BossonCombi VOOROUDERS UIT HET PROTESTANTSE BRABANT

KWARTIERSTAAT van Philippus de Bosson
ged. Oosterhout 11-7-1683
zv. Philip de Bosson en Maria Cornelis (Peter?) Bartholomeus/Meeuwissen

BLAUW verwijzing naar ouders en naar het kwartier van het kind

Samenstelling: Vic. Poolen
Aanpassing 4-12-2012

www.vicpoolen.nl
Free counter and web stats
Oosterhout

VOOROUDERS UIT HET PROTESTANTSE BRABANT
Deelkwartierstaat #70-Philippus de Bosson uit de kwartierstaat van Willem Hendricus Poolen.
In de kwartierstaat zijn de volgende verkortingen gebruikt:
geb.-geboren ged.-gedoopt zv.-zoon van ev.-echtgeno(o)t(e)van ^-wonende/verblijvende te
ovl.-overleden bgr.-begraven dv.-dochter van wed.-weduwe van
otr.-ondertrouw tr.-getrouwd kv.-kind van wedn.-weduwnaar van
  Generatie I
  INDEX van familienamen
 1. PHILIPPUS DE BOSSON, ged. Oosterhout 11-7-1683 (geen doopget. vermeld), schipper, begr. Rotterdam 12-1-1741 (^Frankestraat boove de Schoolmeester, diaken.=diaconie?)
  Philippus de Bosson otr./tr. Rotterdam 30-10/15-11-1712 met Cornelia Santacker, ged. Rotterdam 22-8-1683 (doopget. Neetie Jans en Dorete van Noort), begr. Rotterdam 6-10-1759 (wed. Filiphus Beberson ^Frankestraat over de Smit, meerj. kind: 4), dv. Evert Reijniers Santacker en Beatrix Schuermans
  • Philippus de Bosson, jm. van Oosterhout ^Lombaartstraat X Cornelia Sandackers, jd. ^Frans Watertje.
  Uit het huwelijk van Philippus de Bosson en Cornelia Santacker:
  1. Bijatruia de Bosson, ged. Rotterdam 29-1-1713 (^op 't Frans Watertje, doopget. Johannis de Vos en Geertje Sanakers).
   Bijatruia de Bosson otr./tr. Rotterdam 3/18-5-1739 met Wouter Heij, ged. Oosterhout 8-7-1718 (get. Peryne Wouters Heij, vrouw van Willem van Rinxt), zv. Abraham Wouters Heij en Magdalena Hally/Halby.
   • De in de genealogie De Bosson<2> vermelde begraafdatum van Bijatruija de Bosson is niet juist, maar is de begraafdatum van haar jongste zuster Everijna. De daar vermelde doopdatum van die jongste zuster is evenmin correct.
   • Wouter Haij, jm. van Oosterhout ^Frankestraat X Beatrix Bosson, jd. ^Frankestraat. Aangezien er geen verdere vermeldingen van dit echtpaar in de DTB-registers zijn gevonden, wordt verondersteld dat zij niet in Rotterdam hebben gewoond en/of daar zijn overleden.
  2. Maria de Bosson, ged. Rotterdam 7-10-1714 (^Leuwestraadt, doopget. Johannis de Vos en Geertje Santacker), ovl./begr. Rotterdam 24/29-4-1794 (wed. Jan van de Garnaij ^Zandstraat bij de Korte Wagestraat, 3 meerdj.k., 3 gld.).
   Maria de Bosson otr./tr. 1x Rotterdam 7/23-9-1738 met Jan Groeneschild, geb. Rotterdam (verm.) ca. 1715, ziekentrooster bij de VOC, ovl. 6-3-1747 op de uitreis aan boord van de Voorzigtigheijd, zv. Abraham Groeneschild en Marija de Clerk, eerder ev. Antonia Hartingsveld.
   • Als jongeman van Rotterdam huwde Jan Groeneschild in 1735 voor de 1e maal met Anthonia van Hartigsveld. Hieruit geconcludeerd dat hij omstreek 1715 geboren moet zijn, hetgeen wordt ondersteund door een gat in de vermelding van geboorten bij zijn ouders, regelmatig om de 2 jaar, omstreeks 1715 bijna 5 jaar.
