Wijzigingen, aanvullingen en bronverwijzingen

www.vicpoolen.nl

Wilt U naar aanleiding van Uw bezoek aan deze GenealogieSite reageren, dan houden wij ons daarvoor aanbevolen. Aanvullingen en/of correcties op de getoonde bestanden zijn welkom en misschien kunnen wij helpen met aanvullende gegevens. Ons email adres is mail@vicpoolen.nl.


 • De wapenschilden die in deze site zijn opgenomen zijn ontleend aan de website over Nederlandse Overheidswapens.
 • De getoonde bestanden zijn gegenereerd door GensData/90, versie 1.60 en vervolgens bewerkt met zelf geschreven programma's in QuickBasic.
 • Door overnamen uit publicaties of andere bronnen kunnen foutieve vermeldingen zijn ingeslopen. Niet alle bronnen zijn (nog?) gecontroleerd.
 • Indien niet vermeld, betreffen de doop- en huwelijksgegevens die van de Nederduits Gereformeerde kerk, de voorganger van de Nederlands Hervormde kerk, thans opgegaan in de Protestantse Kerk van Nederland.
|TOP|

Wijzigingen

In februari 1999 is deze GenealogieSite op het internet geplaatst, waarna diverse aanpassingen, aanvullingen en correcties hebben plaatsgevonden. Bij elke kwartierstaat is de laatste wijzigingsdatum aangegeven en zijn de belangrijkste aanpassingen hieronder vermeld.

