouwdata in 1683 en 1688, waarbij zijn vader Jan Baptist Civiel beide keren als getuige optrad, maar zijn zoon Jan Baptist beide keren in Leiden (maar niet in Amsterdam) als jm. werd aangemerkt. Deze misvatting (als zijnde kinderloos) is mogelijk ontstaan omdat de drie eerdere kinderen uit zijn huwelijk met Maria Hendricx vermoedelijk allen voor september 1688 waren overleden. In het begraafboek van Leiden zijn vijf begravingen opgenomen uit de periode 24-6-1684 tot 21-2-1688, met vermelding "kind van Jan Baptist".
  Uit het 1e huwelijk van Jan Baptist Civiel met Maria Hendricx:
  1. Johannis Civiel, ged. Leiden 20-10-1683 (Pieterskerk, get.: Susanna Volckers, Jacobus le Fevre en Catrijntje Hendrix), ovl. Leiden ca. 24-6-1684 (kv. Jan Baptist, begr. in de week van 24 juni-1 juli 1684, PK-Bolwerk).
  2. Johannes Civiel, ged. Leiden 24-1-1685 (Pieterskerk, get.: Jacob du Touber en Catharijn Hendricxs), ovl. Leiden (verm.) voor 9-1688.
  3. Hendrik Civiel, ged. Leiden 27-11-1687 (Hooglandschekerk, get.: Aarnout Sivil en Marij Jans), ovl. Leiden (verm.) voor 9-1688.
  Uit het 2e huwelijk van Jan Baptist Civiel met Maria van der Laan:
  1. Jacobus Civiel/Sivil, ged. Haarlem 2-11-1689 [kwnr. 14].
 30. JAN BAPTIST MARTIJN, ovl. Leiden voor 1717 (begr. in de week van 18-25 februari 1719, Hooglandschekerk).
  Jan Baptist Martijn otr./tr. 2x (waals geref.) Leiden 21-1/5-2-1696 (Pieterskerk) met Maria Malet/Mallee, ged. Leiden 24-8-1672 (Pieterskerk, get.: Caarl Malet en Marij Thetje), ovl. na 1717, dv. Philips Malet en Lijsbeth Tibel
  • Jan Paptist Martijn, wedn. Eline Lesain (1 kind) ^KorteOudevest, geass. met Gilles le Clair sijn bekende ^Kleijstraat, % (Waalsekerk) Maria Mallé, jd. van Leijden ^Doelachtergraft, geass. met Annetgen Gerrits haere schoonsuster ^Geergraft.
  • Caarl Malle, soldaet, en Pieter Malle, wolkammer, aanvaardden op 29-11-1717 de voogdijschap over Jan oud 11 jaar, nagelaten minderjarige zoon van Jan Martijn, gewonnen bij Maria Malle. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<73>.
  • Er is geen vermelding gevonden over de voogdijschap van de andere minderjarige kinderen. Twee van zijn kinderen waren eerder dat jaar in de weken van 5-12 juni en van 21-18 augustus 1717 op het Bolwerk begraven.
  Jan Baptist Martijn tr. 1x met
 31. GUILLEMINE/ELINE LE SOIN, ovl. Leiden tussen 1693 en 1696
  • In de kws. Werner (OV-1973) worden onder kwnrs. 298+299 Jan Baptist Martijn en Eline Lesoin genoemd.
  Uit het 1e huwelijk van Jan Baptist Martijn met Guillemine/Eline le Soin:
  1. Grietje Baptist Martijn [kwnr. 15].
  2. Anthonij Martijn (jm. van Artois), greinwerker, ovl. Leiden tussen 2-1752 en 11-1753.
   Anthonij Martijn otr./tr. Leiden 21-3/6-4-1711 (Pieterskerk) met Maria Boudewijnse, geb. Leiden, ovl. Leiden ca. 13-7-1743 (begr. in de week van 13-20 juli 1742, Bolwerk), dv. Boudewijn NN en Maria IJsbrants.
   • Anthonij Martijn, vergier du Bois werker(?), jm. van Artois ^Blauwsteeg, geas. met Jan Martijn sijn vader ^Doelachtergraft, % Maria Boudewijns, jd. van Leijden ^Vest omtrent het groote Bolwerk, geass. met Maria IJsbrants haar moeder ^Vest omtrent het groote Bolwerk.
   • Anthonij Martijn en zijn halfbroer Jan Martijn -beiden van competente ouderdom- legden op 10-2-1752 een verklaring af omtrent de verdeling van de nalatenschap van Johannes Civiel, ongehuwde zoon van hun zuster Grietje Martijn, die in Oost-Indië was overleden<74>.
  3. Pieter Martijn, grijnwever, ovl. na 1747.
   • Pieter Martijn en zijn broer Anthonij Martijn, beiden van beroep greinwever, werden op 12-1-1728 als voogden aangesteld over de nagelaten kinderen van hun overleden zuster Grietje Martijn, gehuwd geweest met Jacobus Civiel. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<75>.
   • Pieter Martijn ^Rijnstraat was op 4-8-1747 getuige bij de ondertrouw van zijn neef Antonie Martijn de jonge (zv. zijn broer Anthonij Martijn) met Agneta Schouthoff.
  4. Anne Batiste Martijn, geb./ged. (waals geref.) Leiden 14/15-3-1693 (get.: Gille le Clercq et Anne Hanset), ovl. voor 1711.
  Uit het 2e huwelijk van Jan Baptist Martijn met Maria Malet/Mallee:
  1. Lijsbeth Martijn, ged. Leiden 24-4-1698 (Hooglandsekerk, dv. Jan Patjes en Maria Malee, get. Lijsbeth Malee), ovl. Leiden ca. 3-1-1699 (kv. Jan Martijn, begr. in de week van 3-10 januari 1699, Bolwerk).
  2. Lijsbeth Martijn, ged. Leiden 30-4-1699 (Hooglandsekerk, get.: Carel ma Lee en Lijsbeth ma Lee), ovl. Leiden voor 1704.
  3. Maria Martijn, ged. Leiden 9-6-1700 (Pieterskerk, get.: Lijsbeth Male en Fijtje Male).
  4. Jacob Martijn, ged. Leiden 11-9-1701 (Hooglandschekerk, get.: Gerrit Kandelaar en Lijsbet Male), matroos, ovl. Oost-Indië 17-11-1753.
   • Jacob Martijn ging als matroos een verbintenis aan met de VOC en vertrok op 22-5-1750 met het schip Oosthuizen<76> naar Batavia, aankomst 3-3-1752<77>. Einde van de verbintenis 17-11-1753 door overlijden te Azië. Ten behoeve van de vaststelling van de erfgenamen van de ongehuwde Jacob Martijn, broer van Jan en halve broer van de overleden Anthonij Martijn, legden Willem de Groot [<78>kwnr. 22] en Jan Vergouw, beiden van competente ouderdom, op 6-11-1755 een verklaring af. Zij deden dat namens henzelf en namens Anthonij en Jannetje Martijn, nagelaten kinderen van hun overleden zwager Anthonij Martijn. Verder verklaarden zij dat Jacob Martijn geen verdere hele of halve broers en/of zusters in leven zou hebben<78>].
  5. Abraham Martijn, ged. Leiden 15-5-1703 (Hooglandschekerk, get.: Elisabeth Philips Malle en Jacob Jans Kandelaar).
  6. Lysbeth Martijn, ged. Leiden 12-11-1704 (Pieterskerk, get. Lijsbeth Mallee).
  7. Jan Martijn, ged. Leiden 14-3-1706 (Hooglandschekerk, get.: Carel Male en Annetje Gerritz), rokjesnaaier, ovl. Leiden ca. 26-3-1779 (Jan Martijn ev. Maria Jilon, begr. in de week van 26 juni-3 juli 1779, Hooglandschekerk).
   Jan Martijn otr./tr. Leiden 18-11/5-12-1751 (Pieterskerk) met Marijtje Silon, ged. Leiden 21-12-1729 (Pieterskerk, get.: Johannes Weusten en Katrijn Jaspert; dv. Henrik Jelon en Katrijn Koppe), ovl. Leiden ca. 14-8-1784 (Maria Jillon wed. Jan Martijn, begr. in de week van 14-21 augustus 1784, Hooglandschekerk), dv. Hendrik Silon en Catharina Coppe.
   • Jan Martijn, jm. van Leiden rokjesnaaier ^Middelstegragt, vergz. met Anthonij Martijn zijn broeder ^Binnenvestgragt, % Marijtje Selon, jd. van Leijden ^Middelstegragt, vergz. met Catharina Kopper haar moeder ^Middelstegragt.
  8. Anna Martijn, ged. Leiden 23-9-1711 (Pieterskerk, get.: Zacharias Maleede en Anna Smit), ovl. Leiden ca. 16-11-1748 (Anna Martijn ongetrouwd, begr. in de week van 16-23 november 1748, Hooglandschekerk).
  9. Philip Martijn, ged. Leiden 1-3-1713 (Pieterskerk, get.: Gerrit Kandelaar en Lijsbet Malet), ovl. Leiden ca. 23-1-1779 (Philipus Martijn wedn. Aletta de Vlieger, begr. in de week van 23-30 januari 1779).
   Philip Martijn tr. met Aletta de Vlieger, ovl. voor 1779.
  Generatie VI
  INDEX van familienamen
 32. JACQUES WILLEMSE, geb. Tournai/Doornik-B, schoenmaker, ovl. Leiden 1-12-1649 (Pieterskerk, ^Barbersteeg)
  Jacques Willemse otr./tr. (waals geref.) Leiden 22-1/3-3-1647 (Vrouwekerk) met
 33. CATHALIJN DES MARETS, geb. Mons/Bergen-B, ovl. Leiden ca. 19-1-1704 (begr. in de week van 19-16 januari 1704 de vrouw van Abraham Kortgras ^Haarlemstraat, Vrouwekerk)
  • Jeacques Willemsz, jm. van Doornijck schoenmaker ^JanVossesteech, geass. met Antonij de Taljeur zijn oom greinwerker ^Claresteech % Cathelijn de Maretz, jd. van Bergen in Henegouwen ^Claresteech, geass. met Geneve Jovenejou haar moeder ^Claresteech.
  • Jacques Willems en Cathalijn de Maré worden onder kwnrs. 3036+3037 genoemd in kwst. Egmond (OV-I) en onder nrs. 1276+1277 in kwst. Selier (OV-IV).
  Cathalijn des Marets otr./tr. 2x (waals geref.) Leiden 7/28-7-1654 (Vrouwekerk) met Abraham Herbecourt/Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 10-4-1633 (get.: Turion Hequé et Chrestienne Courvain), greinwerker, ovl. Leiden ca. 5-12-1705 (begr. in de week van 5-12 december 1705 ^Haarlemstraat, Vrouwekerk), zv. Quintin Herbecourt, geb. Valentijn, boratwerker, en Margarita Courtijn, geb. Armentyers
  • Abraham Harbecoert, jm. van Leiden greinwerker ^Claresteech, geass. met Franchois de Bois zij oom ^Claresteech, % Cathalijna de Maré, wed. Jacques Willemsz ^OudeVoldersgraft, geass. met Jenne Jouveau haar moeder ^OudeVoldersgraft.
  • Direct na het overlijden van Catharina de Mare liet Abraham Cortgras, prenter van de greinhal, op 18-1-1704 een Staat van Boedel en Goederen, Schulden en Lasten opstellen. Vermeld wordt Hendrick Willemse, haar enige voorzoon bij haar eerste man Jacques Willemse. Op 20-2-1704 werd deze Staat bevestigd<79>.
  • Verder liet Abraham Cortgras op 14-2-1704 een voogdij overeenkomst opstellen, waarbij Simon van Ravensteijn en Pieter de Wild als voogden weden benoemd. Dezen aanvaardden op 22-2-1704 voor de weesmeesters van Leiden het voogdijschap<80>. [De vraag is nu over welke, toen nog minderjarige kinderen?]
  Uit het huwelijk van Jacques Willemse en Cathalijn des Marets:
  1. Jacques Willems, ged. (waals geref.) Leiden 1-6-1648 (get.: Henri Henri en Antoine des Tailleur), ovl. voor 1704.
  2. Hendrik Willemse, ged. (waals geref.) Leiden 19-9-1649 [kwnr. 16].
  Uit het 2e huwelijk van Cathalijn des Marets met Abraham Herbecourt/Kortgras:
  1. Abraham Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 1-10-1655 (get.: Henri Desmaren en Christine Courtin), greinwerker, ovl. na 1698.
   Abraham Kortgras otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 9/25-10-1676 (Pieterskerk) met Raechel Joth, geb. Leiden (verm.), ovl. voor 1683, dv. Edme/Emme Joth, Frans schoolmeester, en Chijntge Fransdr Gillon<81>.
   • Abraham Kortgras, jm. van Leiden greinwerker ^Haarlemstraat, geass. met Abraham Kortgras zijn vader ^Haarlemstraat, % Raechel Yot, jd. van Leiden ^Claresteegh, geass. met Chijntge Frans haar moeder ^Claresteegh.
   Abraham Kortgras otr./tr. 2x Leiden 30-7/13-8-1683 (Pieterskerk) met Maria van Egmont, geb. Rijnsburg, ovl. Leiden ca. 30-3-1697 (begr. in de week van 30 maart-6 april 1697 Maria Egmont, Bolwerk), dv. ... van Egmont en Maertge Jans, ^tot Reijnsburgh.
   • Abraham Cortgras, wedn. Raechel Joth ^Haarlemstraat, geass. met Abraham Cortgras zijn vader ^Haarlemstraat, % Marija van Egmont, geb. Reijnsburg ^Vrouwesteegh, geass. met Maertge Jans haar moeder tot Reijnsburgh.
   • Abraham Cortgras, smouter [=vetsmelter] en grootvader, en Frans Ferdion, greinwerker en oom, aanvaardden op 23-7-1698 het voogdijschap over Johannes 8 jaar, Maria 6 jaar, Sippora 14 jaar en Catharijn 8 jaar, nagelaten weeskinderen van Maria van Egmont, gewonnen bij Abraham Cortgras. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<82>.
   Abraham Kortgras otr./tr. 3x Leiden 12/27-7-1698 (Pieterskerk) (begr. in de week van 24-31 december 1712, Bolwerk) met Marijtge Gerrits van den Ham, geb. Leiden, ovl. Leiden ca. 24-12-1712, dv. Gerrit Franz van den Ham en Magdaleentgen de Hont, (verm. ouders), eerder ev. Abraham Peereboom.
   • Abraham Kortgras, wedn. Maria van Egmont (1 kind) ^OudeBeestemarkt, geass. met Abraham Kortgras den ouden zijn vader ^Haerlemstraat, % Marijtge Ham, wed. Abraham Peereboom (kind) ^Baystraet, geass. met Geertge Gerrits haar zuster ^Baelstraat em Maria Samuels haar bekende ^Baystraet.
  2. Sara Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 8-4-1657 (get.: Guillaume Desmarets, Pierre du Bois, Magdeleine Dermarets en Marie du Rié), ovl. Leiden tussen 8-1684 en 12-1685.
   Sara Kortgras otr./tr. Leiden 15/30-5-1677 (Pieterskerk) met Abraham Blanckert, ged. Leiden 11-3-1654 (Pieterskerk, get.: Abram Belijen, Arent Melander, Francijntgen Roeverij en Janneke Blanckaert), greinwerker, ovl. Leiden ca. 25-10-1727 (begr. in de week van 25 oktober-1 november 1727, Bolwerk), zv. Jacob Blanckert, saaiwerker, en Maria Salomons van Rouveroij.
   • Abraham Blanckert, jm. van Leiden greijnwerker ^Langegragt, geass. met Willem Jacobsz Pierman sijn neef ^Langegragt, % Sara Kortgras, jd. van Leijden ^Haerlemstraat, geass. met Catharijn de Maree haar moeder ^Haerlemstraat.
   • Op 31-8-1684 werd hun laatste kind Jacob gedoopt (met als getuigen Jacob en Elisabeth Kortgras), waarna Abraham Blanckaert op 8-12-1685 hertrouwde met Sija de Vou.
  3. Elizabeth Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 22-1-1659 (get.: Francois du Bois en Elizabeth le Perle), ovl. voor 1663.
  4. Elisabeth Kortgras, ged. (waals geref.) Leiden 26-8-1663 (get.: Jean Gerar et Genevre Joveneau), ovl. Leiden ca. 5-4-1727 (begr. in de week van 5-12 april 1727 Elisabeth Cotgras weduwe, Bolwerk).
   Elisabeth Kortgras otr. Leiden 3-4-1688 met Johannis Dietsel/Diesel uit het land van Hessen, kleermaker, ovl. Leiden ca. 28-6-1710 (begr. in de week van 28 juni-5 juli 1710 Jan Dietjes, Bolwerk).
   • Johannis Diesel, uit het land van Hessen kleermaker ^Haerlemstraat, ass. met Hendrik Kelder zijn neef ^Haerlemstraat, % Lysbeth Cortgras, jd. van Leiden ^Haerlemstraat, geass. met Catlijn de Marre haar moeder ^Haerlemstraat.
  5. Jacobus Kortegras, ged. Leiden 13-1-1666 (Marekerk, get.: Jurian Courtijn en Siphin du Bois), greinwerker, ovl. Leiden ca. 6-2-1694 (begr. in de week van 6-13 februari 1694 ^Haarlemstraat, Pieterskerk).
   Jacobus Kortegras otr./tr. Leiden 27-5/11-6-1690 (Pieterskerk) met Marijtje Pieters Guldemont, geb. Sassenheim (verm.), ovl. na 1697.