   • Jan Groeneschild, wedn. ^Vrankestraat X Maria Bosson, jd. ^Breestraat.
   • Jan Groeneschild -staande op zijn vertrek naar Oost-Indië in dienst van de Oostindische Compagnie voor de kamer Rotterdam als ziekentrooster met 't schip 's-Heeren Arentskerke- regelde op 5-8-1741 zijn schulddelging onder vrijwaring van zijn huijsvrouwe Maria Bosson.<3>
   • Jan Groeneschild ging als ziekentrooster een drietal verbintenissen aan met de kamer Rotterdam van de VOC:<4>
   • -Uitreis 24-10-1741, bestemming Batavia met het schip 's Heer Arendskerke (inv.nr. 141920, kamer Rotterdam fo. 7), aankomst 17-7-1742 (DAS- en reisnr 3228.4). Terug met het schip Diemermeer, einde verbintenis 00-00-1743 (DASnr. 0).
   • -Uitreis 27-11-1743, bestemming Batavia met het schip Standvastigheid (inv.nr. 14198, kamer Rotterdam fo. 8), aankomst 22-6-1744 (DAS- en reisnr 3288.1). Terug met het schip Kerkwijk, einde verbintenis: 00-00-1745 (DASnr. 0).
   • -Uitreis 7-1-1747, bestemming Batavia met het schip Voorzichtigheid (inv.nr. 14205, kamer Rotterdam fo. 7), aankomst 3-8-1747 (DAS- en reisnr 3387.2). Einde verbintenis 6-3-1747 door overlijden a/b van het schip.
   Maria de Bosson otr./tr. 2x Rotterdam 21-5/6-6-1752 met Jan van den Garnaij, geb. Gouda na 1698 (?), begr. Rotterdam 29-7-1765 (^Raamstraat over Zandstraat, 5 minderj.k, Zuiderkerkhof), zv. Pieter Pieters van den Garnaij en Sebilla Storm, eerder ev. Maria Willems van der Veer, daarvoor ev. Jannigje Willemse de Jong, dv. Willem de Jong.
   • Op 28 november 1735 verstrekte Gouda aan Jan Pietersz van Garnay -weduwnaar- de akte van indemniteit (= garantiestelling indien betrokkene in een andere woonplaats tot armenzorg vervalt) ten behoeve van zijn voorgenomen vestiging in Rotterdam.
   • Jan van de Gernaij, wedn. van Gouda ^Doelestraat X Marijtje de Bosson, wede. van Jan Groeneschilt ^Zijl.
   • Voor notaris Adriaen Schadé te Rotterdam verschenen "..... 30 juny 1753 ..... Jan van de Gernaij, als in huwelijk hebbende Maritje Bosson, bevroren Weduwe en boedelhoudster van Jan Groeneschild, ..... en deselve Maritje Bosson ..... woonende de Comparanten binnen dese Stad, te kennen gevende dat den voornoemden Jan Groenenschild in den jaere 1746 bescheijden zijnde om voor Ziekentrooster op het schip genoemd de Voorzigtigheijd voor de Kamer Rotterdam te vaeren nae Oost Indien. Op de voorsz. Reijze mede genomen heeft Eenige bestelgoederen voorts Vijff Vaten Akerbier, een Kas met hoeden en een Kas met pijpen en nog Eenige Kleederen en plunje .... Dat denselve Groeneschild Eenige Weeken na zij Vertrek op de Uijtreijse overleden zijnde ....."
   • Voor zijn vertrek had Jan Groeneschild aan de kapitein Willem de Wijs en aan de opperchirurgein Jan van Dueren volmachten verleend, om -in geval van zijn overlijden- deze goedern te Batavia te verkopen en vindt nu de afrekening plaats. Het batig saldo bedraagt "De Somme van Twee honderd Vijf en Dertig guldens en eene Stuyver, zijnde 235.5.--."<5>