 • Wijzigingen 8 mei 2012:
 • Wijzigingen 29 augustus 2011:
  • In april 2011 verscheen de CD DTB Westland, uitgegeven door de Studiegroep Genealogie "Westland". De CD bevat de gegevens uit de Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters van het Westland, inclusief die van Loosduinen (thans gemeente Den Haag). De deelkwartierstaat van Anna Reijnart is aan de hand van deze gegevens gecorrigeerd en aangevuld.
 • Wijzigingen 2 januari 2010:
  • Een definitieve opzet van de GenealogieSite is op het internet geplaatst. Het onderdeel deelkwartieren is uitgebreid met een aantal familietakken van de kwartierstaat van #1-Willem Hendricus Poolen, waarvan de bronnen zijn ontleend aan diverse publicaties en webpagina's.
 • Wijzigingen 3 september 2008:
  • Toegevoegd zijn in HTML de nu uitgebreide kwartierstaat van Johanna Maria Willemse en de uitgebreide inleiding op deze kwartierstaat, en die eerder in beknopte vorm zijn gepubliceerd in het juli/augustusnummer 2008 van Ons Voorgeslacht 63e jaargang.
 • Wijzigingen 1 juli 2008:
  • Per 1 juli 2008 is onze GenealogieSite onder de eigen domeinnaam "www.vicpolen.nl" op het internet bereikbaar. Enige tekstuele- en cosmetische-aanpassingen zullen in de loop van de tijd nog plaatsvinden. Nieuw is het onderdeel Deelkwartieren, waarin toelichting op fragment kwartierstaten in een uitgewerkte vorm met kinderen.
  • De uitgewerkte kwartierstaat van #21-Anna Reijnart uit de kwartierstaat Poolen-Koster is aan de website toegevoegd.
 • Wijzigingen 27 april 2008:
  • Dank zij Marcel Kusse kon in de kwartierstaat v.Hanegem-Gijsels bij #62-Jozias Hoste diens stamreeks worden uitgebreid en een koppeling met de kwartierstaat Kusse worden gelegd, zoals die in de kwartierstaat v.Houte-Cambier bij de vorige wijzigingsdatum is ingebracht
 • Wijzigingen 29 maart 2008:
  • In de kwartierstaat Poolen-Koster zijn de kwartieren van #21-Anna Reijnart verder uitgewerkt en aanmerkelijk uitgebreid. Met dank aan Jos Bruggeling voor de gegevens die ik kon overnemen van de website van de familie Bruggeling waardoor ik met aanvullend onderzoek in het Gemeentearchief in Den Haag voor #169-Maria Pieterse Bruggeling een aansluiting tot stand kon brengen met het Belgische geslacht Bruggelincx. Voorts mijn dank aan de leden van de Studiegroep Genealogie "Westland" voor hun ondersteuning bij het zoeken naar de overige familieleden in het Westland.
  • Met gegevens van de kwartierstaat Manhave van Fokke Zwaan heb ik in de kwartierstaat v.Houte-Cambier aan #144-Andries Manhave de ouderlijke stamreeks kunnen toevoegen.
  • Eveneens in de kwartierstaat v.Houte-Cambier kon aan #120-Joost Kusse zijn voorouders worden toegevoeg, met dank aan de zeer onderbouwde website van Marcel Kusse.
 • Wijzigingen 31 januari 2006:
  • In de kwartierstaat Poolen-Koster zijn diverse kwartieren van #9-Johanna Maria Willemse met nieuwe gegevens aangevuld en zijn er nieuwe kwartieren toegevoegd.
  • Eveneens in de kwartierstaat Poolen-Koster zijn overgenomen van de "Genealogie familie Streng uit Haastrecht/Schoonhoven/Den Haag", aanwezig op de website van Frans van Agthoven, de vermoedelijke (groot)ouders van #430-Adriaan Pietersz Streng . Op zijn website zijn bij deze ouderparen kinderen en aangetrouwden aangegeven.
  • In het hoofdstuk Publicaties zijn bij de oudste publicaties de tekst in PDF op te vragen. Verder een vooraankondiging over "Leidse voorouders uit de zuidelijke Nederlanden"
 • Wijzigingen 16 november 2004:
  De vier Zeeuwsvlaamse kwatierstaten zijn met diverse kwartieren uitgebreid:
  • Met dank aan de heer K. de Bree van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland te Middelburg kon aan de stamouders #128-Matthëus Cornelis en #129-Janneke Davids van het Zeeuwsvlaamse geslacht Kornelis diverse kwartieren worden toegevoegd en verder van aanvullingen worden voorzien.
  • In de kwartierstaat van Hanegem-Ghijsels kon bij #115-Jeanne Hennequin veel voorouders worden toegevoegd dank zij de website van Bernard Deleplanque, waarop een overzicht uit de doop-, trouw- en begraafboeken van de noord-Franse streek Sud des Weppes, ten zuidwesten van Lille.
   Met het verschijnen in september 2004 van het standaardwerk "De Zeeuwse familie Tack, Tak, Maret Tak 1562-2000", uitgegeven door de familie Tack, kon aanvullende informatie in deze kwartierstaat bij de voorouders van #187-Ester Tack worden opgenomen. Verder kon aan haar voorouders een aantal kwartieren worden toegevoegd, oa. door verwijzing naar het Algemeen Nederlands Familieblad jrg. 1892-blz. 17 voor wat beteft de familie #11970-Tonisse-de Kater.
  • Dank zij de oud-contactpersoon voor Zeeuws-Vlaanderen van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland, de heer C. du Fossé, kon in de kwartierstaat van Blankenberg-van de Velde bij #61-Janneke Hennequin de aansluiting worden gelegd met de hierboven genoemde kwartieren van het geslacht Hennequin.