   • Jacobus Kortegras, jm. van Leiden greinwerker ^Haerlemstrat, geass. met Abraham Kortekaas zijn vader ^Haerlemstraat, % Marijtje Pieters, geb. Sassenheim ^Barbersteegh, geass. met Jacomijntje Smeltsingh haar nicht ^Barbersteegh. Na zijn overlijden hertrouwde Maria Guldmont op 27-7-1697 met Jan Mortel.
  6. Maria Kortgras, ged. Leiden 11-4-1668 (get.: Marij Eijnsaem en Joris Boma, Pieterskerk), ovl. Leiden ca. 17-6-1713 (Vrouwekerk, begr. in de week van 17-14 juni 1713 ^Haarlemstraat).
   Maria Kortgras otr./tr. Leiden 6/21-7-1697 (Pieterskerk) met Frans Ferdion, greinwerker, later kleermaker, begr. Leiden 24-2-1714 (Vrouwekerkerk (I?), kleermaker).
   • Frans Ferdion, jm. van Vranckendael greinwerker ^Westdwersgraft, geass. met Pieter Ferdion zijn broer ^Westdwersgraft, % Marya Cortgras, jd. van Leijden ^Haarlemstraat, geass. met Catharyna de Mare haar moeder ^Haarlemstraat.
 34. NOë DU SAER, geb. Valenciennes/Valijncijn-F ca. 1615 (Prouvy), brouwersknecht, ovl. na 1660.
  No du Saer otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 16-10/8-11-1637 (Vrouwekerk) met Judith Deck, geb. Leiden (verm.), ovl. Leiden voor 1640, dv. Philippe Decque, wolkammer, en Mary le Perre, (verm.)
  • Noé Dusaer, jm. van bij Valencijn brouwersknecht ^Fockersteech, geass. met Jan Dusar zijn broeder ^Fockersteech % Judith Deck, jd. van Leiden ^CorteMeutgenssteech, geass. met Jenne le Per haar moeije in de Fockersteech.
  Noë du Saer otr./tr. 2x Leiden 10-4/6-5-1640 (Pieterskerk) met
 35. TRIJNTGEN BAELDENS, geb. Leiden, ovl. na 1660 maar voor 1683 (zie opmerking bij haar dochter Rebecca)
  • Noé du Sar, wed. Judit Deck ^Fockersteech, geass. met Jean du Sar zijn broeder ^Fockersteech, % Trijntgen Baeldens, jd. van Leiden ^Westdwersgraft, geass. met Franchijntge Bouckebinder haar zuster ^Langegraft.
  • Noë du Saer en Trijntgen Baeldens worden onder kwnrs. 3038+3039 genoemd in kwst. Egmond (OV-I) en onder nrs. 1278+1279 in kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het 1e huwelijk van Noë du Saer met Judith Deck:
  1. L'enfant de Noé du Saer, geb./ged. (waals geref.) Leiden 11/12-12-1638 (get.: Jan du Saer, Pierre du Pond, Jeanne le Per et Marie la Chunt).
  Uit het 2e huwelijk van Noë du Saer met Trijntgen Baeldens:
  1. Marijtie du Saer, ged. Leiden 3-3-1641 (Hooglandschekerk, get.: Claes Balte en Francijne Boeckbinders), begr. Leiden 14-5-1641 (Hooglandschekerk, [verm kv.] Nowee Duyssaer ^Voldersgracht).
  2. Lydia du Saer, ged. Leiden 6-4-1642 (Hooglandschekerk, get.: Jan Dusaer, Jacob Boeckbinder, Lydia Balje en Janneken Lichtvoet).
  3. Marietje du Saer, ged. Leiden 8-4-1646 [kwnr. 17].
  4. Martha du Saer, ged. Leiden 2-5-1649 (Hooglandschekerk, get. Isabeau Verbeeke).
  5. Jacobus du Saer, ged. 25-2-1652 (Hooglandschekerk, get. Francijntgen Boebender).
  6. David du Saer, ged. Leiden 13-2-1656 (Hooglandschekerk, get.: Jan Deesar en Janneke Deesar).
  7. Rebecca du Saer, ged. Leiden 21-7-1658 (Marekerk, get. Francijntie Melders), ovl. Leiden ca. 2-6-1742 (begr. in de week van 2-9 juli 1742 Rebekka du Saer wed. Jacobus van de Ouwelen).
   Rebecca du Saer otr./tr. Leiden 24-4/20-5-1682 (Pieterskerk) met Jacobus Noë, geb. Leiden (verm.), kaerdesetter, ovl. Leiden ca. 25-6-1707 (begr. in de week van 25 juni-2 juli 1707, Bolwerk), zv. Jacob No en Aeltge Aelberts, (verm.).
   • Jacobus Nouwe, jm van Leiden kaerdesetter ^Langebrugge, geass. met Willem Looff zijn zwager ^Zijtgraft, % Rebecca de Saer, jd. van Leiden ^Langebrugge. geas. met Marija Willems [=du Saer] haar zuster ^Langegraft.
   • Zwager Willem Looff huwde op 6-2-1682 met Anna Jacobs, jd. van Leijden won. Langbrugge, geass. met Aeltge Aelberts haar moeder. Verder wordt Aeltge Aelberts regelmatig genoemd als getuige bij de doop van de kinderen uit het huwelijk van Jacobus Noë en Rebecca du Saer, waaronder als eerste zoon een Jacob. Hieruit zijn de ouders van Jacobus No verondersteld.
   • Het eerste kind Trijntje uit het huwelijk van Jacobus Noë en Rebecca du Saer werd op 14-2-1683 gedoopt en vernoemd naar haar grootmoeder Trijntje Baeldens. Vermoedelijk was Trijnte Baeldens toen al overleden, want als doopgetuigen traden op Teunis Arijsz Vissendiep en Aeltje Aelbersdr.
   • Dochter Trijntje Noë huwde in 1711 met Johannes Planjer. Een van de nakomelingen uit dit huwelijk is Maria Beij (geb. Leiden 5-8-1919 - overl. Stamproy 23-10-1998) en die beter bekend is als de Zangeres zonder Naam<83>. Op 18 mei 2007 is te Leiden een straat naar haar vernoemd.
  8. Abigail du Saer, ged. Leiden 14-11-1660 (Marekerk, get.: Francijntje Baelden en Marij Dicaer).
 36. PIETER PIETERSZ VAN DEN BERG, geb. Leiden (verm.), schoenmaker, ovl. Leiden na 1667 (9-6-1667 getuige bij het 2e huwelijk van zijn zoon Andries van den Berg met Trijntge Jansdr Doe)
  Pieter Pietersz van den Berg otr./tr. Leiden 5/27-3-1633 (Pieterskerk) met
 37. ADRIAENTIE ANDRIES PASSAVANT, ovl. na 1669 (11-1-1669 getuige bij het huwelijk van haar dochter Ariaentge van den Berg met Carel van der Straat).
  Adriaentie Andries Passavant otr./tr. 1x Delft/Rijswijk 23-5/7-6-1626 met Dirck Jans Onderwater, soldaat, ovl. voor 1633, eerder ev. NN
  • Pieter Pietersz van der Berch, jm. van Leijden schoenmaker ^Schagenstraat, geass. met Jacob Willems zijn zwager ^OudeBeestemarct % Adriaentgen Passavant, wed. Dirck Jansz Onderwater ^Heerensteech, geass. met Jannetgen Passavants haar bekende ^Bredestraat.
  • In Onze Voorouders deel IV -in 2001 uitgegeven door de afd. Rijnland van de NGV- publiceerde J. Selier de kwartierstaat Selier-Plug (blz. 209 ev.). Hierin worden onder kwnrs. 1524 en 1525 Pieter van den Berg en Adriaantje Passavant als zijn voorouders genoemd. De eigen onderzoeksbevindingen zijn met deze publicatie vergeleken en kon daardoor op onderdelen als aanknopingspunt voor verder onderzoek dienen. Met kws. Selier (OV-IV) wordt naar deze publicatie verwezen.
  Uit het huwelijk van Pieter Pietersz van den Berg en Adriaentie Andries Passavant:
  1. Maria van den Berg, ged. Leiden 1-3-1634 (Pieterskerk, get.: Servaes Flamen en Jacomijntgen van Bergen), begr. Leiden 14-4-1634 (kv. Pieter v.d. Bergen ^Heeresteeg (verm.), Pieterskerk).
  2. Pieter van den Berg, ged. Leiden 11-3-1635 (Hooglandschekerk, get.: Claes Osten en Janneken Seys), schoenmaker, ovl. Leiden ca. 22-3-1698 (verm. begraving in de week van 22-29 maart 1698, Bolwerk).
   Pieter van den Berg otr./tr. 1x Leiden 7/25-4-1660 (Pieterskerk) met Geertruid Jurriaans van den Broek, geb. Recklinghausen-D, ovl. tussen 1660 en 1670.
   • Pieter van den Berge, jm. van Leijden schoenmaker ^JanVossensteech, geass. met Pieter van den Berge zijn vader ^JanVossensteech, % Geertruijt Juriaens van den Broeck, jd. van Reckelickhuysen ^Scheystraat, geass. met Sara Brouwer haar bekende ^Rapenburch. In de marge: Getrout den 25en april 1660 in de Pieterskerk.
   Pieter van den Berg otr./tr. 2x Leiden/Zoeterwoude 19-4/1-5-1670 met Liesbeth van Gaesbeek, ged. Leiden 26-9-1640 (Pieterskerk, get.: Engel Cornelissen van Gaesbeeck, Janneke Reijers en Lisbeth Cornelis van Gaesbeek), ovl. Leiden ca. 6-10-1696 (verm. begraving in de week van 6-13 oktober 1696 als huisvr. van Pieter van den Bergh, Bolwerk), dv. Jan Cornelisz van Gaesbeek en Susanna van Massche.
   • Pieter van den Berge, wedn. Geertruyt Jeroens ^MiddelsteRaemsteech, geass. met Andries van den Berge zijn broeder ^OudeVoldersgracht, % Lijsbet van Gaesbeeck, jd. van Leijden ^Houtmart, geass. met Susanna Gerrits haar bekende ^Houtmart. In de marge: Consent verleent om te Soeterwoude te mogen trouwen.
   • Pieter van den Berg en Elisabeth van Gaesbeek worden onder kwnrs. 762+763 genoemd in kwst. Selier (OV-IV).
  3. Maria van den Berg, ged. Leiden 18-1-1637 (Hooglandschekerk, get.: Maertien du Pré, Janneke Faes en Maeyken Passavant), begr. Leiden 1-6-1638 (kv. Pieter v.d. Berge ^Jan Vossensteeg (verm.), Hooglandschekerk).
  4. Andries van den Berg, ged. Leiden 19-1-1639 (Pieterskerk, get.: Jacob Pietersen van den Berghe, Christine Teunis en Jaken Marcou), begr. Leiden 23-3-1639 (kv. Pieter van den Berge (verm.), Hooglandschekerk).
  5. Jacobus van den Berg, ged. Leiden 22-5-1640 (Hooglandschekerk, get.: Jacob van den Berghe, Andries Jacobs [Seys?] en Stijntjen Teunis).
  6. Andries van den Berg, ged. Leiden 11-12-1641 [kwnr. 18].
  7. Aeriaentie van den Berg, ged. Leiden 13-3-1644 (get.: Martijn du Pree en Marytien Andries), ovl. Leiden voor 8-1645.
  8. Ariaentjen van den Berg, ged. Leiden 4-8-1645 (Hooglandschekerk, get.: Andries Jacobsen [Seys?] en Jannetjen Seys), ovl. na 1684.
   Ariaentjen van den Berg otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 11-1/3-2-1669 (Pieterskerk) met Charles de Rue, ged. (waals geref.) Leiden 27-2-1650 (get.: Charles de Reu et Marie Poleth [zijn grootouders]), greinwerker, ovl. Leiden ca. 19-3-1675 (begr. in de week van 19-23 maart 1675 Sarel le Rue, verblijvende in het Gasthuis, Pieterskerk. NOOT: is deze dezelfde als Charel de Reu/Carel van der Straat), zv. Charles de Rue, drapier, en Anne Simonsdr le Chevin.
   • Carel van der Straat, jm. van Leijden greinwerker ^Valckesteeg, geass. met Pieter Symons Schepen [in fiche abusievelijk vermelding als zou hij schepen zijn], zijn oom op 't Eyland, % Aryaantge Pieters van den Berch ^Blauwesteech, geass. met Aryaentge Passavant haar moeder ^Cellebroedersgraft.
   • Op 7-1-1669 was in de Waalse (Gasthuis) kerk eveneens het huwelijk van "Charles vander Straat, grofgreinier, jh. de Lijden et Adrienen Pieters vanden Bergh jf. de Leijden" afgekondigd.
   Ariaentjen van den Berg otr. 2x Leiden 15-12-1684 met Abraham Andries, geb. Leiden, lakenwever, ovl. Leiden ca. 17-4-1700 (begr. in de week van 17-24 april 1700, Bolwerk).
   • Abraham Andries, jm. van Leijden lakenwever ^OudeSingel, geass. met Pieter Andries zijn broeder ^OudeVest, % Ariaentge Pieters van de Bergh, wed. Carel van de Straten ^OudeCingel, geass. met Lysbeth van Gaesbeecq haar schoonzuster ^OudeLevendael en Lysbet Hendriks haar schoonmoeder ^Langegraft.
  Uit het 1e huwelijk van Adriaentie Andries Passavant met Dirck Jans Onderwater:
  1. Kind van Dirck Onderwater, begr. Delft 27-3-1628 (Oude kerk).
 38. JAN GERRITS DOE, geb. Leiden ca. 9-1616, turfdrager, begr. Leiden 16-8-1655 (^Hazegracht, PK Bolwerk)
  Jan Gerrits Doe otr./tr. Leiden 27-12-1635/13-1-1636 (Pieterskerk) met
 39. JAEPGE FRANSDR, geb. Wassenaar ca. 1611 (in 1678 oud 67 jaar), ovl. na 1679
  • Jan Gerritsz Doe, jm. van Leijden bakker ^OudeMaren, geass. met Ghijsbert Charels zijn bekende ^OudeMaren, % Jaepgen Fransdr, jd. van Wassenaar ^St.Orselensteech, geass. met Maertgen Cornelisdr haar moeder ^St.Orselensteech.
  • Direct na zijn huwelijk is Jan Gerrijts Doe op een ander beroep overgestapt, want op 24-2-1636 gaat hij een leerlingcontract aan met Joachim Joachimsz Tyran voor het leren van het vak lakenbereider. Als getuigen waren aanwezig zijn ooms en voogden Cornelis en Aelbert Jansz Doe<84>.
  • Later is hij kennelijk turfdrager geworden, want op 23-4-1642 wordt Jan Gerrits Doe genoemd als turfdrager en voogd over de minderjarige zoon van [zijn oom en tante, zie kwnr. 152+153/a] Cornelis Jans Doe en Neeltgen Sirnons, beiden zaliger<85>.
  • Jan Gerritsz Doe kocht op 22-4-1651 een huis aan de westzijde van de Zwijnshoorn [=Zwijnshoornsteeg, tussen Groenhazengracht nrs. 19 en 21], die op 11-6-1653 weer verkocht werd. Een half jaar later op 10-1-1654 kwam hij in het bezit van het woonhuis aan de Groenhazengracht-noordzijde, dat op 14-3-1682 -vermoedelijk na het overlijden van Jaepje Fransdr- door de curator werd verkocht. Genoemd wordt verder ook een huis aan de Sliksteeg-noordzijde dat door Jan Gerrits Doe was aangekocht<86>.
  Jaepge Fransdr otr. 2x Leiden 19-3-1657 met Michiel Samuelsz Haket, geb. Leiden, saaiwerker/turfdrager, ovl. Leiden ca. 15-4-1663 (Michiel Samelse ^Groenhazegracht begr. in de week van 15-21 april 1663, Pieterskerk)
  • Michiel Samuelsz Haketh, jm. van Leiden saaiwerker ^Cort Rapenburg, geass. met Jan Cornelisz Alkaert zijn oom, % Jaeptgen Fransse, wed. Jan Gerritsz Doe ^Groenhasegraft, geass. met Lydia Mattheijs haar schoonzuster ^Camp.
  • In de administratie van de nalatenschap van Jan Gerrits Doe wordt op 2-5-1663 gewag gemaakt van 't weeskind van Jaepge Frans welke zij gewonnen heeft bij Michiel Samuel Hacket<87>.
  • Op 27-5-1663 aanvaardden Willem Tiberius en Jacob Jansz van der Vliet, allebeide bakkers en vrienden, door eedsaflegging bij de Weesmeester van Leiden het voogdijschap over Abigael oud ongeveer 3 jaar, nagelaten weeskind van Michiel Samuelsz Hacket, turfdrager, gewonnen bij Jaepge Fransdr<88>..
  Jaepge Fransdr tr. 3x tussen 1663 en 1678 met Hendrick Hermans, ovl. na 1678
  • Op 25/27-9-1678 verklaarden Daniel van Alphen, mede-eigenaar van de zoutkeet te Leiden en 4 anderen -turftonders/-sters en turfdragers, waaronder Jaepge Franse oud 67 jaar turftonster ^Groenhazengracht gehuwd met Hendrick Harmensz- dat zij bij het lossen van turf voor de zoutkeet steeds de afgeladen hoeveelheden hebben gemeten door tonnen of manden, zodat noch Van Alphen noch de pachter van de impost te kort zou zijn gedaan<89>.
  • Op 21-2-1679 werd oa. door Jaepgen Franssen, gezworene turftonster, een soortgelijke verklaring afgelegd betreffende de afwijking van toe te passen regels voor het meten van turf ten behoeve van de zoutkeet<90>.