   • Gerrit Groeneschilt en Pieter van Aarsen werden op 21 augustus 1765 tot voogden benoemd over de nagelaten minderjarige kinderen van wijle Jan van den Garnaij, "...daar Moeder aft is Marietje de Bosson ....."<6>.
  3. Cornelia de Bosson, ged. Rotterdam 2-8-1716 (^Leuvestraat, get.: Johannes de Vos en Geertie Santacker), ovl. tussen 1767 en 1775.
   Cornelia de Bosson otr./tr. Rotterdam 3/19-5-1744 met Willem Mommers, ged. Rotterdam 17-8-1721, ovl. Rotterdam 19-10-1807 in het Gasthuis, zv. Pieter Pietersz Mommers en Klare Willemsdr de Haas.
   • Willem Mommers, jm. ^Breestraat X Cornelia de Bosson, jd. ^Steiger.
   • Cornelia de Bosson en haar man Willem Mommers waren op 14-4-1767 getuigen bij de doop van Anna dv. zijn broer Pieter Mommers en Cornelia Duijs. In haar testament van 9 mei 1775 werd Cornelia de Bosson door Everdijna de Bosson aangeduid als haar overleden zuster. Een gevonden begraving op 25-8-1791 van ene Cornelia de Bosson te Delfshaven lijkt daarom niet op haar van toepassing te zijn.
  4. Geertje de Bosson, ged. Rotterdam 19-7-1718 (^Raamstraet, doopget. Johannes de Vos en Geertje Santacker).
  5. Anna de Bosson, ged. Rotterdam 13-11-1720 (^op de Rotte, doopget. Johannes de Vosch en Geertruij Santacker), ovl. voor 1723.
  6. Johanna de Bosson, ged. Rotterdam 29-3-1723 (^op de Rotte, doopget. Johannes de Vos en Geertje Santacker), ovl. na 1775 (Johanna de Bosson wordt genoemd in het testament dd. 1775 van haar zuster Everijna).
   Johanna de Bosson otr./tr. Rotterdam 8/26-12-1754 met Dirk Noot, ged. Streefkerk 11-11-1731 (get. Grietje Cnelis de Graef), begr. Rotterdam 8-6-1763 (ev. Johanna Debosson ^Doelstraat in een gang, bgr. op woensdag in de week van 5-11 juni 1763), zv. Jasper Gerritsze Noot en Jannigje Cornelis de Graef.
   • Dirk Noot, jm. van Streefkerk ^onder Blommersdijk X Johanna de Bosson, jd. ^Vrankestraat.
  7. Debora de Bosson, ged. Rotterdam 14-10-1725 (^op de Rotte, doopget. Geertie Sandtackers), begr. Rotterdam 8-10-1728 (Schotse kerhof, kv. Philippus Bosson ^Voogelesang boven Vlijshouwer, 2®j.).
  8. Everijna de Bosson, ged. Rotterdam 30-1-1729 (^Vogelesang, get.: Johannes de Vos en Geertruij Sandackers), begr. Rotterdam 14-5-1778 (bej.dr. ^Frankestraat aan de Vest, bgr. op donderdag in de week van 10-16 mei 1778).
   • In haar testament, opgesteld dd. 9 mei 1775 bij notaris Cornelis van der Looij te Rotterdam testeerde Everijna de Bosson, bejaarde ongehuwde dochter ^westzijde van de Frankestraat, zijnde ziekelijk doch hebbende volkome bekwaamheid, aan haar zusters Maria de Bosson, wed. van de Garnaeij, en Anna de Bosson, wed. Dirk Noot en aan Pieter Mommers, nagelaten zoon van haar overleden zuster Cornelia de Bosson, ieder een vierde deel van haar nalatenschap. Het laatste vierde deel werd toegekend aan haar huisgenote Anna Steenhof, aan wie eerst 50 gld. uit de boedel moest worden voldaan, die testatrice van haar had geleend.
   • Op 28-10-1775 herzag Everijna de Bosson echter haar testament en benoemde Anna Steenhof, meerderj. ongehuwde dochter met wie zij een gezamenlijk huishouden voerde, tot haar enige en algehele erfgename.<7>