  • In de kwartierstaat van Houte-Cambier werd bij #449-Suzanna Tack de bovengenoemde kwartieren betreffende het geslacht Tack eveneens aangepast.
 • Wijzigingen 24 mei 2004:
 • Wijzigingen 25 februari 2004:
  • In de kwartierstaat Poolen-Koster hebben er op onderdelen diverse kleinere aanvullingen plaatsgevonden, maar er zijn geen kwartieren meer toegevoegd.
  • Dank zij Silvia Schepers kon in de kwartierstaat v.Hanegem-Ghijsels aan #20-Jannis Goetgeluk een aantal kwartieren worden toegevoegd, evenals bij #23-Janna de Koene, waarbij met #374-Paulus Tack aansluiting verkregen werd met zijn vader Pieter Tack en diens kwartieren, zoals aangegeven in de kwartierstaat v.Houte-Cambier. Deze kwartieren zijn hier herhaald.
  • Van Jean Marie Bourrez uit Frankrijk kregen wij uitgebreide informatie binnen over de voorouders van #89-Maria Magdalena de Hullu en hun kinderen en kon een groot aantal kwartieren aan de kwartierstaat v.Hanegem-Ghijsels worden toegevoegd.
  • Levien Luteijn zond aanvullende gegevens over #94-Izaak Culderij en kon van hem een aantal kwartieren worden toegevoegd in de kwartierstaat v.Blankenberg-v.d.Velde.
 • Wijzigingen 23 september 2003:
  • Door een aanpassing van het computerprogramma worden in alle kwartierstaten -indien bekend- nu ook de ouders van de aangetrouwde kinderen genoemd en eventuele eerdere huwelijkspartners. Verder hebben er op onderdelen diverse kleinere aanvullingen plaatsgevonden.
  • In de kwartierstaat Poolen-Koster zijn een groot aantal kwartieren toegevoegd aan #20-Aart Bastiaanse.
 • Wijzigingen 20 juni 2002:
  • Op aanwijzingen van drs. H.M. Kuypers uit Voorschoten kon een vastgelopen tak in de kwartierstaat Poolen-Koster verder worden uitgewerkt en werd er een groot aantal kwartieren van #50-Jan Kuypers toegevoegd. Hiervoor onze grote erkentelijkheid.
  • En dank zij Roel ten Klei kon een aantal kwartieren van #20-Berend Harms ten Klei worden toegevoegd aan de kwartierstaat Potasse-Kemper.
  • Mark Tack verstrekte mij nog enkele aanvullingen op de #449-familietak Tack.
 • Wijzigingen 12 november 2000:
  • Door toepassing van het lettertype Verdana betere leesbare webpagina's.
  • Per kwartierstaat opgave van de familienaam van kwartierouders, bereikbaar dmv. de aanduiding INDEX.
 • Wijzigingen 16 september 2000:
  • Met het verschijnen van de CD-ROM "Van Zeeuwse Stam" konden de zeeuwse kwartierstaten op enkele onderdelen worden aangevuld/gecorrigeerd. Deze CD-ROM is verkrijgbaar bij de Stichting Genealogische Publicaties.
  • In de kwartierstaat v.Houte-Cambier waren bij #81-Eliabeth Jansen Verplanke -door een invoerfout- de grootouders als ouders vermeld. Als ouders zijn opgenomen #162-Cornelis Jansen Verplanke en #163-Sara van der Veere. De grootouders van vaderszijde zijn nu met de kwartiernummers #324+325 naar de volgende generaties doorgeschoven en zijn er bij #163-Sara van der Veere nieuwe kwartieren toegevoegd.
 • Wijzigingen 26 maart 2000:
  • Van Annie van Houte-Dierkx ontving ik een aantal waardevolle aanvullingen en correcties betreffende de kwartierstaat v.Hanegem-Ghijsels:
   • Bij #25-Janneke Brasser zijn haar gegevens aangepast en zijn andere ouders opgenomen, waardoor de daarmee samenhangende kwartieren #50+51 en hoger zijn gewijzigd of zijn komen te vervallen. Haar moeder #51-Dina Lijbaart was driemaal gehuwd en komt ook voor als #35.
   • Bij #16-Hendrik van Hanegem zijn een aantal nieuwe kwartieren toegevoegd, waaronder #35-Dina Lijbaart.
   • Een aantal kleinere correcties/aanvullingen zijn ingevoerd.
  • Betreffende de kwartierstaat Kornelis-v.Blankenberg ontving ik van Marcel Kusse nadere informatie over #-39 Janneke Boone, samen met de kwartieren van haar ouders en grootouders.
 • Wijzigingen 4 februari 2000:
  • Naar aanleiding van aanvullend onderzoek door Roland van Essen, zijn er bij #32-Breunis Jans in de kwartierstaat v.Essen-v.d.Horst geen ouders en grootouders meer vermeld en zijn er bij meerdere huwelijken, indien bekend, de ouders van de andere echtgenoten toegevoegd.
  • Kwartierstaat Potasse-Kempers is aangevuld met de ouders en grootouders van #16-Gerrit Harms Potasse, waarvoor mijn dank aan Jeanette Blokhuis-Potasse.
  • In de kwartierstaten Blankenberg-v.d Velde (#43) en Kornelis-Marsilje (#45) zijn nieuwe kwartieren toegevoegd aan Amalia van Hoeve, waarvoor Christine M. Gregg (USA) mij een aanzet heeft gegeven.
 • Wijzigingen 8 januari 2000:
  • In de pagina's met kwartierstaten zijn links opgenomen naar ouders en kind.
  • De kwartierstaat Poolen-Koster is uitgebreid met een aantal nieuwe kwartieren.
  • Enige aanvullingen en correcties hebben op een aantal ondergeschikte punten plaatsgevonden.
|TOP|

©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.