  Uit het huwelijk van Jan Gerrits Doe en Jaepge Fransdr:
  1. Trijntge Jansdr Doe, ged. Leiden 17-12-1636 [kwnr. 19].
  2. Annetgen Doe, ged. Leiden 1-9-1638 (Pieterskerk, get.: Frans Jacobsen Sessel, Geertgen Jacobs en Maertgen Fransz).
  3. Gerrit Doe, ged. Leiden 12-12-1640 (Pieterskerk, get.: Adriaentie en Francijntie Backers).
  4. Cornelis Doe, ged. Leiden 20-11-1644 (Hooglandschekerk, get.: Simon Cornelis, Trijntje Banckerts van Couwenhoven en Maritjen Fransen).
  5. Albrecht Doe, ged. Leiden 15-10-1651 (Hooglandschekerk, get.: Pieters Albertsz Doe, Jan Reijnierse Doe, Klaartje Jans en Maritje Joris).
  6. Pieter Doe, ged. Leiden 25-4-1655 (Hooglandschekerk, get. Pieter Pietersz, Claesken Jans en Lysbet Joostendr Croubel).
  Uit het 2e huwelijk van Jaepge Fransdr met Michiel Samuelsz Haket:
  1. Abigael Haket, geb. Leiden (verm.) ca. 1660, ovl. na 1663.
 40. JAN MATTHIJSZ CIVIEL, geb. Brussel-B (verm.), lakenwever, ovl. na 1683
  Jan Matthijsz Civiel otr./tr. (schepentrouwboek) Leiden 13/28-6-1659 met
 41. SUSANNETGEN VOLCKERTS, geb. Vlissingen (verm.), ovl. na 1683 (20-10-1683 getuige bij de doop van Johannes, uit het huwelijk van haar zoon Jan Civiel en Maria Hendricks)
  • Nazoekingen in de archieven van Vlissingen en Middelburg hebben geen verdere informatie opgeleverd omtrent Susannetgen Volckerts<91>.
  • Jan Mathijsz Sibil, geb. te Brussel, lakenwever ^WestHavenstraat, ass. Gillis Meddaer zijn neeff ^Houtmarckt X (schepentrouw) Susannetgen Volkerts geb. te Vlissingen ^WestHavenstraat, ass. Annetjen Jans van O'burg [=Oostburg?] haar bekende ^Caerdesteech.
  • In de kwartierstaat Werners (OV-1973) wordt dit echtpaar genoemd onder kwnrs. 592+593.
  Uit het huwelijk van Jan Matthijsz Civiel en Susannetgen Volckerts:
  1. Aarnout Civiel, ged. (rooms katholiek) Leiden 7-8-1661 (fils de Jean Bapt. Sivay et Susanne Volque, parains: Arnould van der Poule et Marie Andree Nivelle; parochie De Zon), kaarder, ovl. na 1690.
   Aarnout Civiel otr./tr. 1x Leiden 31-12-1682/25-1-1683 (Pieterskerk) met Marij Jansz (de Wijn), ovl. tussen 1688 en 1690, dv. Jan (de Wijn) en Jacomijntje Jans.
   • Aernout Civijl, jm. van Leijden kaerder ^Vleresteegh, geass. met Jan Matheijs sijn vader ^Vleresteegh, % Marijtge Jans, jd. van Leijden ^Langegraft, geass. met Jacomijntge Jans haar moeder ^Langegraft.
   • In 1688 werd te Leiden het laatst bekende kind uit het huwelijk van Aarnout Sivil en Mary Jansz gedoopt. Hierbij trad als doopgetuige op Coenraad Sivil, waarvan vooralsnog aangenomen is dat deze een broer is.
   • Op 3-1-1691 werd door Lourens Copie [=Copijn] en Jan Jans Civiel, beide lakenwerkers en ooms, het voogdijschap aanvaard over Susanna oud 7 jaar en Jaecqumijntje oud 21/2 jaar, nagelaten weeskinderen van zaliger Maria Jans gewonnen bij Aernout Civiel. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd<92>.
   Aarnout Civiel otr./tr. 2x Leiden 29-12-1690/19-1-1691 (Pieterskerk) met Christijntje Gunters, ovl. Leiden ca. 10-2-1714 (verm. begraving in de week van 10-17 februari 1714 als Steyntie Gunters, Hooglandschekerk), eerder ev. Jan Stoffels.
   • Aernout Civijl, geb. te Leiden wedn. Marij Jans (2 kinderen) ^Loyerstraat, geass. met Jan Jans zijn broeder ^Cingelstraet, % Christijntje Gunters, wed. Jan Stoffels (1 kind) ^Loijerstraet, geass. met Annetje Jans haar nicht ^Langegraft en Elsge Martens haar nicht ^Levendael.
   • Van ene Arnoud/Arnold Civyl zijn nadien diverse verhuizingen met kerkelijke attestaties bekend: 4-2-1712 naar onbekend; 2-4-1712 (van de Oostdwarsgraft) naar Amsterdam; 25-4-1716 naar Utrecht<93> en 31-5-1726 (van Pieterskerk) naar Amsterdam. In hoeverre het dezelfde persoon betreft als de hier vermelde Arnout Civiel is niet achterhaald.
  2. Jan Baptist Civiel, ged. (rooms katholiek) Leiden 1-8-1663 [kwnr. 28].
  3. Hermanus Jansz Civiel, ovl. na 1694.
   Hermanus Jansz Civiel tr. met Maria Vis, ovl. na 1694.
   • Op 2-11-1694 werd hun enig bekende kind Susanna te Leiden gedoopt (get.: Johannes Jakobus Moen en Agtje Klaasdr). Gezien naamgeving van de dopeling en het patroniem Jansz is aangenomen dan Hermanus Jansz Civil een zoon is uit het huwelijk van Jan Matthijsz Civiel en Susanna Volckerts (hoewel de doopgetuigen daartoe geen aanleiding geeft).
  4. Coenraad Civiel, ^Utrecht, ovl. na 1719.
   Coenraad Civiel tr. met NN.
   • Coenraad Civiel is verondersteld als zoon van Jan Matthijsz Civiel en Susannetgen Volckerts op grond van de naamgeving van zijn dochter Susanna (geboren te Utrecht en die in 1719 te Leiden huwde met Hermanus van Es) en zijn optreden als doopgetuige in 1688 bij een dochter van Aarnout Sivil en Mary Jansz.
 42. DIRCK LEENDERTSZ VAN DER LAEN, geb. Leiden (verm.), greinwerker, ovl. Leiden ca. 24-2-1691 (begr. in de week van 24 februari-3 maart 1691, Hooglandschekerk).
  Dirck Leendertsz van der Laen otr. 2x Leiden 17-10-1668 met Jannetge Goverts, ovl. voor 1675, eerder ev. Pieter Jacobs Kuyff
  • Dirck Leenderts van der Laan, wedn. Metge Verhage ^Kijffhoeck, geass. met Jan Willemsz de Codde zijn zwager ^Koepoortsgraft, % Jannetge Goverts, wed. Pieter Jacobs Kuyff ^Dwersheeresteech, geass. met Trijntge Onderwater haar bekend ^Vliet.
  Dirck Leendertsz van der Laen otr. 3x Leiden 5-7-1675 met Jannetge Jacobs Verleus, ovl. Leiden na 1694 (begr. Pieterskerk, ev. Dirck van der Laen op 11-1-1694 of in de week van 10-17 december 1713 ^Moorsmanstraat), dv. Jacob Verleus en Marija du Four, eerder ev. Jan de Vries
  • Dirck van der Laen, wedn. Jannetge Goverrs ^Binnenvestgraft over de Roomolen, geass. met Passchier Varlus zijn bekende ^Kalverstraat, % Jannetge Verleus, wed. Jan de Vries ^St.Jacobsgraft, geass. met Jannetge Pieters haar bekende ^Kalverstraat en Mary de Chaer ^in'tHofop'tSant.
  Dirck Leendertsz van der Laen otr./tr. 1x Leiden 17-7/5-8-1656 (Pieterskerk) met
 43. METGEN DANIELS VAN DER HAGE, ged. Leiden 12-10-1631 (Hooglandschekerk, doopnaam Machtelken; geen doopgetuigen vermeld), begr. Leiden 6-12-1667 (ev. Dirck van der Laen ^Kijfhoek, Pieterskerk. Overleden bij geboorte laatste kind?)

  Hoefstraat Hoefstraat, voorheen Kijfhoek,
  waar de familie van der Laan heeft gewoond.
  Karen van Essen - www.fotoleiden.nl

  • Dirck Leendertssz van der Laen, jm. van Leiden greinwerker ^Coepoortsgraft, geass. met Engel van der Hage zijn bekende ^Coepoortsgraft, % Metgen Daniels van der Hage, jd. van van Leiden ^Coepoortsgraft, geass. met Maertgen Verhagen haar moei ^OudeVest.
  • Door eedsaflegging op 26-10-1668 bij de Weesmeesters van het Weeshuis te Leiden aanvaardden Jan Willems de Goddere, greijnwerker en oom, en Jan Jacobsz Kuijs, droogscheerder en vriend, het voogdijschap over Daniel oud 5 jaar, Maria 9 jaar en Catrina 7 maanden, drie minderjarige kinderen van zaliger Matje Verhagen, gewonnen bij Dirck Leendertsz van der Laan, greinwerker<94>.
  • Dirck Leendertsz van der Laen en Metgen Daniels van der Hage worden genoemd in OV-1973 kws. Werner, kwnrs. 594+595.
  Uit het 1e huwelijk van Dirck Leendertsz van der Laen met Metgen Daniels van der Hage:
  1. Jannetje van der Laen, ged. Leiden 8-12-1656 (Pieterskerk, get.: Engel van der Hage, Maertje van der Hage en Jannetje Daveroens), begr. Leiden 13-8-1657 (kv. Derick Lenderse van der Laen, PK-Bolwerk).
  2. Jannetie van der Laen, ged. Leiden 12-2-1658 (Hooglandschekerk, get.: Engel van der Hagen, Trijntie Mattheus en Aafje Mattheus), begr. Leiden 9-8-1661 (dv. Dirck van der Laen ^Hoogewoerd, Hooglandschekerk).
  3. Maria van der Laan, ged. Leiden 19-10-1659 [kwnr. 29].
  4. Daniel (Hendriksz) van der Laen, ged. Leiden 30-12-1663 (Hooglandschekerk, get.: Aegje Cornelis en Trijnje Mattheus), ovl. Leiden voor 1668.
  5. Johannes (Hendriksz) van der Laen, ged. Leiden 6-2-1667 (Hooglandschekerk, get.: Matheus Murfijn, Aeltje Matheusdr en Adriaentie Matheusdr), ovl. voor 2-1668.
  6. Trijntje (Hendriks) van der Laen, ged. Leiden 22-2-1668 (Pieterskerk, get. Trijntje Matheus).
  Uit het 2e huwelijk van Dirck Leendertsz van der Laen met Jannetge Goverts:
  1. Johannes (Hendriks) van der Laen, ged. Leiden 29-12-1669 (Hooglandsekerk, get. Baartje Jacobsdr), vlaggedoekwerker, ovl. Leiden (verm.) na 1711.
   • Op 16-6-1711 verzochten de vlaggedoekwevers aan het gerecht te Leiden het arbeidsloon vast te stellen, wat door het gerecht geschiedde door dat op 1 gulden 5 stuiver per stuk te bepalen <95>. Als 1 van de 5 vlaggedoekwerkers wordt in het verzoek ene Jan de Laan genoemd, waarvan aangenomen is dat deze de hier genoemde Johannes van der Laen betreft.
  Uit het 3e huwelijk van Dirck Leendertsz van der Laen met Jannetge Jacobs Verleus:
  1. Jannetge (Hendriks) van der Laen, ged. Leiden 3-5-1676 (Hooglandschekerk, get.: Pieter Delbeeck en Judith Metselaar).
  2. Dirkje van der Laen, ged. Leiden 13-9-1684 (Pieterskerk, get.: Jan Pellero, Maria van der Laen en Maria de Nave), ovl. Leiden ca. 31-3-1771 (wed. Pieter Tax, begr. in de week van 31 maart-6 april 1771, Hooglandschekerk).
   Dirkje van der Laen otr./tr. Leiden 6/21-11-1717 (Pieterskerk) met Pieter Tax/Tack, ged. Leiden 2-2-1684 (get.: Claes Mommers en Margriet Gerrits), ovl. Leiden ca. 24-5-1755 (begr. in de week van 24-31 mei 1755, Hooglandschekerk), zv. Christiaen Tack en Jannetgen Kockel.
   • Pieter Tax, jm. van Leijden droogscheerder ^Doelagtergragt, geass. met Jan Wieldragende sijn bekende ^KorteLangegraft, % Dirckje van der Laan, jd. van Leijden ^Doelagtergraft, geass. met Magdalena Verleus haar moeder [lijkt niet correct, zal eerder een tante zijn] ^Doelagtergraft.
   • Op 27-1-1757 kocht Dirkje van der Laan, wed. Pieter Tax, tegen 100 gldn een huis aan de zuidzijde van de Gortstraat, die zij op 7-2-1766 weer verkocht tegen 110 gldn. (RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6617 - bonboek Oost-Nieuwland, fol 62v). Twee weken later na de eerder genoemde aankoop was zij op 9-2-1757 ook koopster van een pand aan de zuidzijde van de Bolwerkstraat, die zij eveneens op 7-2-1766 verkocht en waarvoor zij 45 gldn in XL (=40) Groten 't stuk in gereed geld ontving<96>.
  3. Lena van der Laen, ged. Leiden 1-7-1688 (Hooglandschekerk, get.: Hugo Wassel en Marij Varlus), ovl. na 1738.
   Lena van der Laen otr./tr. Leiden 5/21-5-1719 (Pieterskerk) met Paulus Trawant, ged. Leiden 6-4-1692 (Loodskerk, get.: Dotor Pieter van Grieken, Maria Slingeland en Pr. van Daanen), schoenmaker, ovl. Leiden ca. 20-12-1738 (begr. in de week van 20-27 december 1738 man van Lena v.d. Laan, Bolwerk), zv. Jacob Paulsz Trawant en Jannetge Slingeland, eerder ev. Christina Ariens.
   • Paulus Trouwant, wed. Christina Arisz ^Beestemarkt, geass. met Jacob Trouwant zijn vader ^NieuweRijn in 't Catharine Gasthuijs, % Helena van der Laan, jd. van Leijden ^'tIJsereGraftje, geass. met Dirkje van der Laan haar zuster ^'tIJsereGraftje. Het beroep van schoenmaker van Paulus Trawant is ontleend aan zijn eerdere huwelijk op 12-3-1717 met Christina Ariensz.

  Generatie VII
  INDEX van familienamen
 44. HENRY DES MARETS, geb. Mons/Bergen-B (verm.), ovl. na 1-10-1664 (13-3-1664 met zijn vrouw getuige bij de doop van Joannes, zv. Johannes Geraerd en zijn dochter Magdalena de Maré)
  Henry des Marets tr. met
 45. GENEVE JOUVENEAU, geb. Mons/Bergen-B (verm.), ovl. na 1664
  • Als Henry de Maré en Genevieve Hennejou worden zij onder kwnrs. 6074+6075 genoemd in kwst. Egmond (OV-I) en onder nrs. 2554+2555 in kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het huwelijk van Henry des Marets en Geneve Jouveneau:
  1. Cathalijn des Marets, geb. Mons/Bergen-B [kwnr. 33].
  2. Guillaume des Marets, geb. Mons/Bergen-B, ovl. Londen-E (verm.) na 1670.
   Guillaume des Marets otr. Londen-E 9-3-1656 met Anne Caran, geb. Canterbury-E, ovl. Londen-E (verm.) na 1670, dv. Jacques Caran en Marie Sommer.
   • Guillaume Des Marets, fils de Henry, natif de Mons en Haynaut et Anne, fille de Jacques Caran, natifeu de Cantarbery. Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen te Londen gedoopt, waarvan dochter Geneve, het jongste kind, op 11-9-1670<97>.
  3. Magdalena des Marets, ged. Londen-E 30-1-1642 (French Curch Threadneedle-street; fille de Henri des M. et Jehanne Joveneau, tém.: Jean Joveneau et Magdaleine, femme de Guillaume de Lelour), ovl. tussen 1679 en 1688.
   Magdalena des Marets otr./tr. (waals geref.) Leiden 16-4/8-5-1663 (Pieterskerk) met Johannes Geraerd, geb. Leiden, saaiwerker, ovl. na 1688, zv. Geleijn Geraerd en Dina Jans, (verm.).
   • Johannes Geraerd, jm van Leijden saaiwerker ^Haverstraat, geass. met Geleijn Gerard zijn vader ^Haverstraat, % Maddelena Mare, jd. van Londen ^Haverstraat, geass. met Jenneve Joveneau haar moeder ^Haverstraat. Uit dit huwelijk werd op 7-5-1679 hun laatste bekende kind Susanna gedoopt. Johannes Geraerd hertrouwde op 10-9-1688 met Cornelia Wulligenhout, beide ^Boertiesgraft.
   • Op 13-9-1688 aanvaardden Abraham Cartre, grijnwerker en oom, en Abraham Cartre, grijnder en neef, het voogdijschap over Magdalena oud 14 jaar, Dina 12 jaar en Susanna 10 jaar, nagelaten wees kinderen van zaliger Magdalena le Maret, gewonnen bij Johannes Gerard. De boedel is nog dezelfde dag gerepudieerd [=niet aanvaard als waarborg; had vermoedelijk geen waarde)<98>.