  Generatie II
  INDEX van familienamen
 2. PHILIP DE BOSSON, ged. Breda 29-12-1641, vorster, ovl. Oosterhout na 1702
  • Uit zijn ondertrouwakte blijkt dat Philip de Bosson woonde ten tijde van zijn ondertrouw in 1663 in Nieuwland (in België nabij Postel?) woonde. Hij kwam in 1664 met attestatie uit Alphen (N.Br.) naar Tilburg en vandaar in 1666 naar Oosterhout, alwaar hij vorster (=houtvester) werd in Den Hout onder Oosterhout.<8>
  Philip de Bosson otr./tr. 1x Tilburg 19-10/4-11-1663 (get. haar vader Albert van Stockum) met Willemeyntje van Stockum, ged. (rooms katholiek) Tilburg 2-12-1635, ovl. Tilburg (verm.) 1664, dv. Albert van Stockum en NN.
  Philip de Bosson otr./tr. 2x Tilburg 20-2/11-3-1665 met Lysbeth Abrahams de Greef, geb. Breda (verm.), ovl. Oosterhout tussen 1678 en 1680, dv. Abraham de Greef, vorster te Oosterhout, en Anna van Kerckhoven Philip de Bosson otr./tr. 3x Oosterhout 12/27-4-1681 met
 3. MARIA CORNELIS (PETER?) BARTHOLOMEUS/MEEUWISSEN, geb. Vrachelen, ovl. Oosterhout (verm.) na 1702.
  Uit het 1e huwelijk van Philip de Bosson met Willemeyntje van Stockum:
  1. Catharina de Bosson, ged. Tilburg 16-11-1664.
  Uit het 2e huwelijk van Philip de Bosson met Lysbeth Abrahams de Greef:
  1. Abraham de Bosson, ged. Oosterhout 27-12-1665 (get.: Adriaen de Bosson, Cornelis van Steen, Barbara de Greef en Magdalena de Bosson), schoolmeester en koster, ovl. Alphen tussen 10-1742 en 10-1746.
   • Abraham de Bosson volgde op 16 april 1686 zijn grootvader Adriaen de Bosson [=kwnr. 4] op als schoolmeester en koster te Alphen.<9>
   Abraham de Bosson otr./tr. 1x Alphen/Made 1/15-1-1695 met Susanna de Bijl, geb. Made, ovl. Alphen tussen 1708 en 1712.
   • Uit het huwelijk van Abraham de Bosson en Susanna de Bijl zijn 10 kinderen.<10>
   Abraham de Bosson otr./tr. 2x Valkenswaard/Alphen 18-12-1711/2-1-1712 met Maria Dankerts, geb. Valkenswaard, dv. Peter Dankerts, schoolmeester te Valkenswaard, en Elisabeth Verhoeven, (vermoedelijk).
   • Maria Danckaerts was vermoedelijk een dochter van Peter Danckaerts, in 1683 schoolmeester en koster te Valkenswaard, mogelijk uit diens tweede huwelijk met Elisabeth Verhoeven.<11>
  2. Carel de Bosson, ged. Oosterhout 8-4-1668 (get.: Jan de Greef, Marie Stassen en Jan de Bosson), ovl. Oosterhout voor 1691.
  3. Huybregt de Bosson, ged. Oosterhout 28-6-1671 (get.: Peter Haeselius, Margriet de Bosson en Mari Huybrechts de Greef), boswachter en plantagemeester "uyt het leger komende", ovl. Oosterhout 1705.
   Huybregt de Bosson otr./tr. Oosterhout 22-2/10-3-1697 met Aaghtje van der Cuyp, ged. Oosterhout 15-11-1671, ovl. na 1706, dv. Adriaen Leonardusz van der Cuyp, schepen te Oosterhout, en Lysbeth Janse Kaey.
   • Na het overlijden van Huybregt de Bosson ging Aaghtje van der Cuyp op 31-10-1706 te Oosterhout in ondertrouw met Cornelis van de Corput, schepen van de vrijheid van Oosterhout.
  4. Anneke de Bosson, ged. Oosterhout 31-7-1673 (get.: Johannes van Steen, Gerrit de Bosson, Maria de Bosson en Maria de Greeff), ovl. Geertruidenberg (verm.) na 1707 (11-12-1707 doopgetuige te Geertruidenberg).
   • Anneke de Bosson vertrok in 1700 met attestatie van Oosterhout naar Geertruidenberg.
   Anneke de Bosson tr. Oosterhout 10-7-1701 met Jacobus Waessen, soldaat.