 46. ... DU SAER
  ... du Saer tr. met
 47. NN.
  NN tr. 1x met ... de Lille
  • Dit geconstrueerde echtpaar du Saer wordt onder kwnrs. 2556+2557 ook genoemd in kwst. Selier. Jan de Lile wordt genoemd als broer wanneer hij op 14-4-1628 getuige was bij het huwelijk van Jan du Saer. Op grond van leeftijdsoverwegingen is aangenomen is dat Jan de Lille een oudere stiefbroer was uit een eerder huwelijk van hun gezamelijke moeder.
  Uit het huwelijk van ... du Saer en NN:
  1. Jan du Saer, geb. Valenciennes/Valijncijn-F ca. 1605 (Prouvy), baaiwerker, ovl. na 1663 (11-12-1663 zijn Jan du Sart en zijn 2e vrouw Stijntje Pieters getuigen bij de doop van Isaac zv. Jacob de Masuus [uit haar 1e huwelijk] en Marij Pieters Bulet).
   Jan du Saer otr./tr. 1x (waals geref.) Leiden 14-4/4-5-1628 (Vrouwekerk) met Jenne le Per, geb. Mouvaux-F, begr. Leiden 5-6-1651 (vrouw van Jan du Sart ^Singel, Hooglandschekerk), dv. ... le Per en Cathalyne le Conte.
   • Jan du Sare, jm. van Provij bij Valencijn baaiwerker ^St.Aechtenstraat, geass. met Jan de Lile zijn broeder en Guilliame Per zijn toekomende neef % Jenne le Per, jd. van Movau ^Fockersteech, geass. met Cathalijne le Cante haar moeder en Maria le Per haar zuster. NOOT: op grond van leeftijdsoverwegingen is aangenomen is dat Jan de Lille een oudere stiefbroer was uit een eerder huwelijk van hun moeder.
   • Op 26-7-1660 werden er voogden benoemd over Moses oud 21jaar, nagelaten kind van zaliger Jannetgen le Per, gewonnen bij Jan Dusaert, lakenwerker<99>.
   Jan du Saer otr./tr. 2x Leiden/Rijnsburg 19-7/8-8-1660 (Pieterskerk) met Christijntje Pietersdr Denijs, geb. Brugge-B, ovl. na 1663, eerder ev. Moyses Passiersz de Masure, lakenwever.
   • Bij het 1e huwelijk van Christijntje Denijs op 28-8-1649 met Moijses de Masuer, jm. van Haarlem lakenwerker ^Fockerstraet en bijgestaan door zijn vader Passchier de Masuer, wordt zij vermeld als Stijntgen Pietersdr, jd. van Brugge ^Fockerstraat. Bij de eerste 2 kinderen uit dit huwelijk wordt zij genoemd als Christienne Denis, bij haar derde kind Christienne Nelkin en haar laatste kind Christienne Petit [=Pieters?].
   • Jan du Saer, wedn. Jenne le Per ^Fockersteech, geass. met Noé du Chaer zijn broeder ^Langegraft % Christijntgen Denijs, wed. Moyses de Masure ^Fockersteech, geass. met Jannetgen Basijn haar schoonmoeder. In de marge: Sijn tot Reynsburch getrout den 8:8:1660 volgende d'attestatie van Theophilus Copius predicant aldaer.
   • Op 11-12-1663 zijn Jan du Sart en Stijntje Pieters getuigen bij de doop van Isaac, zv. haar zoon Jacob de Masuus en Marij Pieters Bulet.
  2. Noë du Saer, geb. Valenciennes/Valijncijn-F ca. 1615 [kwnr. 34].
  Uit het 1e huwelijk van NN met ... de Lille:
  1. Jan de Lille, geb. Valenciennes/Valijncijn-F, schoenmaker, ovl. Leiden ca. 1-1-1636.
   Jan de Lille otr./tr. (waals geref.) Leiden 17-8/12-11-1621 (Vrouwekerk) met Sara Hennebo, geb. Leiden, ovl. Leiden (verm.) ca. 1659, dv. Jan Hennebo, trijpwerker, en Maria le Pla, (verm.).
   • Jan de Lyle, jm. bij Valenchijn schoenmaker % Sara Hennebo, jd. van Leiden (geen getuigen). 71/2 maand na zijn overlijden ging Sara Hennebou op 15-8-1636 te Leiden in ondertrouw met Bartholomeus Taverne, wedn. Catelijk Marande metselaar ^Baetstraet. Uit dit laatste huwelijk werd op 15-11-1637 in de Waalse Kerk hun dochter Marie gedoopt.
   • Jan de Lille, oud schoenmaker, kocht op 28-8-1630 een pand aan de West Dwarsgracht, dat op 1-3-1636 overging naar zijn weduwe Sara Hennebo. Op 6-2-1659 verkochten Sara Hennebo en haar 2e echtgenoot dit huis<100>.
 48. CLAAS BAELDE, geb. Nieuwkerke-B, lakenbereider, ovl. na 8-1660
  • NOOT: Op 9-8-1660 werd bij de Hooglandschekerk te Leiden begraven Claes Baelde ^Vogelsteeg. Op 2-7-1662 vond echter een vermelding plaats van Claes Baelde als getuige bij de doop van Abram zv. Christoffel Mulder en zijn dochter Francijntje Baeldens. Nog niet duidelijk is of hier sprake is van een verwante naamgenoot, of misschien zelfs wel van een zoon.
  Claas Baelde otr./tr. 2x Leiden 7/22-11-1648 (Pieterskerk) met IJsabeau Barentsdr Verbeeck, geb. Leiden, ovl. na 1658 (27-10-1658 als Lysbeth Balden getuige bij de doop van Jacomina, dv. Christoffel Mulder en haar stiefdochter Francijntje Baeldens), eerder ev. Jacob de Waal, saaiwerker
  • IJsabeau Barentsdr Verbeeck huwde eerder als jd. van Leiden op 30-8-1606 met Jacob de Wael, jm. van Leiden saaiwerker.
  • Claes Baelde, wedn. Lydia van Gent ^Specksteech, geass. met Noë Duysart zijn schoonvader ^Binnenvestgraft bij de Marenpoort, % Lysbeth Verbeecke, wed. Jacob de Wale ^Vogelstraetgen, geass. met Sara de Wale haar schoonzuster ^Voldersgraft.
  Claas Baelde otr./tr. 1x Leiden 22-4/15-5-1616 (Pieterskerk) met
 49. LYDIA VAN GENT, geb. Gent-B, begr. Leiden 30-12-1647 (Hooglandsekerk, Claes Baelde [waarschijnlijk bedoeld: vrouw van] ^Speksteeg)

  Schoolsteeg Schoolsteeg, voorheen Speksteeg,
  waar de familie Baelde heeft gewoond.
  Karen van Essen - www.fotoleiden.nl

  • Claes Baelde, jm. van Nieukerck in Vlaanderen lakenbereider, geass. met Claes Maertens zijn bekende, % Lydia van Gent, jd. van Gent, geass. met Abigelt van Gent. Als Klaas Boelde en Lydia van Gent komen zij onder kwnrs. 6078+6079 voor in kwst. Egmond en onder nrs. 2558+2559 voor in kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het 1e huwelijk van Claas Baelde met Lydia van Gent:
  1. Francijntje Baeldens, geb. Leiden (verm.), ovl. tussen 1662 en 1670.
   Francijntje Baeldens otr./tr. 1x Leiden 18-8/11-9-1639 (Pieterskerk) met Jacob Bouckbinder, jm. uit Limburg, lakenwerker, begr. Leiden 2-9-1655 (Hooglandschekerk Bolwerk, ^Oostwestgr.).
   • Jacob Bouckbinder, jm. uyt het lant van Limburg lakenwerker ^Langegraft, geass. met Cornelis Vilvoort zijn oom ^Specksteech, % Franchyntgen Baeldens, jd. van Leijden ^Langegraft, geass. met Lydia Baeldens haar moeder ^Langegraft. Het laatst bekende kind uit dit huwelijk werd op 31-8-1653 te Leiden gedoopt.
   Francijntje Baeldens otr./tr. 2x Leiden 17-1/9-2-1657 (Pieterskerk) met Christoffel Mulder, drapier, ovl. na 1670.
   • Christoffel Mulder, jm. van Graeft drapier ^Langegraft, geass. met Jan Laus zijn oom, ^Langegraft % Franchijntgen Boelders, wed. Jacob Bouckebinder, geass. met Ysebeau Baeldens haar moeder ^Langegraft. Het laatste kind Abram uit dit huwelijk werd op 2-7-1662 in de Mareerk te Leiden gedoopt.
   • Christoffel Mulder hertrouwde op 30-5-1670 met Cathalijntgen Gerniers.
  2. Trijntgen Baeldens, geb. Leiden [kwnr. 35].
  3. Maycken Baeldens, ged. Leiden 19-1-1622 (Hooglandschekerk, get.: Pieter Olivier en Adriaentgen Stoffels).
  4. Martha Baeldens, ged. Leiden 20-7-1625 (Hooglandschekerk, get. Jaquemijna de Bruijn).
   • Mogelijk is é n van de dochters Maycken of Martha als kind van Claes Boelde ^Speksteeg op 18-11-1635 begraven bij de Hooglandschekerk.
 50. PIETER VAN DEN BERG, geb. Norwich-E ("Narwits in Engeland"), passementreder, begr. Leiden 6-10-1655 (verm. begraving als Pieter Berge ^Verwerstraat, HK Bolwerk)
  • Pieter vanden Berg es door Guillame vanden Berge zijn vader poorter geworden en heeft zulcx aan handen van burgemeesteren eed gedaan. Actum desen 26-5-1600<101>.
  • Verschillende passementiers, waaronder Pieter van den Berge, dienden een verzoek in bij het gerecht van Leiden om aan Gabriel Hanedous cs. een beperking op te leggen bij het gebruik van de door hem aangeschafte nieuwe passement werktuigen. Het gerecht besliste op 1-4-1610 dat Hannedouche cs. zicht te hebben onthouden van enige rollen, hozebanden en bragonlinten op hun getouwen gedurende het hem verleende octroy van 12 jaren<102>.
  Pieter van den Berg otr./tr. Leiden 29-4/16-5-1600 (Pieterskerk) met
 51. JACOBMIJNE JACOBS, geb. Hondschoote/Hondschote-F, begr. Leiden 6-1-1659 (verm. begraving als huisvr. van Pieter v.d. Berge ^Raamsteeg, Hooglandschekerk).
  Jacobmijne Jacobs tr. 1x met Jacob Seys, geb. Wijtschate-B, baaidrapier, ovl. tussen 1-1596 en 4-1600
  • Jacob Chijs van Witschaten in Vlaenderen is opte getuychnisse van Michiel du Molyn van Comene ende Joos de Does van Waesten bij burgemeesteren als poorter ontfangen aen wiens handen hy den behoorlicken eedt heeft gepresteert ende voors. getuygen constitueerden hen beyde borge voorde voors. poorter actum den 4e july 1592 voor schepenen. Op 22-9-1595 en 12-1-1596 trad Jacob Seys, baaidrapier van Witsgaten, op als borg en getuige voor 2 nieuwe poorters<103>. Aangehouden is dat de hier genoemde Jacob Seys de 1e echtgenoot was van Jacobmijne Jacobs.
  • Pieter van den Berch, jm. van Narwits in Engeland, geass. met Pieter van Beveren en Jacob van der Wilge zijn cozijns, % Jacomijne Jacobs, geb. van Honschote wed. Jacob Seijs, geass. met Lijsbeth Jacobs en Marijtge Jacobs haar schoonzusters<104>.
  • Pieter van den Berg en Jacobmijne Jacobs worden onder kwnrs. 3048+3049 genoemd in kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het huwelijk van Pieter van den Berg en Jacobmijne Jacobs:
  1. Pieter Pietersz van den Berg, geb. Leiden (verm.) [kwnr. 36].
  2. Maertgen van den Berg, geb. Leiden ca. 1610, ovl. na 1644.
   Maertgen van den Berg otr./tr. 1x Leiden 6/30-5-1632 (Pieterskerk) met Jacob Willemse, geb. Leiden (verm.), fusteinwerker, ovl. voor 1638.
   • Jacob Willemsz, jm van Leiden fusteinwerker ^OudeBeestemarct, geass. met Isaac Willemsz zijn broeder ^Bouwelouwensteech, % Maertgen Pietersdr van den Berge, jd. van Leijden ^Bouwelouwensteech, geass. met Jaecquemijntgen van den Berge haar moeder ^Achtergraft. Hun enig kind Willem werd op 28-1-1633 te Leiden gedoopt, met als getuige Johannes van den Berge, waarvan aangenomen is dat hij een broer is van Maertgen van den Berg.
   Maertgen van den Berg otr./tr. 2x Leiden 5/21-11-1638 (Pieterskerk) met Daniel Dircxz van der Linde, geb. Leiden (verm.) ca. 1615, conroeijknecht, ovl. na 1644, eerder ev. Machtelt Jacobsdr.
   • Daniel Dirxcz van der Linde, jm. van Leiden? conroeijknecht huwde eerder op 8-1-1636 met Mathielt Jacobsdr.
   • Daniel Dircxz van der Lind, wedn. Machtelt Jacobsdr ^OudeVoldersgraft, geass. met Joost van der Walle zijn zwager, % Maertgen van den Berge, wed. Jacob Willemsz ^OudeVoldersgraft, geass. met Aeriaentgen Passavant ^JanVossensteech. Op 13-11-1644 werd het laatst bekende kind uit dit huwelijk gedoopt.
  3. Jacob Pietersen van den Berg, ovl. na 1641.
   • Op 22-5-1640 was Jacob Pietersen van den Berg getuige bij de doop van Jacobus zv. (zijn verm. broer) Pieter van den Berg en Adriaentie Passavant en op 26-5-1641 samen met Jacquemijntje Jansdr (=Jacobs?) bij de doop van Jacquemijntgen dv. Daniel Dircxz van der Linden en (zijn verm. zuster) Maertgen van den Berg.
  4. Johannes van den Berg, ovl. na 1633 (28-1-1633 getuige bij de doop van Willem, zv. Jacob Willemse en zijn verm. zuster Maertgen van den Berg).
  Uit het 1e huwelijk van Jacobmijne Jacobs met Jacob Seys:
  1. Janneken Seys, geb. voor 1600, ovl. na 1645 (4-8-1645 getuige bij de doop van Ariaentjen dv. haar stiefbroer Pieter Pieters van den Berge en Adriaentie Andries Passavant).
   Janneken Seys otr./tr. Leiden 19-9/6-10-1630 (Pieterskerk) met Claes Oosten, saaiwerker, ovl. na 1641, eerder ev. Sara Barnaers.
   • Claes Oosten, wedn. Sara Barnaers saaiwerker ^Veldestraat, geass. met Jacob Verelst zijn bekende ^Middelstegraft, % Janneten Seijst, jd. ^Steenschuijr, geass. met Jannetgen Carpentyers haar bekende. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waarvan het jongste kind Johannes op 9-6-1641 gedoopt werd in de Hooglandschekerk, met als getuigen Pieter van den Berghe en Adriaentgen Passavant.
  2. Andries Jacobsen Seys?, ovl. na 1645 (4-8-1645 samen met zijn veronderstelde zuster Janneken Seys getuige bij de doop van Ariaentjen, dv. van zijn vermoedelijke stiefbroer Pieter Pieters van den Berge en Adriaentie Andries Passavant).
  3. Gillis Seys, saaiwever, ovl. na 1602.
  4. Jacob Seys, baaiwever, ovl. na 1602.
  5. Marcus Seys, baaiwever, ovl. na 1602.
 52. ANDRIES PASSAVANT, geb. Hondschoote/Hondschote-F, wever, kousenbreier, begr. Delft 31-10-1624 (Oude Kerk, ^int Westeinde)
  Andries Passavant otr./tr. Leiden 30-10/24-11-1598 (Pieterskerk) met
 53. CHRISTIJNTGEN REIJGEERS, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. Delft (verm.) tussen 1629 en 1633
  • Andries Pasavant, jm. van Honschoten in Vlaanderen, geass. met Jan Passavant zijn vader % Christijntgen Reijgeers, jd. van Honschoten, geass. met Maertien Reijngeer haar zuster en Jan Rijngeer haar broeder. Christijntgen Rijgeers overleed verm. voor 5-7-1633, want haar dochter Jannetgen trad op als getuige bij het huwelijk van haar jongere zuster Adriaantgen Passavant met Pieter van den Berg en zij komt verder ook niet voor als doopgetuigen bij haar kleinkinderen.
  • In 1602 bezat Andries Passavant 2 dubbele getouwen voor het weven van saaien<105>.
  • Andries Passavant en Christijntgen Reygeers worden onder kwnrs. 3050+3051 genoemd in kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het huwelijk van Andries Passavant en Christijntgen Reijgeers:
  1. Kind van Andries Passavant, geb. Leiden ca. 1600, begr. Leiden 6-11-1604 (ovl. aan de pest ^Vliet, Pieterskerk).
  2. Jannetje Andries Passavant, begr. Leiden 11-11-1655 (Hooglandschekerk, verm. begr. als wed. Andries Marckusz ^Bouwelauwesteeg).
   Jannetje Andries Passavant otr./tr. Leiden 23-11/9-12-1629 (Pieterskerk) met Andries Marcusz, geb. Aardenburg (verm.), schoenmaker, begr. Leiden 24-10-1651 (Hooglandschekerk, verm. begr. ^Singel).
   • Andries Marcusz, jm. van Aerdenburg oud-schoenmaker ^DelfscheVlijet, gass. met Jan Harmijn zijn meester ^Diefsteech, % Janneke Passevant ^Diefsteech, geass. met Christijntgen haar moeder ^Diefsteech. Uit dit huwelijk is slechts een dochter Annetgen bekend, gedoopt op 11-12-1630, met als getuige ene Annetgen NN.
   • Andries Marcusz en Jannetje Passavant worden genoemd in de kws. Selier (OV-IV).
  3. Adriaentie Andries Passavant [kwnr. 37].
  4. Marytien Andries Passavant, ovl. na 1644 (13-3-1644 getuige bij de doop van Ariaentie, dv. Pieter van de Berg en haar verm. zuster Adriaentie Andries Passevant).
  5. Een zoon van Andries Passavant, begr. Delft 16-10-1624 (Nieuwe Kerk).
  6. Susanna Passavant, ged. Delft 26-12-1616, begr. Delft 28-11-1624 (Oude Kerk, een dochter van Andries Passevant ^int Westende, verm. Susanna).
   • Gedoopt een kindt genaamt Susanna de vader Andries Passavant, coussebreijder, de moeder Kristijtgen Reijniers<106>.
 54. GERRIJT JANS DOE, geb. Leiden, mandemaker, ovl. Leiden ca. 3-1620
  Gerrijt Jans Doe otr./tr. Leiden 30-4/17-5-1615 (Pieterskerk) met
 55. TRIJNTGEN JANSDR, geb. Leiden, ovl. na 1635
  • Gerrit Jansz Doe, jm. van Leiden mandenmaker, geass. met Jan Pieter Doe zijn vader, % Trijntgen Jans, jd. van Leiden, geass. met Marijtgen Gerrijts haar moeder.
  • Gerrit Janse Doe was op 28-2-1617 schutter in het rot van Van Vossenvelt<107>.
  • Op 9-3-1620 verscheen Trijntje Jansdr voor de Weesmeesteren van Leiden voor de regeling van de nalatenschap van haar enig kind Gerrit Jans Doe oud 31/2 jaar uit haar huwelijk met wijlen Gerrit Jans Doe, in leven mandenmaker. Daarbij waren aanwezig haar stiefvader Joost Sijmomsz als voogd en de ooms Pieter Jansz Doe lijnewever en Albrecht Jans Doe saeijwever. Onder meer werd beschreven de woning aan de zuidzijde van Marendorp omtrent de Hogelandse Kerksteeg, waarin zij woonde<108>. Deze woning was door Gerrit Jans Doe op 26-8-1616 gekocht en werd door de weduwe op 6-4-1620 weer verkocht<109>.
  Trijntgen Jansdr otr./tr. 2x Delft/Leiden 14/29-11-1620 (Hooglandsekerk) met Ghijsbrecht Jansz Timmer, geb. Delft, mandenmaker, ovl. na 1635
  • Ghijsbrecht Jansz Timmer, jm. van Delft mandenmaker, X Trijntgen Jansdr, geb. te Leiden wed. Gerit Jansz Doe. Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend die beiden in 1635 werden begraven, vermoedelijk als gevolg van de toen heersende pest. Van het echtpaar zijn verder geen gegevens achterhaald [eveneens overleden in 1635?].
  Uit het huwelijk van Gerrijt Jans Doe en Trijntgen Jansdr:
  1. Jan Gerrits Doe, geb. Leiden ca. 9-1616 [kwnr. 38].
  Uit het 2e huwelijk van Trijntgen Jansdr met Ghijsbrecht Jansz Timmer:
  1. Maritgen Timmer, ged. Leiden 10-3-1624 (Hooglandschekerk, get.: Cornelisz Willems, Anneke Franchoijs en Grietgen Jans), begr. Leiden 20-9-1635 (of op 31-10-1635, kv. Ghijsbert Tymen ^Noordent, Pieterskerk).
  2. Trijntgen Timmer, ged. Leiden 17-1-1630 (Hooglandschekerk, get. Janneke Gerridt), begr. Leiden 31-10-1635 (of op 20-9-1635, kv.Ghijsbert Jans Timmer, ^Noordent, Pieterskerk).
 56. FRANS NN
  Frans NN tr. met
 57. MAERTGEN CORNELISDR, ^Wassenaar
  • Bij het huwelijk van haar dochter wordt Maertgen Cornelis genoemd als wonende te Wassenaar.
  Uit het huwelijk van Frans NN en Maertgen Cornelisdr:
  1. Jaepge Fransdr, geb. Wassenaar ca. 1611 [kwnr. 39].
 58. MATTHEIJS CIVIEL, ^Brussel
  Mattheijs Civiel tr. met
 59. NN.
  Uit het huwelijk van Mattheijs Civiel en NN:
  1. Jan Matthijsz Civiel, geb. Brussel-B (verm.) [kwnr. 56].
  2. Michiel Civiel, geb. Brussel-B (verm.), lakenwever, ovl. na 1659.
   Michiel Civiel otr./tr. (schepentrouwboek) Leiden 21-11/6-12-1659 met Anneken Hermans, geb. Dülmen-D (verm.), ovl. na 1659.
   • Michiel Cebill, geb. te Brussel, lakenwever ^WestHavenstraat, ass. Gillis Meda sijn neeff ^Houtmaret X (schepentrouw) Anneken Hermans, geb. te Dulmen ^Haarlemmerstraat ass. Susanna Volckerts haar nicht ^WestHavenstraat.
   • Op grond van deze inschrijving in het schepentrouwboek van Leiden is aangenomen dat Michiel Cebill een broer is van Jan Mathijsz Sivil.
 60. DANIEL VAN DER HAGE, geb. Haarlem (verm.), begr. Leiden 15-11-1635 (Pieterskerk ^Broertjesgracht)
  • De geboorteplaats van Daniel van der Hage wordt bij de inschrijving op 10-6-1626 in het ondertrouwregister te Leiden genoemd als Haarlem, hetgeen niet aannemelijk lijkt doch niet is uit te sluiten. Onderzoek in het Noord-Hollands Archief te Haarlem heeft echter geen informatie opgeleverd omtrent de aanwezigheid in Haarlem van het ouderpaar Van der Hage/Verhage-Verelst en hun kinderen.
  Daniel van der Hage otr./tr. Leiden 10/28-6-1626 (Hooglandsekerk, attest naar der Goude gegeven den 28 Junij 1626) met
 61. TRIJNTGEN MATTHEUSDR KARBOCH, geb. Gennep (verm.), ovl. na 1668 (22-2-1668 getuige bij de doop van Trijntje dv. Dick Leendertsz van der Laan en haar dochter Metgen Daniels van der Hage).
  Trijntgen Mattheusdr Karboch tr. 1x met Pieter Jans van der Mij, ovl. Gouda (verm.) voor 1626
  • Daniel Verhagen, geb. te Haarlem ^Gouda % Trijntgen Mattheusdr Karbe, geb. te Gennep ^Gouda wed. Pieter Jans van der My (geen getuigen). 28-6-1626 attestatie afgegeven om te Gouda te trouwen. Uit dit huwelijk 2 kinderen van Daniel van der Hage die jong te Leiden zijn begraven, tw. op 17-1-1636 (Pieterskerk ^Boissteeg) en op 21-9-1640 (Hooglandschekerk ^Veer).
  • Het echtpaar Verhage-Karbe wordt genoemd in OV-1973 kws. Werner, kwnrs. 1190+1191.
  Trijntgen Mattheusdr Karboch otr./tr. 3x Leiden 3/21-9-1636 (Pieterskerk) met Donken Thonisz (Treetvelt/Fretvelt?), saaiwerker, ovl. na 1645
  • Donken Thonisz, jm saaiwerker ^Kijfhouck, geass. met Engel Verhagen zijn bekende ^Middelweg, % Tryntgen Mathysdr wed. Daniel Verhagen ^Broertgensgraft, geass. met Aeltgen Mathijsdr haar zuster ^Blauwsteeg. De moeder van de bruidegom heeft geconcenteerd.
  • Doncken Treetvelt en Trijntien Mateus waren op 11-7-1645 getuigen bij de doop van Pieter, het laatst bekende kind van Maerten Hendricksz en haar schoonzuster Maeijcken Verhage.
  Uit het huwelijk van Daniel van der Hage en Trijntgen Mattheusdr Karboch:
  1. Macheltgen van der Hage, ged. Gouda 7-4-1627, ovl. Leiden (verm.) voor 1631.
  2. Engel Danielse van der Hage, saaiwrkr, later schoolmeester, ovl. Leiden ca. 26-3-1662 (begr. in de week van 26 maart-1 april 1662 Mr. Engel Verhagen ^Steenschuur, Pieterskerk).
   Engel Danielse van der Hage otr./tr. 1x Leiden 29-10/16-11-1649 (Hooglandsekerk) met Judith Maertensdr (van Santhouck), ged. Leiden 23-7-1628 (Hooglandschekerk; geen doopgetuigen), ovl. Leiden voor 1659, dv. Maerten Hendricksz, fusteinwerker, en Jacqumijnten van Baviere.
   • Engel Danielse van der Hagen, jm. van Leiden saaiwerker ^Heerensteech, geass. met Doucke Fretvelt zijn stiefvader ^Heerensteech, % Judith Maertensdr van Santhouck, jd. van Leiden ^OuwdeVest, geass. met Maeycken Verhagen haar stiefmoeder ^OuwdenVest.
   Engel Danielse van der Hage otr./tr. 2x Leiden/Koudekerke a/d Rijn 9/27-4-1659 (Pieterskerk) met Jannetgen Daveroens, geb. Messines/Mesen-B, ovl. Leiden ca. 16-5-1666 (begr. in de week van 16-22 mei 1666 de vrouw van Johannis Brant ^Langebrug, Pieterskerk).
   • Engel van der Haege, wedn. Judith Maertens van Santhouck ^Steenschuyr, geass. met Dick van der Laan zijn zwager ^Kijfhoek, % Jannetgen Daveroens, jd. van Meesel ^Hoygraft, geass. met Anna Immery haar bekend ^Hoygraft. Sijn tot Koudekerck volgens attestatie van ds. Bosch getrout den 27:4:1659
   • Na het overlijden van Engel Danielse van der Hage werd op 16-6-1662 gedoopt Engel, zv. Mr. Engel Verhage en Janneken Daveroens. Jannetgen Daveroens hertrouwde op 26-10-1662 met Johannes Brandt, jm. van Maeslant schoolmeester ^Steenschuur. Na haar overlijden in 1666 hetrouwde Johannis Brant als Frans schoolmeester. Naar aanleiding van deze beroepsvermeldingen wordt verondersteld dat de aanduiding Mr. bij Engel van de Hage eveneens aangaf dat hij ook schoolmeester was geweest.
  3. Mattheus van der Hagen, ged. Leiden 3-3-1630 (Hooglandsekerk, get.: Jan Vereecke, Lysbeth van Hecke en Mayken Verhagen).
   • Ene Mathijs van der Hagen, greinwerker, kocht op 12-9-1683 een huis aan de Geregracht, die op 18-2-1694 weer door hem verkocht werd<110>. Een vermeld pand aan de Binnenvestegracht werd niet terug gevonden<111>.
   • Het is niet bevestigd dat deze Mathijs dezelfde is als de hier vermelde Mattheus van der Hagen.
  4. Metgen Daniels van der Hage, ged. Leiden 12-10-1631 [kwnr. 59].
  5. Marytgen van der Hagen, ged. Leiden 24-4-1633 (Hooglandsekerk, get.: Pieter van Hoecke en Lysbeth van der Haghe).
   Marytgen van der Hagen tr. 1x met Jan Jansz, ovl. voor 1660.
   Marytgen van der Hagen otr./tr. 2x Leiden 8/28-3-1660 (Pieterskerk) met Jan Willemsz de Godder, ged. Delft 13-12-1639, grijnwerker, ovl. na 1668, zv. Willem de Godder, harnasmaker, en Elisabeth Jans.
  6. Trijntgen van der Hagen, ged. Leiden 5-8-1635 (Hooglandsekerk, get.: Jan Jansz en Lysbeth Pieters).
  Generatie VIII
  INDEX van familienamen
 62. ... JOUVENEAU
  ... Jouveneau tr. met
 63. NN.
  Uit het huwelijk van ... Jouveneau en NN:
  1. Geneve Jouveneau, geb. Mons/Bergen-B (verm.) [kwnr. 67].
  2. Jean Jouveneau, ovl. na 1658 (15-12-1658 doop te Leiden van zijn laatst bekende kind Marguerita).
   Jean Jouveneau tr. 1x met Jenne del Forse, ovl. voor 1651.
   Jean Jouveneau otr./tr. 2x (waals geref.) Leiden 23-8/8-9-1651 (Vrouwekerk) met Odrie Cartinier, ovl. na 1658, eerder ev. Bernaert le Goe.
   • De voornaam is met diverse schrijfwijze tegengekomen: Odrie, Odreu, Audent, Oduruw. Dr. J. van der Schaar, Woordenboek van voornamen,uitg. Het Spectrum, Aula boek - 1981, vermeldt als meest nabije naam onder Adriaan: Odriana, Odriën en ook Adrie, respectievelijk een vrouwelijke, een mannelijke en een gezamenlijke vorm. Gekozen is voor Odrie als zijnde het meest klankverwant aan (het plat uitgesproken) Adrie
   • Getuigen bij het huwelijk van Jean Sjouvenaeu, wedn. Jenne del Forse won. St.Aechtenstraat, en Oduruw Cartiny, wed. Bernaert le Goe won. St.Annenstraat: Christiaen Hocke zijn bekende won. Maredorp en Jenevere Sjouvenaeu, haar toekomende schoonzuster won. St.Annenstraat.
 64. GUILLIAME VAN DEN BERG, ovl. na 1600 (26-5-1600 borg voor zijn zoon Pieter van den Berg bij diens aanvaarding van het poorterschap van Leiden)
  Guilliame van den Berg tr. met
 65. NN
  • Guillaume vanden Berge werd op 8-11-1586 als poorter van Leiden ingeschreven, waarbij Pieter Bevel als borg voor hem optrad<112>. Deze "Pieter Bevele van Ypre es poorter onfangen by burgermeesteren den 5e augusty 1577", met vermelding in de marge "es vande gemeente vuyt Engelant"<113>, waarmee hij een van de eersten was die vanuit Engeland naar Leiden overkwam. Mogelijk kenden Guillaume van den Berg en Pieter Bevele elkaar al vanuit Norwich.
  Uit het huwelijk van Guilliame van den Berg en NN:
  1. Pieter van den Berg, geb. Norwich-E [kwnr. 72].
 66. JAN PASSAVANT, geb. Hondschoote/Hondschote-F (verm.) ca. 1550, saeydrapier, ovl. na 1603 (12-2-1603 getuige bij het 2e huwelijk van zijn zoon Jan Passavant met Annetgen Herrewijns)
  • Jan Passavant, saeydrapier van Hontschote, opten 23 marty [1583] by burgemeesteren ende schepenen volgende de resolutie van die van den gerechte opten 28e decembris voorleden genomen om niet ende zonder eenich recht te betalen tot poorter [van Leiden] angenomen; borge es Jorys Christiaen<114>. Op zijn beurt was Jan Passavant borg voor Jorys Christiaen, saeytrapier van Hontschoten, die eveneens die dag als poorter werd ingeschreven<115>.
  • Omstreeks 30-3-1595 verzochten enige kousenbreiers, waaronder Jan Pass(avant) aan het gerecht te Leiden om de nieuwe uitgevaardigde keur op de door hen aangeduide wijze te wijzigen<116>.
  • In 1602 bezat Jan Passavant é n saaigetouw<117>.
  Jan Passavant tr. met
 67. MAAYKE NN/(PASSAVANT), geb. ca. 1550, begr. Leiden (verm.) 17-11-1602 (Pieterskerk ^Steenschuur)
  • Bij alle huwelijken van zijn zonen werd Jan Passavant als vader en getuige vermeld en bij de huwelijken van haar dochters werd Maayke Passavant als moeder en getuige genoemd. Vermeld is dat Jan Passavant ^Steenschuur op 17-11-1602 is begraven. Op 12-2-1603 was hij echter nog getuige bij het 2e huwelijk van zijn zoon Jan de jonge. Vermoedelijk is zijn vrouw Maayke bedoeld, die op 16-3-1602 nog getuige was bij het huwelijk van haar dochter Adriaentgen, maar bij het huwelijk op 4-12-1604 van haar jongste dochter Marijtgen niet meer als getuige wordt genoemd.
  • M.J. Doorenbos publiceerde in 1986 in eigen uitgave de kwartierstaat Van de Polder-de Cordua. Onder kwnrs. 236+237 worden daarin Jan Passavant en Maayke Passavant als voorouder genoemd. Met "kwst. Polder" wordt naar deze publicatie verwezen<118>.
  • Jan Passavant en Maayken NN worden onder kwnrs. 6100+6101 genoemd in de kwst. Selier (OV-IV).
  Uit het huwelijk van Jan Passavant en Maayke NN/(Passavant):
  1. Pieter Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, kousenverver en -verkoper, begr. Leiden 23-5-1645 (Pieterskerk, ^Breestraat).
   Pieter Passavant otr./tr. Leiden 23-6/16-7-1595 (Pieterskerk) met Jacquelijne Fache, geb. Lille/Rijsel-F, ovl. na 1658, dv. Quinten Fache en Jenne Didier.
   • Pieter Passevan, jm van Hontschoeten, geass. met Jan Passavant zijn vader, % Jacalijne Fache, jd. van Rijssel, geass. met Janneke de Dier haar moeder en Pieronne Fache haar moeije. Op 15-1-1623 werd hun laatst bekende kind te Leiden gedoopt<119>. Onder kwnrs. 118+119 wordt dit echtpaar genoemd in kwst. Polder.