  5. Magdalena de Bosson, ged. Oosterhout 6-5-1676 (get.: Jacobus de Bitter predikant te Hilvarenbeek, Magdalena de Bosson, Adraen de Bosson en zijn vrouw).
   Magdalena de Bosson tr. 1x met Jan Hendricx Griesen.
   Magdalena de Bosson otr. 2x Breda 13-8-1712 met Pieter van Grevenbight, soldaat in het regiment van kolonel Alberti.
  6. Adriaantje de Bosson, ged. Oosterhout 27-2-1678 (get.: Ardt Brouwers en Maria Adriaans de Bosson), ovl. na 1709 (1-12-1709: doopakte van haar derde kind te Oosterhout).
   Adriaantje de Bosson tr. Oosterhout 6-4-1704 met Johannes Lambertse Geus, zv. Lambert Symonsen Geus en Teuntje Stevense Block.
  Uit het 3e huwelijk van Philip de Bosson met Maria Cornelis (Peter?) Bartholomeus/Meeuwissen:
  1. Adriaan de Bosson, ged. Oosterhout 18-1-1682 (get.: Jan Cornelis Robber en Cornelia Peter), vorster van Oosterhout en comptoirbode van de rentmeester aldaar, ovl. Oosterhout tussen 1739 en 1744.<12>
   Adriaan de Bosson tr. Sprang 8-6-1704 met Anna van Heusden, ged. Sprang 9-2-1679, ovl./begr. Oosterhout 8/15-2-1773 (begr. in de kerk), dv. Gerrit Cornelisse en Maayke Teunisse de Leeuw.
   • Uit het huwelijk van Adriaan de Bosson en Anna van Heusden zijn 10 kinderen.<13>
  2. Philippus de Bosson, ged. Oosterhout 11-7-1683 [kwnr. 1].
  3. Johannes de Bosson, ged. Oosterhout 21-1-1685 (doopgetuigen?), ovl. Oosterhout voor 1694.
  4. Jacobus de Bosson, ged. Oosterhout 31-3-1687 (get.: Jacobus Bitter predikant te Hilvarenbeek, zijn vrouw Catharina de Bosson, Willem Verryt en Lambert van der Reyen), schoolmeester en schepen te Hilvarenbeek, begr. Hilvarenbeek 30-6-1756.
   Jacobus de Bosson tr. Hilvarenbeek 12-5-1710 met Geertruy Helena de Bitter, geb. na 1675, begr. Hilvarenbeek 18-8-1744, dv. Jacobus de Bitter, vanaf 1659 predikant te Hilvarenbeek, Diessen en Riel, en Catharina de Bosson, [kwnr. 4/5-b].
   • Uit het huwelijk van Jacobus de Bosson en Geertruy Helena de Bitter zijn 10 kinderen, waaronder Alida de Bosson (ged. Hilvarenbeek 3-10-1722, bgr. Tilburg 5-6-1802). Zij huwde Hilvarenbeek 28-10-1753 met Dominicus Arnoldus van der Hammem (geb. Hilvarenbeek 23-4-1730, bgr. aldaar 31-10-1794) zv. Thomas van der Hammen en Roelandina Timmers.<14>
  5. Elisabeth de Bosson, ged. Oosterhout 31-10-1688 (geen doopget. vermeld), ovl. Oosterhout voor 1689.
  6. Elisabeth de Bosson, ged. Oosterhout 30-10-1689 (get.: Lambert Melissen en Cornelia Bui).
  7. Carel de Bosson, ged. Oosterhout 21-10-1691 (get.: Johan Kop en Sybilla Schuurmans).
  8. Johannes de Bosson, ged. Oosterhout 30-5-1694 (get.: Claes Claessen van den Corput, Adriaen Willemen, Anthonis Hoevenaar en Lambert Aertsz), ovl. Oosterhout 25-4-1734.
  9. Cornelis de Bosson, ged. Oosterhout 12-7-1696 (doopgetuigen?), ovl. Oosterhout voor 1698.
  10. Cornelis de Bosson, ged. Oosterhout 28-3-1698 (get.: Willem Brouwers en Adriaan van der Cuyp, schepen van Oosterhout).
  11. Isaac de Bosson, ged. Oosterhout 5-5-1702.
   Isaac de Bosson tr. Amsterdam 29-6-1732 (Nieuwe Kerk) met Susana Chevalier, ged. (waals geref.) Amsterdam 9-12-1705, ovl. na 1755, dv. Allin Chevalier en Rachel Lezon.
   • Uit het huwelijk van Isaac de Bosson en Susana de Chevalier zijn 2 kinderen.<15>