   • Op 4-4-1591 werd Quyntyn Faes/Fache van Ryssele poorter van Leiden, met als getuige Lambrecht Faes zijn zoon. Quinten Faes/Fache en Jenne Didier treden regelmatig op als getuigen bij huwelijken van hun resp. zonen en dochters en als getuigen bij de doop van de kinderen uit deze huwelijken, dikwijls samen met de genoemde Pieronne Fache als moei. Hieruit zijn de ouders van Jacqueline Fache geconcludeerd.
   • In 1628 werd Pieter Passavant genoemd als kousenverver- en verkoper, toen de stad Leiden verordoneerde dat met een heet ijzer allen de kousen geperst moesten worden en geen andere stukken van de neringen<120>.
   • Uit het Aflezingenboek van Leiden (1574-1649): 17-4-1629 - Pieter Passavant, koopman, is opgenomen in een lijst van beheerders van brandblusmiddelen in het bon [=wijk/buurt] Vleeshuis. Naderhand is dat doorgehaald<121>.
   • Op 15-7-1630 werd door Pieter Passavant het huis aan de Hooijgracht verkocht aan Jop Joppensz Damesz gortmaelder<122>.
   • Na het overlijden van Pieter Passavant verkocht de weduwe Jacquelijne Fache op 9-6-1645 het wooonhuis aan de Breestraat<123>. En op 10-6-1658 verkocht zij namens haar dochter Catharina Passavant het huis aan de Zijtgracht-oostzijde<124>.
   • Catharina Passavant woonde in de Breestraat toen zij op 25-9-1641 als jd. van Amsterdam in ondertrouw ging met Dirck Gerritsz van Coesveld, geb. te Vlaardingen, Cleermaker eerder ev. Mayken Schregels, met als getuige haar nicht Jacquemijnthen de Marcou (verm. dv. Jan Marricko en Pasquintgen Passavant). In december 1641 werd door de Pieterskerk attestatie afgegeven om te trouwen in Zoeterwoude.
  2. Andries Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F [kwnr. 74].
  3. Janneken Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. na 1635 (21-6-1635 getuige bij de doop van Jan, kleinzoon van Jan de Vindere en haar zuster Adriaentgen Passavant).
   Janneken Passavant otr. (waals geref.) Leiden 1-1-1599 met Vas Flament, geb. Bondues/Bonduwe-F ("Bonduy bij Rijssele"), zv. Jan Flament, bezat 2 weefgetouwen, en NN, eerder ev. Marie Spiering.
   • Vas<125> Flamen, geb. te Bonduij bij Rijssele weduwnaar, geass. met Pieter Beijt en Oliphier de Bucqus zijn zwager, % Janneken Passavant, jd. van Hontschoten, geass. met Maycken Passavants haar moeder en Jaeckelijne Face haar nicht.
   • Bij zijn eerdere huwelijk op 14-3-1587 te Leiden werd Vaes Flamen bijgestaan door zijn vader Jan Flameng en Pieter Bijts zijn broer. Een paar jaar later werd hij poorter van Leiden: Raes Flamen van Ryssele is opte getuychnisse van Pieter Beyt ende Izaack de Pree (Bondues) by Burgemeesteren tot het poortrecht deser stede behoorlicken eedt heeft gedaen en Pieter Beyt constitueerde hem voorde voors. poorters borge. Actum den 17 july 1591 voor schepenen<126>.
  4. Pasquintgen Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. na 1599.
   Pasquintgen Passavant otr./tr. Leiden 6/27-8-1599 (Pieterskerk) met Jan Marricko, geb. Comines/Komen-F ca. 1565<127>, mutsebrijer, begr. Leiden 20-5-1614 (^Nieuwe Stad, Pieterskerk), eerder ev. Jannetgen du Boijs.
   • Hans Marikau, jm. van Comen in Vlaanderen, geass. met Guilliames Maricou, huwde eerder op 21-1-1589 te Leiden met Jannetgen du Boijs, jd. van Comen, geass. met Francijn du Boijs haar moeder.
   • Jan Marrekau, breyer van Comene is opte getuychenisse van Jan Passavant (Hondschote) ende Guilliames Marrekau, mede breyers, mitsgaders onder de borchtochte van Jan Passavant als poorter deser stede ontfangen. Actum ut supra [=zoals voren aangegeven] 18 februari 1600 voor schepenen<128>.
   • Jan Marricko, geb. te Comen weduwnaar, geass. met Guillame Marricko zijn broeder, % Pasquijntgen Passavan, jd. van Hontschoten, geass. met Maycken Passavant haar moeder en Jacobmijntgen Faessen haar bekende.
   • In relatie met de familie van der Hammen wordt Jan Marrekau/Marricko (vermoedelijke schrijfwijze oorspronkelijk Marcou) in NL-jrg. 1979, kol. 171 nog genoemd als waarschijnlijke schoonzoon van Jan Passavant. In kol. 173 vindt nog een tweede vermelding plaats van Jan Marecou.
  5. Jan Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, saaiwerker, ovl. na 1605 (9-10-1605 getuige bij de doop van Sara, dv. Antoine de Mel en zijn zuster Maijken Passavant).
   Jan Passavant otr./tr. 1x Leiden 26-5/17-6-1601 (Pieterskerk) met Prijntgen van Hansselaar, geb. Gent-B, ovl. voor 1603, dv. ... van Hansselaar en Cathelijke NN/van Hansselaar.
   • Jan Passavant, jm. van Hontschoten saaiwerker, geass. met Jan Passavant zijn vader, % Prijntgen van Hanselaar, jd. van Gent, geass. met Cathelijne Hansselaar haar moeder.
   Jan Passavant otr./tr. 2x Leiden 12-2/2-3-1603 (Pieterskerk) met Annetgen Herrewijns, geb. Hondschoote/Hondschote-F, begr. Leiden 13-9-1624 (huisvr. van Jan Passevant ^Maredorp, Hooglandschekerk), dv. Claas Herrewijn, 29-3-1583 poorter van Leiden,, en NN.
   • Jan Passavant de jonge, geb. te Hontschoten wedn. Prijntgen Hanselaers saaidrapier, geass. met Jan Passavant d'oude zijn vader en Pieter Passavant zijn broeder, % Anneke Herrewijn, jd. van Hontschoten, geass. met Claas Herrewijn haar vader en Tanneke Christiaens haar nicht en Bodijntgen Herrewijns haar moeije.
  6. Adriaentgen Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. na 6-1622.
   Adriaentgen Passavant otr./tr. Leiden 16-3/9-4-1602 (Pieterskerk) met Jan Willemsz de Vindere, geb. Bailleul/Belle-F, twijnder, begr. Delft 28-2-1622 (Oude kerk; als beroep is vermeld thuijnder, vermoedelijk een transcriptiefout), zv. Willem Victors de Vindere, garentwijnder, en Catharina Robbertdr, (mogelijke ouders).
   • Jan de Vindere, jm. van Belle twijnder, geass. met Kaerl Vermoelen en Pieter de Vindere zijn ooms, % Adriaentgen Passavants, jd. van Hontschoten, geass. met Mayken Passavants haar moeder.
   • Jan de Vindere had op 20-5-1604 een woning in de bon Maredorp Rijnzijde gekocht, die hij op 11-5-1611 weer verkocht<129>. Als Jan Willemsz de Vindere, garentwijnder, kocht hij op 10-5-1611 een nieuwe woning aan de zuidzijde van de Bakkersteeg, die nog geen 2 jaar later op 29-3-1613 weer werd verkocht<130>.
   • Mede op grond van het vermelde patroniem is aangehouden dat Jan Willems de Vindere een zoon was van Willem Victors de Vindere, eveneens garentwijnder, die op 3-3-1590 een huis kocht aan de Voldersgracht-oostzijde. Op 5-5-1616 werd dit huis door zijn vrouw Catharijne Robbrechtdr en zijn verder niet genoemde erfgenamen verkocht<131>. Het ouderschap wordt ondersteund doordat Jan de Vindere zeer zeker een zoon Willem Jans de Vinder had die op 8-2-1634 huwde en waarbij Pieter Passavant als zijn oom ^Bredestraat getuige was. Voorts was Jan de Vinder op 16-10-1609 zelf getuige bij het huwelijk van zijn broer Abraham, samen met zijn moeder Cathelijne Vinders. Vermoedelijk is deze laatste vernoemd bij de doop op 17-1-1621 van Colijntgen dv. Jan de Vindere, met als doopgetuige de eerder genoemd Pieter de Vindere.
   • In het Aflezingenboek van Leiden is verder aangetekend: 12-7-1619 - Jan de Vinder heeft een huis, erf, enz. aan de Vliet, dat verkocht zal worden. Schuldeisers worden opgeroepen om zich te melden<132>.
   • Op 6-6-1622 werd Ariaentgen Passavant, ev. Jan de Vindere uitgeschreven naar Delft<133>.
  7. Marijtgen Passavant, geb. Hondschoote/Hondschote-F, ovl. na 1637 (18-1-1637 getuige bij de doop van Maria van den Berg, dv. Pieter van den Berg en haar zuster Adriaentgen Passavant).
   Marijtgen Passavant otr./tr. Leiden 4/18-12-1604 (Hooglandsekerk) met Anthoni de Mel, geb. Brugge-B, koopman ^Amsterdam, begr. Amsterdam 15-6-1635.
   • Anthonie de Mel, jm. van Brugge koopman ^Amsterdam, geass. met Jaecques van Vleuten zijn cozijn, % Marijtgen Passavants, jd. van Hontschoten, geass. met Jaecquemijne Face haar schoonzuster en Jannetgen Passavants haar zuster. Uit dit huwelijk werd op 9-10-1605 als enig bekend kind in de Oudekerk te Amsterdan hun dochter Sara gedoopt, met als getuigen Jan Passavant en Margriet Best
 68. REIJGEER/RIJKERT?
  Reijgeer/Rijkert? NN tr. met
 69. NN.
  Uit het huwelijk van Reijgeer/Rijkert? en NN:
  1. Christijntgen Reijgeers, geb. Hondschoote/Hondschote-F [kwnr. 75].
  2. Maertien Reijgeers, ovl. na 1598 (30-10-1598 getuige bij huwelijk van haar zuster Christijntgen Reijgeers met Andries Passavant).
  3. Jan Reijgeers, ovl. na 1598 (30-10-1598 getuige bij het huwelijk van zijn zuster Christijntgen Reijgeers met Andries Passavant).
 70. JAN PIETERS DOE, schoenmaker, begr. Leiden 30-8-1619 (^Marendorp, Hooglandschekerk)
  Jan Pieters Doe tr. met
 71. NN
  • Bij de volkstelling van 1581 te Leiden is in de Bon Kerkvierendeel vastgelegd: Jan Pietersen Doe, schoenmaker (in de marge: schutter), met zijn huijsvrouw en drie kinderen. Tot het huishouden behoorde de weduwe van Pieter Gerritsen Doe, zijn moeder, met twee kinderen van haar komende en een weeskind<134>.
  • Op 27-5-1599 kocht Jan Pieters Doe een huis aan de Oude Houfstraat, die op 9-5-1606 weer werd doorverkocht<135>.
  • Op 5-5-1595 was Jan Pietersz Doe schutter in het rot van Roelant Jz<136>.
  • De huwelijksdata van zijn kinderen is als leeftijdsvolgorde aangehouden.
  Uit het huwelijk van Jan Pieters Doe en NN:
  1. Cornelis Jans Doe, geb. Leiden, schoenmaker, ovl. Leiden voor 1642.
   • Cornelisz Jansz Doe was op 28-2-1617 schutter in het rot van Verwij en op 19-10-1637 werd hij vermeld bij de perceelsbeschrijving van zijn buurman<137>.
   • In een ongedateerd stuk wordt door de Remonstrantse gemeente bij de magistraat van Leiden een protest ingediend tegen de arrestatie van Cornelisz Jansz Doe, schoenmaker, wegens het bijwonen van een Remonstrantse predikatie te Warmond<138>. Op 2-9-1619 moest Cornelis Doe, burger, inwoner en schoenmaker, voor het gerecht verschijnen wegens deelname aan een verboden vergadering te Warmond, geweldpleging jegens de Drossaart van Rijnland en diens dienaren en wegens wangedrag. Tegen hem werd ophanging en confiscatie van zijn goederen geëist, maar het gerecht oordeelde milder en veroordeelde hem tot 2 jaar verbanning uit Leiden, Rijnland en Haagambacht<139>.
   Cornelis Jans Doe otr./tr. 1x Leiden 1/16-4-1611 (Pieterskerk) met Adriaentgen Willems, ovl. Leiden voor 1616, dv. Willem NN en Aechte Jacobs.
   • Cornelis Jansz Doe, jm. van Leiden schoenmaker, geass. met Jan Pieters Doe zijn vader, % Adriaentgen Willems, jd. van Leiden, geass. met Aechte Jacobs haar moeder.
   Cornelis Jans Doe otr./tr. 2x Leiden 14/29-10-1616 (Pieterskerk) met Neeltgen Sijmonsdr, ovl. Leiden voor 1636.
   • Cornelis Jansz Doe, geb. te Leiden wedn. Aerijaentgen Willemdsr schoenmaker, geass. met Jan Pieter Doe zijn vader % Neeltgen Sijmonondsdr, jd. van Leiden, geass. met Dieuwertje Claesdr haar nicht.
   • Op 23-4-1642 werd door Jan Gerritsen Doe, turfdrager, en Cornelis Aelbrechtsen, wijnverlater<140> in de gravenjacht, het voogdijschap aanvaard over de minderjarige zoon van Cornelis Jans Doe en Neeltgen Simons, beiden zaliger<141>.
   • Gravenjacht is mogelijk een etablissement, maar kon niet verder worden getraceerd.
   Cornelis Jans Doe otr./tr. 3x Leiden 24-9/10-10-1636 (Pieterskerk) met Trijntgen Pancras (van Couwenhoven), ovl. Leiden (verm.) na 1644 (20-11-1644 als Trijntje Banckerts van Couwenhoven getuige bij de doop van Cornelis zv. haar neef Jan Gerrits Doe en Jaepge Fransdr), dv. Pancras Jansz, kleermaker, en Geertgen Ruttensdr, eerder ev. Claes Bouwens Strijer, droogscheerder, daarvoor ev. Thonis Pieters van der Beeck, kleermaker.
   • Cornelis Jansz Doe, wedn. Neeltgen Sijmondsdr schoenmaker ^Vrouwesteech, % Trijntgen Pancras van Couwenhoven, wed. Claes Bouwens Strijer ^Boomgaardsteech, geass. met Luijtgen Henricxs haar toekomstige schoonzuster.
   • Cornelis Jansz Doe, schoenmaker, was in 1625 al in het bezit van het pand Korte Vrouwensteeg, die op 25-6-1643 vanwege de voogdij door zijn weduwe Trijntje Panceas werd verkocht. Gelijktijdig werd ook het in zijn bezit zijnde pand Binnen Vestegracht verkocht <142>.
  2. Gerrijt Jans Doe, geb. Leiden [kwnr. 76].
  3. Aelbert Jans Doe, geb. Leiden, fusteinwerker, begr. Leiden 24-12-1640 (Hooglandsekerk, ^Nieuwe Stadt).
   Aelbert Jans Doe otr./tr. 1x Leiden 29-4/17-5-1616 (Hooglandsekerk) met Apollonia Cornelis, geb. Leiden (verm.), ovl. voor 1626.
   • Aelbert Jansz Doe, jm. van Leiden fusteinwerker, geass. met Jan Pieters Doe zijn vader, % Appolonia Cornelis, jd. van Leiden, geass. met Aeltgen Jans haar moeije.
   • Op 9-3-1620 was Albert Jans Doe, saeijwever, als oom van zijn neef Jan Gerritsz Doe -zoon van zijn overleden broer Gerrit Jans Doe- aanwezig bij de beschrijving van de nalatenschap van diens vader voor de Weeskamer van Leiden<143>.
   Aelbert Jans Doe otr./tr. 2x Leiden 24-7/10-8-1625 (Pieterskerk) met Luijtgen Hendricxdr, geb. Aalsmeer.
   • Aelbert Jansz Doe, wedn. Appolonoa Cornelisdr saaiwerker, % Luijtgen Hendricxdr, jd. van Aelsmeer ^Leiden.
  4. Pieter Jans Doe, geb. Leiden, scheepstimmerman ^Rotterdam.
   Pieter Jans Doe otr./tr. Leiden/Rotterdam 7/23-5-1621 (Pieterskerk) met Barbara Lucasdr Luyten, geb. Rotterdam (verm.), ^Rotterdam.
   • Op 9-3-1620 was Pieter Jans Doe, lijnewever, als oom van zijn neef Jan Gerritsz Doe -zoon van zijn overleden broer Gerrit Jans Doe- aanwezig bij de beschrijving van de nalatenschap van diens vader voor de Weeskamer van Leiden<144>.
   • Ondertrouw 7-5-1621 in Leiden: Pieter Jans Douw, jm. van Leyden scheepstimmerman ^Rotterdam % Barbera Luyten, jd. van Rotterdan. Huwelijk 31-5-1621 in Rotterdam: Pieter Janssoon, jm. van Leyden X Barber Lucas, jd. van Rotterdam ^Westzeedijk.
 72. JAN CORNELISZ, geb. Delft ca. 1565, wielmaker, begr. Leiden 5-11-1601 (Hooglandschekerk, wielmaker ^bij de Wittepoort)
  Jan Cornelisz otr. Delft 8-5-1588 met
 73. MARIJTGEN GERRITS, geb. Leiden (verm.) ca. 1565, begr. Leiden 14-6-1646 (Hooglandschekerk, ev. Joost Simons ^Langegracht)
  • Jan Cornelisz, wyelmaecker ^bij de Haagpoort (te Delft), % Maritge Gerrits, afkomstig uit Leiden ^bij de Wittepoort (te Delft?).
  Marijtgen Gerrits otr./tr. 2x Leiden 14/30-6-1602 (Pieterskerk) met Joost Sijmomsz, geb. Wateringen, raammaker, begr. Leiden 24-6-1662 (Hooglandschekerk, ^Middelstegracht)
  • Joost Symonsz, jm. van Wateringen raammaker, geass. met Lodowije Gerijtsz mandenmaker zijn bekende, % Marijtgen Geryts, wed. Jan Cornelisz van Delft ^Leyden, geass. met Machtelt Cornelis haar moeder.
  • Joost Sijmonsz was op 9-3-1620 als voogd van (stief)kleinzoon Jan Gerritsz Doe aanwezig voor de beschrijving bij de Weeskamer van Leiden van de nalatenschap van diens vader Gerrit Jans Doe<145>.
  Uit het huwelijk van Jan Cornelisz en Marijtgen Gerrits:
  1. Trijntgen Jansdr, geb. Leiden [kwnr. 77].
 74. ENGEL VAN DER HAGE, geb. Antwerpen-B (verm.), koopman, begr. Leiden 30-11-1648 (Hooglandscheherk ^Middelweg)
  Engel van der Hage otr./tr. Leiden 28-5/13-6-1594 (Pieterskerk) met
 75. MARIJTGEN VERELST, ovl. Leiden ca. 2-1-1656 (wed. Engel Verhagen ^bij de 4 Harten begr. in de week van 2-8 januari 1656, PK Bolwerk)

  Middelweg Middelweg, voorheen Middelsteeg,
  waar de familie Van der Hage heeft gewoond.
  Karen van Essen - www.fotoleiden.nl

  • Engel van der Haege, jm. van Antwerpen, geass. met Jacques van der Hage zijn broeder en Pieter van der Hage, % Marijtgen Verelst, jd. van Triert(?), geass. met Proentgen Bruijne en Orrijnge Moisis haar bekenden.
  • Engel Verhagen, koopman, kocht op 12-6-1646 een huis aan de Lange Groenesteeg-zuidzijde, die door de erfgenamen van zijn weduwe Maeytgen Verelst Hagen op 1-6-1656 weer werd verkocht<146>.
  • Engel van der Haege wordt in OV-1973 kws. Werner onder kwnr. 2380 vermeld en wordt daar nog genoemd als vermoedelijke ouder van Daniel Verhagen.
  Uit het huwelijk van Engel van der Hage en Marijtgen Verelst:
  1. Kind van Engel van der Hage, begr. Leiden 17-9-1610 (Hooglandschekerk ^Mierennest).
  2. Kind van Engel van der Hage, ovl. Leiden 28-8-1614 (Hooglanschekerk ^Middelweg).
  3. Kind van Engel van der Hage, begr. Leiden 21-10-1614 (Hooglandschekerk ^Middelweg).
  4. Daniel van der Hage, geb. Haarlem (verm.) [kwnr. 118].
  5. Maertgen Verhage, ovl. Leiden (verm.) na 1661.
   • Als moei van Metgen van der Hage was Maertgen Verhage op 17-7-1656 getuige bij het huwelijk van Metgen Daniels van der Hage met Dirck Leendertsz van der Laan. En op 27-5-1661 was zij getuige bij de doop van Daniel zv. haar neef Engel Daniels van der Hage en Jannetgen Daveroens.
  6. Maeyken van der Hage, ovl. na 1649 (29-10-1649 getuige bij het huwelijk van haar neef Engel Danielse van der Hage en haar stiefdochter Judith Maertensdr).
   Maeyken van der Hage tr. 1x met Cornelis de Wael, ovl. ca. 6-1635.
   • Op 21-5-1636 werden er voogden benoemd over Maria 31/2 jaar, nagelaten weeskind van Cornelis de Wael saaidrapier, gewonnen bij Maeycken Verhagen<147>.
   • Cornelis de Wale was oorspronkelijk eigenaar van een pand aan de Langegracht, dat op 10-9-1636 door Mayken van der Hage tbv. de voogdijraad als onderpand werd ingebracht<148>.
   Maeyken van der Hage otr./tr. 2x Leiden 24-1/12-2-1636 (Pieterskerk) met Maerten Hendricksz, fusteinwerker, begr. Leiden 20-7-1649 (Hooglandschekerk, ^Oude Vest), eerder ev. Jacqumijnten van Baviere.
   • Uit het 1e huwelijk van Maeycken van der Hage werd op 14-1-1621 het enig bekende kind Cornelis gedoopt, met als vader Cornelis Cornelisz de Wale en als getuigen Maerten Hendricx (haar latere 2e echtgenoot?) en Amerijntgen Dorothee Michiels.
   • Maerten Henricxz, wedn. Jacquemijntgen van Baviere, fusteinwerker ^Oude Vest, geass. met Christiaen van Heule zijn neef ^Haarlemstraat, % Maeycken Verhage, 28 weken wed. van Cornelis de Wael ^Langgracht bij de Santstraat [=Santhouck?], geass. met Maeijcken Verhagen [=Marijtgen Verelst?] haar moeder ^Middelwech.
   • Aangehouden is dat Maeyken Verhagen een dochter is van Engel van der Hage en Marijtgen Verelst. Aannemelijk is dat voor de moeder de mansnaam is gebezigd, met Maeijcken als gebruikelijk synoniem van Maria/Marietgen. Bovendien werd haar 1e zoon uit haar 2e huwelijk op 3-9-1637 gedoopt met een dubbele naam: Hendric Engel, kennelijk naar beide grootvaders. Haar overige kinderen kregen een enkele naam, waarvan het laatst bekende kind Pieter op 11-7-1645 te Leiden werd gedoopt.
 76. MATHEUS KARBOCH, bierbrouwer te Gennep, ovl. Gennep (verm.) voor 1626
  Matheus Karboch tr. met
 77. METTE ELDERING, ovl. Gennep (verm.) voor 1626
  • In akte betreffende de verkoop van een pand aan het Marktveld te Gouda dd. 6-3-1626 worden genoemd: Trijntje Matheusdr, wed. van wijlen Pieter Jans van Meij, Jasper Matheus Karboch, Aeltgen Matheus en Henrick Matheus Karbach, alle kinderen van Matheus Karbach in zijn leven brouwer binnen de stad Gennep<149>.
  • Hendrick Mattheus, geboren te Gennep in het land van Kleef, en Jasper Matheus worden ieder in aktes dd. 7-12-1630, resp. 14-2-1631 genoemd als zonen van Mattheus Karboch en Mette Eldering, beiden zaliger<150>. Vermoedelijk zijn alle bekende kinderen te Gennep geboren. Als leeftijdsvolgorde is de volgorde in de verkoopakte aangehouden. Hoe zij in Gouda zijn beland is (nog?) niet achterhaald.
  Uit het huwelijk van Matheus Karboch en Mette Eldering:
  1. Trijntgen Mattheusdr Karboch, geb. Gennep (verm.) [kwnr. 119].
  2. Jasper Mattheus Karboch, geb. Gennep (verm.), schoenmaker, herbergier, ovl. Gouda ca. 1-1650.
   Jasper Mattheus Karboch tr. ca. 1625 met Neeltje Willems, ovl. na 1650.
   • Jasper Matheus Karboch huwde vermoedelijk in 1625 met Neeltje Willems, want op 1-6-1626 werd hun zoon Matheeus te Gouda gedoopt, overigens zonder vermelding van getuigen. Op 23-4-1627 werd Jasper Mateussz, schoemaecker van Genip ingeschreven als poorter van Gouda. Zijn borg was Frans Jansz, smit<151>.
   • Jasper Matheus Karboch, in een akte dd. 16-6-1648 als herbergier genoemd, liet op 9-8-1649 zijn testament opstellen<152>. Na zijn overlijden huwde zijn vrouw Neeltje Willems op 25-9/11-10-1650 voor het Gerecht te Gouda met de weduwnaar Pieter Maartens (van de Vrijehouff) uit Gouda.
  3. Aeltgen Mattheus Karboch, geb. Gennep (verm.), ovl. Leiden (verm.) na 1667 (6-2-1667 getuige bij de doop van Johannes zv. Dirck Leendertsz van der Laen en haar nicht Metgen Daniels van der Hage, samen met haar verm. zuster Adriaentie Matheusdr).
  4. Hendrick Mattheus Karboch, geb. Gennep (verm.), ovl. Gouda (verm.) na 1630.
   • Hendrick Matheusz Karbach liet op 7-12-1630 een notariele verklaring opstellen. (SAHM, Not.Archief Gouda, inv.nr. 131, fol. 228)
  5. Adriaentie Mattheusdr Korbach, ovl. Leiden (verm.) na 1667 (6-2-1667 samen met haar verm. zuster Aeltgen Mattheus getuige bij de doop van Johannes zv. Dirck Leendertsz van der Laen en haar verm. nicht Metgen Daniels van der Hage).
  Generatie IX
  INDEX van familienamen
 78. PIETER GERRITSZ DOE, drapier, ovl. Leiden tussen 7-1574 en 11-1574
  Pieter Gerritsz Doe tr. met
 79. NN, ovl. Leiden na 1581
  • In het Waarboek van Leiden werd op 21-8-1562 van Pieter Gerrits Doe, drapenier, vermeld dat zijn huis een achter belending bezat aan de Middelweg<153>. Tijdens het beleg in 1574 werd bij de volkstelling te Leiden omstreeks juli(?) in Bon 11 (Kerkvierendeel) vastgelegd dat Pieter Gerritsz Due woonde aan de Hoeigraft en het huishouden uit 6 personen bestond<154>.
  • In de Thesauries-rekening 1574 van de stad Leiden is -onder de Ontvangsten van de stad betreffende de textielindustrie, periode 11-11-1573 tot 11-11-1574- genoemd: "Pieter Gerritsz Doe, gestelt zijnde tot den opheve ende innegaderinge van den impost opte bayen, werpen, voerlaeckenen ende diergelycke soorten van laickenen, ..." en vervolgens "... van Anthonis Fransz die tooten opheve van de voorgaende impost naer des voors. Pieter Gherritzoons overlijden in zijne plaetze es gestelt"<155>.
  • Bij de volkstelling te Leiden van 1581 werd van de wed. Pieter Gerritsen Doe vermeld dat zij bij haar zoon Jan Pietersen Doe inwoonde.
  Uit het huwelijk van Pieter Gerritsz Doe en NN:
  1. Jan Pieters Doe [kwnr. 152].
  2. Wijnant Pieters Doe, geb. Leiden ca. 1565, linnenwever, ovl. na 1588.
   Wijnant Pieters Doe otr./tr. Leiden 3/18-6-1588 (Pieterskerk) met Lijsbeth Cornelisdr, geb. Leiden, ovl. na 1588.
   • Wijnert Pieters Doe, jm. van Leiden lindewever, geass. met Jan Pieterse Doe zijn broer, % Lijsbeth Cornelisdr, jd. van Leiden, geass. met Aeltgen Jansdr haar schoonzuster.
   • Op 5-5-1595 is aangegeven dat Wijnant Pietersz, linnenwever, schutter was in het rot van Van Bancken<156>
   • Wijnant Pieters Doe bezat omstreeks 1602 twee getouwen voor het weven van linnen<157>.
 80. GERRIT NN
  Gerrit NN tr. met
 81. MACHTELT CORNELIS, ovl. na 1602.
  Uit het huwelijk van Gerrit NN en Machtelt Cornelis:
  1. Marijtgen Gerrits, geb. Leiden (verm.) ca. 1565 [kwnr. 155].
 82. ... VAN DER HAGE
  ... van der Hage tr. met
 83. MARIJTGEN WILLEMS, ovl. na 1606 (5-1-1606 getuige bij het 2e huwelijk van haar zoon Jacques van der Hage)
  • De ouders van Engel van der Hage zijn uit Ieperen afkomstig en zijn met hun kinderen vermoedelijk naar Antwerpen gevlucht waar hun zoon Engel geboren is. Later zullen zij waarschijnlijk naar Engeland zijn overgestoken, waarna in ieder geval de bekende kinderen zich omstreeks 1590 in Leiden heben gevestigd.
  Uit het huwelijk van ... van der Hage en Marijtgen Willems:
  1. Jacques van der Hage, geb. Ieper-B, kleermaker, wever?, ovl. Leiden voor 9-1613.
   • Jaecques vander Haghe van IJperen in Vlaenderen is opte getuychenisse van Cornelis Aeryaenszone ende Jan de Haes (Gent) cleermacker by Burgemeesteren tot het poortrecht dezer stede ontfangen aen wiens handen hy den behoorlicken eedt heeft gedaen ende is Jan de Haes borge voorden voors. poorter. Actum dezen 4e february 1591 voor schepenen<158>.
   • Jacob van der Hage huurde op 17-12-1592 het 20e baairaam in de 6e "streec" om zijn weefsels op te hangen en in 1602 is opgetekend dat hij 1 saaigetouw bezat<159>.
   Jacques van der Hage tr. 1x Norwich-E (verm.) met Annetgen de Clerck, ovl. Leiden (verm.) voor 1606.
   • Uit het huwelijk van Jacques en Annetgen de Clerck zijn de volgende drie dochters bekend, waaruit aangenomen is dat dit echtpaar vermoedelijk in Norwich is getrouwd:
   • -Maria van der Haghe, jd. van Noorwitz in Engeland % Leiden 9-7-1610 Andries Baldemaer, jm. van Brugge saaiwerker. Get. voor haar: Jeacques van der Haghe haar vader, Josijna van Keulen haar moeije en Trijntjen de Potter haar bekende, voor hem: Jan Baldemaer zijn vader en Jacques van der Haghe zijn bekende.
   • -Susanna van der Haghe, jd. van Leiden % Leiden 8-2-1613 Jacob Meus, jm. van Leiden saaiwerker. Get. voor haar: Jacques en Margriete van der Haghe [=Margriete van Roijen] haar ouders; voor hem: Jacques van der Haghe, Marytgen Meus zijn moeder en Marcus Crauwel zijn oom.
   • -Lijsbeth van der Haghe, jd. van Leiden % Leiden 4-7-1618 Pieter van Oucke [=van Hoeken], jm. van Leiden twijnder. Get. voor haar: Susanna van der Haghe haar zuster; voor hem: Willem van Oucke zijn vader en Daniel van Oucke zijn broeder. Dit echtpaar is regelmatig samen, maar ook afzonderlijk getuige bij de doop van kinderen van haar neef Daniel Engelsz en voor zover achterhaald de laatste maal in 1644 bij de doop van Elisabeth Hendricz, dv. haar nicht Maeycke van der Hage
   Jacques van der Hage otr./tr. 2x Leiden 5/31-1-1606 (Hooglandsekerk) met Margriete van Roijen, geb. Ieper-B, ovl. Leiden voor 3-1638, dv. Jan van Roijen en Jacobmijntgen Pauws.
   • Jacques van der Hage, geb. te IJperen kleermaker wedn. Annetgen de Clerck, geass. met Marijtgen Willems zijn moeder, % Margriete van Royen, geb. te IJperen, geass. met Jan van Royen haar vader en Jacobmijntgen Pauws haar moeder.
   • Jacques van der Hagen, kleermaker, had op 29-4-1598 het pand Korenburgsteeg-zuidzijde gekocht, dat na zijn overlijden door zijn weduwe Margriete van Rooijen op 18-9-1613 als onderpand werd ingebracht voor 3 minderjarige voorkinderen bij zijn eerste huisvrouw. Op 23-3-1638 werden door de erfgenamen van Jacques van der Hagen en Margriete van Rooyen het pand doorverkocht<160>.
  2. Pieter van der Hage, geb. Ieper-B, begr. Leiden 21-7-1615 (verm. begraving ^Hooglandsekerkhof, Hooglandschekerk).
   • Pieter vander Haghe van Ypre is opte getuychnisse van Charles Trion (Ieper) wonende in de Pieterskercksteeg en de Jaques van der Haghe (Ieper) wonende in de Bredestrate by Burgermeesteren tot het poortrecht dezer stede ontfangen aen wiens handen hy den behoorlicken eedt heeft gespresteert ende voors. Jaecques vander Haghen constitueerde hem voorde voors. poorter borge. Actum den 18e decembris 1592 voor schepenen<161>.
   • Pieter van der Hage wordt op 28-5-1594 genoemd als getuige bij het huwelijk te Leiden van Engel van der Hage en Marijtgen Verelst, waarbij Jacques van der Hage met name als broeder-getuige is vermeld. Aangenomen is dat Pieter van der Hage eveneens een broer was van de genoemde Engel en Jacques van der Hage.