  Generatie III
  INDEX van familienamen
 4. ADRIAEN DE BOSSON, in 1641 soldaat en sedert 1648 schoolmeester en koster te Alphen (N.Br.), ovl. Alphen ca. 1686
  • Adriaen de Bosson is de stamvader van het geslacht de Bosson.<16> Mogelijk was hij als protestants-zwitsers huursoldaat naar de Nederlanden gekomen en kon hier hij door zijn benoeming op 18-7-1648 als schoolmeester en koster te Alphen een verder bestaan vinden.<17> Gebruikelijk was dat voor de functie van schoolmeester, annex koster/voorzanger bij de gereformeerde kerken oud-militairen werden aangetrokken vanwege hun galmende stem. Na zijn overlijden -vermoedelijk in 1686- werd hij door zijn kleinzoon Abraham de Bosson opgevolgd.
  Adriaen de Bosson tr. Breda 29-1-1641 met
 5. MAGDALENA FELTENS (OOK: VELTENS EN FELTENSACK), ovl. Alphen 19-4-1694.
  Magdalena Feltens tr. 1x met Coenraad Damm(en)
  • Adriaen de Bosson, jm. soldaat onder kaptitein Belle X Magdaleentien Feltens, weduwe Coenraad Damnes ^in de Binnenstraat.
  Uit het huwelijk van Adriaen de Bosson en Magdalena Feltens:
  1. Philip de Bosson, ged. Breda 29-12-1641 [kwnr. 2].
  2. Catharina de Bosson, ged. Breda 1-5-1644, [=kwnr.4/5-b], ovl. na 1687 (3-3-1687 getuige bij de doop te Oosterhout van Jacobus, zv. haar broer Philippus de Bosson en Maria Cornelissen).
   Catharina de Bosson tr. Alphen 17-11-1675 met Jacobus de Bitter, ged. Haarlem 20-9-1620, vanaf 1659 predikant te Hilvarenbeek, Diessen en Riel, ovl. Hilvarenbeek (verm.) na 1690 (21-7-1690 met emeritaat), zv. Herman de Bitter en Aeltgen de Block, eerder ev. Anna van Tweeling/Tweelen.<18>
   • In het Jaarboek 1969 van het Centraal Bureau voor Genealogie, blz. 74 wees W. de Vries op het feit dat de protestanten in Brabant doorgaans voor hun huwelijken op elkaar waren aangewezen en de daaardoor veroorzaakte inteelt. Een groot aantal protestanten die aan het einde van de 18e eeuw in Hilvarenbeek woonde, stamde af van de twee dochters van ds. Jacobus de Bitter en Christina de Bosson: Alida Bitter die gehuwd was met Peter van Andel en Geertruy de Bitter die gehuwd was met haar neef Jacobus de Bosson [=kwnr.2/3-d].<19>
  3. Carel de Bosson, ged. Breda 2-12-1646.
  4. Maria de Bosson, geb. Alphen (verm.) na 1648, ovl. Reusel tussen 1714 en 1719.<20>
   Maria de Bosson otr. Hilvarenbeek 17-9-1701 (huw. voorwaarden) met Adriaen Wijnants, aanvankelijk verm. vorster te Bladel, Reusel en Netersel en sinds 23-12-1681 schoolmeester te Reusel, ovl. Reusel ca. 8-1726, zv. Wijnant Wijnants (Smits), schoolmeester te Hapert, en Cathalyn Aerts Jansen (Smits), eerder ev. Elisabeth van Herck.
   • In de genealogie de Bosson<21> wordt gesteld dat Maria de Bosson mogelijk identiek is met de Maria de Bosson die lidmate was in Alphen. Het lijkt mij evident dat zij een dochter was van Adriaen de Bosson en Magdalena Veltens, echter niet meer geboren te Breda maar te Alphen na de benoeming van haar vader als schoolmeester/koster aldaar.
   • Voorts vermeldt de genealogie dat zij kort na 3-4-1697 overkwam naar Breda, vandaar op 28-2-1698 vertrokken was naar Oosterhout en op 10-12-1698 weer terug naar Hilvarenbeek. Zij trouwde op huwlijkse voorwaarden<22> met Adriaen Wynants, sinds 23-12-1681 schoolmeester en koster te Reusel, zn. van Wynant Wynants (Smits) en Cathalyn Aerts (Jansen Smits). Laatst genoemde was een dochter van "Geuze Els", over wie in het Jaarboek 1969 van het Centraal Bureau voor Geneaolgie op blz. 66 ev. een publicatie van mr. W. de Vries: Nakomelingen van de beroemde "Geuze Els".<23> Adriaen Wijnants hertrouwde in 1719 met Helena de Cock.

  NOTEN:
  1. J.B . Rietstap - Armorial Général, 2e uitgave 1884; V. en H.V. Rolland - Planches de l'Armorial Général JUISTE TITEL?
  2. OV.-jrg. 1977, bld. 274.
  3. GAR, ONA-inv.nr. 2658, bld. 333.
  4. Zie ook Rotterdams Jaarboek 1993, blz. 254 - ziekentroosters.
  5. GAR, ONA-inv.nr. 2599, bld. 1150.
  6. Voogdijregister Rotterdam.
  7. GAR, ONA-inv.nr. 2925, bld. 881 en inv.nr. 2926, bld. 1083.
  8. RAZ, Nassause Domeinraad-inv.nr. 576, fol. 91v. Toegangsnr. 1.08.11.
  9. RANB, RA-archief Alphen en Chaam, inv.nr. R 109, fol. 12, akte d.d. 16 apr. 1686.
  10. Tak A, genealogie de Bosson in GN-jrg. 1977, blz. 314.
  11. Zie ook Ned.Leeuw-jrg.1969, kol. 21 en Jaarboek 1979(?) van het Centraal Bureau voor Genealogie, blz. 66 ev. betreffende de familie Danckerts.
  12. GN-jrg. 1977, blz. 336.
  13. Tak B, genealogie de Bosson in GN-jrg. 1977, blz. 336.
  14. Kleinzoon van David van der Hammen en Sara Buurmans [kwnr. 134+135/knd. g].
  NL-jrg. 1980, kolom 375/376, -jrg. 1983, kolom 152 en GN-jrg.1977, blz. 339: Tak C, genealogie de Bosson.
  15. Tak D, genealogie de Bosson in GN-jrg. 1977, blz. 342.
  16. Beschreven in Gens Nostra, jrg. 1977, blz. 270 ev.
  17. RAZ, Nassause Domeinraad- inv.nr. 576, fol. 162, Toegangsnr. 1.08.11.
  18. Ned.Leeuw 1920, kol 253.
  19. Ontleend aan het artikel De Bosson door W. de Vries in Gens Nostra jrg. 1971, blz. 74.
  20. GN-jrg. 1977, blz. 237 en blz. 273 noot 16.
  21. Gens Nostra jrg. 1977, blz. 273.
  22. RANB, Recht. Arch. Hilvarenbeek-inv.nr. R174, fol. 71, akte dd. 17-9-1701.
  23. Zie voorts ook: De Brabantse Leeuw 1974 blz. 83 en 84.

TOP


FAMILIENAMEN in de kwartierstaat Philippus de Bosson
Koppeling naar de eerst voorkomende kwartierouder, mogelijk meerdere takken.


BARTHOLOMEUS/MEEUWISSEN
BOSSON
FELTENSACK
.

TOP


©Vic. Poolen
mail@vicpoolen.nl

.

.

.

.

.

.

.

.

.