  3. Engel van der Hage, geb. Antwerpen-B (verm.) [kwnr. 236].

  TOP


  NOTEN:
  1. GAR, Michel Ball, Liste Civic 1811, gedateerd 17 januari 2001
  2. Zie Ned.Patriciaat jrg. 1962 blz. 124-126
  3. Dienstbodenregisters nrs. 9 en 15
  4. GBG-familieadvertenties
  5. GBG-familieadvertenties
  6. GAR, Politiearchief-inv.nr. 1734, dagorder 22 januari 1867, nr. 11 en inv.nr. 1853, volgnr. 8
  7. Volgens van Dale: kunstdraaier = ambachtsman die allerlei fijne, kunstige voorwerpen vervaardigt uit ivoor, palmhout, enz
  8. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506, inv.nr. 2541, fol 45
  9. RAL, Archief Kerkenraad Nederlands Hervormde Gemeente Leiden, afd. 100-107 en 1001a-c - Attestatieboek (vertrekkenden) - deel 4, blz. 349
  10. RAL, Archief Nederlands Hervormde Gemeente te Leiden, inv.nr. 594 - Akten van cautie voor bedeelden naar andere gemeente 1732-1785, resp. dd. 20 juni 1774 en 20 oktober 1774. Met betrekking tot de eerst genoemde akte is oorspronkelijk aangegeven dat zij naar Alphen vertrokken waren, maar dat is doorgehaald en aangevuld met Aarlanderveen. Noch in Aarlanderveen, noch in Alphen is hierover verdere informatie achterhaald.
  10a. A.J. van der AA, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, Aarlanderveense Rijnbuurt, blz.30)
  11. RAL, Archief Nr. 518 - Inventaris van het archief van de Weeskamer te Leiden, 1343/1437 - 1860/1866: inv.nr. 2.6 - Afzonderlijke boedels, op persoonsnaam geordend: nrs. 3296 a, b en c.(Maria van der Post, wed. Jan van Tol.
  12. RAL, ora Leiden, inv.nr. 50 - Schuldboeken en curatele, deel GG fol. 51
  13. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506 - notaris Jan Buijk, inv.nr. 1857 akte nr. 35
  14. RAL, ora Leiden, Schuldboeken en curatele, inv.nr. 50GG - fol. 51
  15. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506, inv.nr. 1857, akte nr. 35
  16. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6626 - bonboek Over 't Hof, fol.445
  17. GA s-Gravenhage, ona archiefnr. 372 - notaris Jan Nolet, inv.nr. 3406 akte nr. 272
  18. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussiën deel QQ fol. 174v
  19. RAL, ona-Leiden archief nr. 506 - notaris Jan van de Broek, inv.nr. 2411 akte nr. 30
  20. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussi‰n deel QQ fol. 187v
  21. RAL, ona-Leiden archief nr. 506 - notaris Jan van de Broek, inv.nr. 2411 akte nr. 31
  22. RAL, ona-Leiden archief nr. 506 - notaris Hermanus van Waalswijck, inv.nr.1781 akte nr. 4
  23. RAL, Leiden - Liste Civique 1811
  24. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506 - notaris Hendrick Isacq Kreet, inv.nr. 1925, fol. 313.
  25. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussiën deel OO fol. 11v
  26. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6615, bonboek Zuid-Rapenburg, fol. 352
  27. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6615 - bonboek Over 't Hof, fol. 444v en Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1766-1767, fol. 74
  28. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6612 - bonboek Vleeshuis, fol. 238
  29. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, resp. inv.nr. 6615 - bonboek Zuid-Rapenburg, fol. 352 en inv.nr. 6613 - bonboek Over 't Hof, fol 444v
  30. RAL, Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1782-1783, fol. 171
  31. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506, inv.nr. 1924, fol. 36 en 37
  32. RAL, Recht.Arch. Leiden, inv.nr. 86 - Deel DD, akte 144. DAS- en reisnr. 2986.5
  33. RAL, Weeskamer Seclusiën d. 8-11-1730, deel AA, fol. 127
  34. RAL, Recht.Arch. Leiden - deel AA, akten 38 en 39
  35. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussiën deel AA fol. 127
  36. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506, inv.nr. 1925, fol. 313
  37. RAL, ora Leiden, Schuldboek van Curatele 1597-1806, inv.nr. 50HH - fol. 104
  38. RAL, Leiden borgbrief nr. 1494
  39. RAL, ona-Leiden, archief nr 506 - notaris Frans van Stipriaan, inv. nr. 2593, fol. 11.
  40. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussiën deel AAA fol. 35v
  41. RAL, Archief Kerkenraad Nederlands Hervormde Gemeente Leiden, afd. 100-107 en 1001a - Attestatieboek (vertrekkenden) deel 2, blz. 60
  42. GenLias
  43. RAL, ona Leiden, archief nr. 506 - notaris Frans van Stipriaan Jacobszoon, inv.nr 1857 fol. 11
  44. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6635 - bonboek Zuid Rijnevest fol 18 en Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1801-1803, fol. 188
  45. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel HH, akte 123
  46. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506 - notaris Jan Pietersz Ingeneger, inv.nr. 2589, fol. 60a
  47. RAL, attestatie-boek Leiden
  48. RAL, ora Leiden, inv.nr.86 - Minuten van Civiele zaken, Deel TT akte 73. // DAS-nr. 4253.2
  49. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6617 - bonboek Noord Rijnevest, fol. 224v
  50. RAL, toeg. 508 inventaris ora Leiden inv.nr. 47 NN - sept. 1707-april 1709
  51. RAL, ora Leiden, inv.nr. 50 - Schuldboek van Curatele 1597-1806, deel AA fol. 294
  52. In het GA. te Amsterdam is in de lidmatenregisters geen binnenkomst gevonden.
  53. RAL. archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel N, fol. 63v
  54. RAL, Catalogus Archief Nederlands Hervormde Gemeente te Leiden, inv.nr. 594 - Akten van cautie voor bedeelden naar andere gemeente 1732-1785, dd. 28 september 1750.
  55. RAL:, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek, deel N fol. 128
  56. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - deel JJ, fol. 59; DAS- en reisnummer 3316,1
  57. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 deel Q, akte 86
  58. RAL archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel G, fol. 55v
  59. VRAAG: Datum Correct?
  60. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86, akte 122 uit deel M, akten 113, 114 en 122 met gezamenlijke einddatering 20-11-1706
  61. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86, akte 114 uit deel M, akten 113, 114 en 122 met gezamenlijke einddatering 20-11-1706
  62. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86, akte 113 uit deel M, akten 113, 114 en 122 met gezamenlijke einddatering 20-11-1706
  63. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel I fol. 175
  64. Te Alphen aan de Rijn was op 2-7-1662 attestatie afgegeven voor Willem Groet, weduwe van Susanna de Wolf wonende tot Warmont, en Aeltgen Cornelisdr. jd. woonende mede aldaar, om te trouwen in Leiden, welk huwelijk op 4-7-1662 plaats vond. Aanvankelijk werd verondersteld dat deze Willem de Groet/Groot de stamvader was van het Leidse geslacht de Groot. Uit informatie van Maarten van der Tas -opmaker van het dubbelnummer van Ons Voorgeslacht juli/augustus, jrg. 2008- bleek echter dat deze Willem de Groet uit Warmond een voorouder van hem is en aantoonbaar Willem de Graat heette en die te Warmond leefde, daar al zijn kinderen kreeg en stierf in 1687.
  65. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6616 - bonboek Nieuwemare, fol. 10v
  66. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6628 - bonboek Nieuwemare, fol. 337v
  67. RAL, ora. Leiden, inv.nr. 86 - Deel AA, akte 50. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlands Hervormde Predikanten tot 1816; eigen uitgave Dordrecht - 1996
  68. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6635 - bonboek Zuid Rijnevest, fol. 184v
  69. (RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6626 - bonboek Overmare Rijnzijde, fol. 373 en Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1731-1732, fol. 73
  70. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel L, akte 219. DAS-nr. 1891.3
  71. RAL, ora Leiden, Schuldboeken van Curatele, inv.nr. 50LL - fol. 111
  72. RAL, trouwboek Leiden, deel Z - fol. 206vo.
  73. RAL archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel M, fol. 94
  74. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel JJ, fol 59
  75. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek - deel N, fol. 63v
  76. inv.nr. 14449, kamer Hoorn
  77. DAS- en reisnr. 3498.1
  78. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel KK, akte 124
  79. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506 - notaris Johannes Blocqau, inv.nr. 1527 akte nr. 14.
  80. RAL, ona-Leiden, archief nr. 506 - notaris Johannes Blocqau, inv.nr. 1527, akte nr. 126. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr 142- Seclussiën, deel M fol. 180v.
  81. RAL-bon Westmaredorp f.378v
  82. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel l fol. 28
  83. http://www.mijnstambomen.nl/leiden/zangeres.htm
  84. Posthumus, Bronnen IV, blz. 322 nr. 281
  85. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel D fol. 247
  86. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6616 - bonboek Noord-Rapenburg, fol. 163, 163v, 168v en 190
  87. RAL. ora Leiden, inv.nr. 50 - Schuldboeken van Curatele, deel V fol. 122.
  88. RAL. archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel F fol. 273
  89. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel B, akte 71
  90. RAL, ora Leiden, inv.nr. 86 - Deel B, akte 105
  91. Frederik Pootjes - Vlissingen, januari 2003
  92. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel K fol. 54
  93. RAL, Archief Kerkenraad Nederlands Hervormde Gemeente Leiden, afd. 100-107 en 1001a- Attestatieboek (vertrekkenden) - deel 4, blz. 80
  94. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel G fol. 99v
  95. Posthumus, Bronnen III, blz. 280 nr. 161
  96. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6635 - bonboek Zuid-Rijnevest fol. 47v en Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1765-1766, fol. 201
  97. French Church Threadneedle street London. Uitg. The Huguenot Society of London - 1899
  98. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel I fol. 292v
  99. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel F fol. 196
  100. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6629 bonboek Hoge Morsch, fol. 400
  101. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz. 399
  102. Posthumus, Bronnen III, blz. 710 nr. 362
  103. J. Desreumaux - Leidens Weg Op, blz. 391
  104. Het huwelijk tussen "Pieter van der Berch of Norwich in England and Jacomijne Jacobs of Hontscote in Flanders, widow of Jacob Seys" is eveneens vermeld in "The Pilgrims and other People from the British Isles in Leiden (1576-1640)", compiled by Johanna W. Tamel, blz. 42. Uig.: The Mansk-Svenska Publishing Company LTD, Isle of Man - 1989. In deze uitgave is een uitgebreid overzicht opgenomen van personen die vanuit Engeland naar Leiden zijn overgekomen en niet alleen "the Pilgrims".
  105. Postumus: Bronnen III, blz. 291 nr. 213: Beschrijving van de weefgetouwen der saainering en hun eigenaren na 18-2-1602
  106. Gem. Archief Delft, inv.nr. 7
  107. RAL, Aflezingenboek Leiden, nr. G-297
  108. RAL, Grote Bewijzenboek Leiden, deel F, fol. 47v
  109. RAL, bonboek Marendorp Rijnzijde, fol 535.
  110. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6617 - bonboek Oost Nieuwland fol. 63v en 100v
  111. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv. nr. 6628 - bonboek Nieuwmarem, fol. 296v
  112. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz. 399
  113. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz. 232
  114. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz. 211
  115. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz. 185
  116. Posthumus, Bronnen III, blz. 735 nr. 447
  117. Postumus, Bronnen III, blz. 291 nr. 213: Beschrijving van de weefgetouwen der saainering en hun eigenaren na 18-2-1602
  118. Aanwezig in CBG - Den Haag
  119.
  Passavant-Bƒle In de Nederlandsche Leeuw, jrg. 1934, kol. 254 is door A. Calkoen te Amersfoort de volgende vraag gesteld: Welk wapen voerde Hester Passavant, geb. Juni 1606, begr. Walenkerk Leiden 24 Dec. 1669, dochter van Pieter Passavant, van Hondschoote, en van Jacqueline Fache, van Rijssel? Zij tr. Leiden na 24 Juli 1632 Abraham Muyssart, geb. 16 April 1606, begr. Walenkerk Leiden 8 Nov. 1676. Het bij Rietstap mede-gedeelde is bekend (einde citaat). Deze vraag heeft geen antwoord opgeleverd.
  In J.B. Rietsap - Armorial Gén ral, editie 1884-1887 is daar het volgende over opgenomen:.
  Passavant-Bâle [nabij Auxerre, departement Yonne] orig. de Bourg. Parti d'or et de gueles.; et un homme issant, de profil, habillé. de l'un en l'autre, mouvant d'un tertre de sin., brochant sur le parti et portant sur son paule une pique d'argent, houppée de gueles. Cimier (=helmteken): l'homme, issant. Lambrequin (=helmkleed): d'or et de gueles.
  120. Postumus: Bronnen IV, blz. 398 nr. 398
  121. RAL, Stadsarchief 1575-1816, inv.nrs 19 - Aflezingenboek deel I, fol 5
  122. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6620 - bonboek Kerkvierendeel, fol. 236
  123. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6612 - bonboek Vleeshuis, fol. 185v
  124. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6617 - bonboek Oost-Nieuwland, fol. 382
  125. J. van der Schaar: verkorting van Vastert
  126. J. Desreumaux, Leidens Weg Op, blz.269
  127. "Comene", thans een dubbel-plaats op de frans-belgische grens
  128. Desreumaux, Leidens weg op, blz. 117
  129. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6621 - bonboek Mardorp Rijnzijde, fol. 527
  130. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6615 -bonboek Zuid Rapenburg, fol.256
  131. RAL,Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6611 - bonboek Wolhuis, fol. 145
  132. RAL, Aflezingenboek Leiden (1574-1649) - Deel G, fol. 361
  133. RAL, Attestatieboek Leiden, vertrokken personen
  134. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 1289, Volkstelling Leiden 1581, fol. 176v.
  135. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6617 - bonboek Oost-Nieuwland, fol. 452
  136. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, iv.nr. 16 - Aflezingboek, fol. F-95v
  137. RAL, Aflezingboek Leiden, resp. nr. G-34 en nr. K-169v
  138. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 3465
  139. H.M. van den Heuvel, de Criminele vonnisboeken van Leiden 1533- 1811: register RA3 - nr. 9, fol. 41
  140. Carl Denig, Van bakschipper tot zwikker, Gids van historische beroepen, uitg.: Uitgeverij Matrijs Utrecht maart 2006, geeft twee betekenissen van wijnverlater, blz. 115: -1: Beëdigd beambte die, opdat de verschuldigde belasting bepaald kan worden, de wijn van het ene vat in het andere vat overtapt. Hij neemt wijn in ontvangst en levert ze af. Hij heeft het recht om wijnen te versnijden, dat wil zeggen verschillende soorten te mengen. -2: Bij uitbreiding wijnverkoper.
  141. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel D fol. 247
  142. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6626 - bonboek Overmare Rijnzijde, fol. 44 en resp. inv.nr. 6628 - bonboek Nieuwmaren, fol. 303v. (NOOT: fiche slecht leesbaar door bewogen opname)
  143. RAL, Grote Bewijzenboek Leiden - deel F, fol. 47v
  144. RAL, Grote Bewijzenboek Leiden - deel F, fol. 47v
  145. RAL, Weeskamerarchief Leiden, inv.nr. 2 - Grote Bewijzenboek Leiden - deel F, fol. 47v
  146. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6621 - bonboek Gansoorde fol. 369v
  147. RAL, archief Weeskamer Leiden, inv.nr. 106 - Voogdijboek deel D fol. 130v.
  148. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6630 - bonboek Zijloord, fol. 172v.
  149. SAHM, Not.Archief Gouda-inv.nr. 139-I. fol. 168
  150. SAHM, Not.Archief Gouda-inv.nr. 131, fol. 228, resp. inv.nr. 132, fol. 24v
  151. SAHM, Poorterboek Gouda, fol. 124vo
  152. SAHM, Not.Archief Gouda-inv.nr. 263, fol. 150, resp. inv.nr. 264, fol. 157
  153. RAL, Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1637-1639, fol. 107v
  154. D.E.H. de Boer en R.C.J. van Maanen: De volkstelling van 1574 - Leiden ten tijde van het beleg, blz. 90. Uitg.: Rijksuniversiteit te Leiden - MCMLXXXVI/1986
  155. Mr. N.W. Posthumus: Bronnen tot de Geschiedenis van de Leidsche textielnijverheid. Vijfdelige uitgave in de serie Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Uitg.: Martinus Nijhof 's-Gravenhage - 1912/1922 (in de volgende bronnen verkort aangegeven als Posthumus - Bronnen), deel III, blz. 3
  156. RAL, Aflezingenboek Leiden 1574-1649, Deel F, fol. 103
  157. Posthumus, Bronnenboek III, blz. 690 nr. 347: Beschrijving van de weefgetouwen der linnenweverij en hunne eigenaars na 18-2-1602
  158. Desreumaux - Leidens weg Op, blz. 238
  159. Postuma - Bronnen deel III, resp. blz. 541 noot 1 en blz. 291 nr. 213
  160. RAL, Stadsarchief Leiden 1574-1816, inv.nr. 6611 - bonboek Wanthuis, fol. 26 en Rechtelijk Archief Leiden 1560-1811, inv.nr. 67 - Waarboek 1637-1639, fol. 222/223
  161. Desreumaux - Leidens Weg Op, blz. 238

TOP


FAMILIENAMEN in de kwartierstaat Johanna Maria Willemse
Koppeling naar de eerst voorkomende kwartierouder, mogelijk meerdere takken.


BAELDENS
BERG
CIVIEL
CORNELIS
CORNELISDR
DIESENDONK
DOE
ELDERING
FRANSDR
GENT
GERRITS
GROOT
HAGE
HEMMERS
HUIJSVESTINGH
JACOBS
JANS
JANSDR
JOUVENEAU
KARBOCH
LAAN
MARETS
MARTIJN
NN/PASSAVANT
PASSAVANT
PIETERSDR
REIJGEERS
SAER
SOIN
VERBURG
VERELST
VOLCKERTS
WILLEMS
WILLEMSE
.
.

TOP


©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.